Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protokola osmega zasedanja skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (5. junij 2009, Ljubljana, Republika Slovenija), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011 – 2013

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011-2013 na skupno dogovorjenih področjih:
  • naravoslovno-matematične vede;
  • tehniške vede;
  • biotehniške vede;
  • medicinske vede;
  • družboslovne vede;
  • humanistika.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
  Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Ljudski republiki Kitajski: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje Ljudske republike Kitajske, spletna stran. http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospod Luo Qing, e-mail: luoq@most.cn. Kitajski razpis je objavljen na spletni strani http://www.most.cn.
   
 4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31.3.2010.

  Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo konec junija 2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
   
 5. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011-2013 znaša okvirno 125.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2011-2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki Kitajski;
  • stroške bivanja za kitajske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1252 EUR mesečno;
  • dnevnice za kitajske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR in lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitajskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. julija 2011 do 30. junija 2013.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 31.3.2011 do 12.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako " Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011-2013" in obvezno oznako prijave (ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 31.3.2011 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 31.3.2011 do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. - oddaja prijave brez digitalnega podpisa - elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11).

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 4.4.2011 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca julija 2011.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.

  Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-2/2011-1
Datum: 21.1.2011

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

 

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 6/2011, z dne 28.01.2011.