Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, ZRRD, uradno prečiščeno besedilo in Zdru-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19.02.1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94) in Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne 6.4.2001, Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 511-9/2007-1, 6.4.2007), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2008 do 31.3.2010 (skupni raziskovalni projekti, skupna strokovna srečanja, znanstveni obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji)

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet razpisa je:
  A.
  sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v okviru dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1.4.2008 – 31.3.2010 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence pri projektu) – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) slovenskih projektnih partnerjev na Japonskem v okviru skupnih raziskovalnih projektov;

B. sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju 1.4.2008 - 31.3 2010 (za strokovno srečanje na Japonskem: sofinanciranje mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence; za strokovno srečanje v Republiki Sloveniji: sofinanciranje stroškov lokalnih prevozov ter glede na kraj dogodka ev. stroške namestitve in dnevnic za udeležence iz Republike Slovenije ter stroške organizacije srečanja);

C. sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 90 dni v obdobju od 1.4.2008 – 31.3.2009 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);

D. sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1.4.2008 – 31.3.2009 (v višini stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, dnevnic, lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji);

Vlog prijaviteljev, katerim sta MVZT, ARRS in JSPS v preteklosti že sofinancirala znanstvene obiske, agencija in JSPS ne bosta obravnavala.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
  Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj, znanstvenih obiskov na Japonskem oz. v Republiki Sloveniji se lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo.

Agencija in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 • so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
 • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir raziskav;
 • slovenski vodja raziskovalnega projekta, organizator skupnega strokovnega srečanja oz. kandidat za znanstveni obisk na Japonskem, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1)

Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan glede na obliko sodelovanja ustrezni prijavni obrazec in samostojne priloge. Prijava na javni razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava mora vsebovati naslednje elemente: A (projekti) in B (skupna strokovna srečanja)

 1. predlog projekta oziroma strokovnega srečanja (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
 • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
 • definicijo ciljev projekta;
 • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja - opis pričakovanih rezultatov in pridobitev
 1. prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-JP-09-A/2007 – projekt oziroma ARRS-MS-JP-09-B/2007 – skupno strokovno srečanje, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si
 2. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.

C. (znanstveni obiski raziskovalcev iz Slovenije na Japonskem) ter D.(znanstveni obiski raziskovalcev z Japonske v Sloveniji)

 1. predlog za obisk raziskovalca iz Slovenije na Japonskem oziroma raziskovalca z Japonske v Sloveniji mora vsebovati naslednje sestavine:
  • program znanstvenega obiska oziroma predvidenih raziskav
  • strokovno biografijo predvideno trajanje in termin obiska
 2. Prijavni obrazec (ARRS-MS-JP-09-C/2007 in (ARRS-MS-JP-09-D/2007) se v celoti pošlje po pošti na naslov agencije in po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si 
 3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
   
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno ovrednotenje vključuje: ž
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Skladno z Memorandumom o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti bo izbor vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, skupnih strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno med agencijo in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti.

Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila obiskov in pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi navedene sporazumne izbire, na katero je agencija vezana.
 

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 62.000 EUR. Sofinanciranje v letih 2008, 2009 in letu 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.4.2008.
   
 3. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.4.2008 do 31.3.2010 za predmet razpisa pod A in B (projekti in skupna strokovna srečanja) ter od 1.4.2008 do 31.3.2009 za predmet razpisa pod C. in D. (obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Sloveniji).
   
 4. Način predložitve prijave:
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj - vloga za javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 1.4.2008 do 31.3.2010" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska cesta 30
SI-1000 Ljubljana

Prve štiri strani prijavnih obrazcev ARRS-MS-JP-09-A/2007 in ARRS-MS-JP-09-B/2007 oziroma vse strani obrazcev ARRS-MS-JP-09-C/2007 in ARRS-MS-JP-09-D/2007 se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si.

Japonski partner mora predlog za sodelovanje posredovati JSPS. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava.

 1. Rok za predložitev prijav

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, SI-1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa do vključno petka, 14. septembra 2007 do 12.00 ure. Prve štiri strani prijavnih obrazcev ARRS-MS-JP-09-A/2007 in ARRS-MS-JP-09-B/2007 oziroma vse strani obrazcev ARRS-MS-JP-09-C/2007 in ARRS-MS-JP-09-D/2007 morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.

 1. Vloge bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 2. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS), predvidoma v februarju 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana. Podrobnejše informacije: Fani Rožič Novak, tel.: 01 478 4650, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-pošta: fani.rozic-novak@arrs.si).

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka: 430-45/2007-1

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 55/2007, z dne 22.06.2007.

 

Najava prilog (prijavnih obrazcev):