Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 78/20 in 145/20, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS MP, št. 4/93), Protokola 27. zasedanja slovensko–francoske mešane komisije za izbiro projektov programa PROTEUS (podpisanega 10. Novembra 2020) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, št. 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, št. 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in št. 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 in 2023

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).  

2. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2022 in 2023 na vseh raziskovalnih področjih.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo dve leti. 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  • imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  zagotavljajo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in  francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Za posameznega vodjo bilateralnega projekta lahko prijavno vlogo odda le en prijavitelj. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.

Med sodelujoče raziskovalce v Republiki Sloveniji  se mora vključiti vsaj enega doktorskega študenta ali raziskovalca, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata) v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih.

Pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, kot ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na francoski strani je ga. Valentine MOREL (e-mail: valentine.morel@institutfrance).si, spletna stran pa je http://www.institutfrance.si/partenariats-phc-proteus.2.html. Za vsako sodelovanje s Francosko republiko v okviru programa PROTEUS so raziskovalci dolžni upoštevati  Navodila za dobro prakso (Guideline of good practices PHC France-Slovenia), ki so v angleškem jeziku objavljena na spletni strani agencije in so sestavni del razpisne dokumentacije.
 

6. Prednostni merili in postopek za izbiro prijav za sofinanciranje

Prednostno merilo glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%) se upošteva pri prijavah, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora prvega doktorata).

Prednost pri izboru bodo imele tudi prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov s Francosko republiko iz zadnjih dveh razpisov (2020-2021 in 2021-2022).

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija v skladu z 138. členom Pravilnika o postopkih ovrednoti le prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

  • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora prvega doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: A1),
  • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1,
  • na predlog seznama prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu slovensko-francoske mešane komisije za izbiro projektov programa PROTEUS  (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti vsaj 20% bilateralnih projektov, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.
 

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2022-2023 znaša okvirno 40.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2022-2023 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom obeh držav, vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem obiske v Francoski republiki, in sicer:

  1. mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
  2. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Francoski republiki. V primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije;
  3. stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno;
  4. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev. 
 

8. Čas izvajanja javnega razpisa.

Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je predvidoma od  1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 

 

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2021.

9. 1. Tiskana prijava

Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 in 2023«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

9. 2. Elektronska prijava

Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: PROTEUS@arrs.si.

Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2021  mora biti poimenovana: ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2021-Pr.doc, kjer je  Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

9.3. Rok za oddajo prijav

Elektronska prijava je pravočasna, če je  oddana na elektronski naslov: PROTEUS@arrs.si do vključno 22. aprila 2021, do 15.00.  

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na naslov agencije do 22. aprila 2021, do 15.00. Kot pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 22. aprila 2021, do 15.00, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem žigu ovojnice.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 

10. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 28. aprila 2021 ob 10. 00 v prostorih agencije.

 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve.

 

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji pri ga. Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969, vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e- pošti: katarina.sersen@arrs.si.

 

Številka: 5100-2/2021-2
Datum:  22.1.2021
 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 13/21, z dne 29. 1. 2021.

 

Razpisna dokumentacija: