Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Avstrija > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Avstrija
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16); (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi z 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A); (v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije (Uradni list RS, MP – 10/99) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26.9.2016, 6319-2/2013-30, z dne 10.10.2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7.11.2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11 in 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.
   
 2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  1. so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
  2. izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom ter
  3. izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) ter Metodologija.

Vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti,
 • dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih, v primeru temeljnega projekta, pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B,
 • dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih, v primeru aplikativnega projekta,
 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija) ali izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika,
 • izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, in sicer:

  A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in avstrijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. V Republiki Avstriji se prijavo odda na Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research (v nadaljevanju avstrijska agencija). Kontaktna oseba na avstrijski strani je ga. Monika Staltner, e-mail: wtz@oead.at, spletna stran http://www.oead.at/wtz.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije. V postopku ocenjevanja se obravnavajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom. Strokovna komisija ocenjuje prijave upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
  1. Določila 138. člena Pravilnika o postopkih in določila Metodologije.
  2. Prednostno se bo financiralo prijave, ki se osredotočajo na trajnostno rabo virov v gorskih območjih.
  3. Program spodbuja nova partnerstva. Prednost pri izboru prijav bodo imele prijave s partnerji, ki v okviru tega programa še niso bile sofinancirane.
  4. V primeru, da ima več prijav enako oceno, bodo imele prednost pri izboru prijave, pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti) in podoktorandi (največ do pet let po letu zagovora doktorata).

Prednostni seznam prijav bilateralnih projektov s pripadajočimi ocenami agencija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije preda slovenskemu delu delegacije mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (v nadaljevanju: skupni odbor). Skupni odbor na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupno sprejete odločitve sprejme finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, ki je zavezujoč za obe državi.

Skupni odbor bo pri izboru upošteval predloge bilateralnih projektov, ki jih bo v sofinanciranje predlagala avstrijska delegacija in ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem v Republiki Sloveniji.

O izboru prijav za sofinanciranje na podlagi finančno ovrednotenega prednostnega seznama skupnega odbora odloči direktor s sklepom.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2019 znaša okvirno 100.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma do 30 bilateralnih projektov.

Sofinanciranje v letih 2018 in 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji;
 • stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji avstrijskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.

Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo imeli izmenjav med Slovenijo in Avstrijo ter Avstrijo in Slovenijo do 31. 12. 2018, v letu 2019 ne bodo financirani.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa
  Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019.
   
 2. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 10.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 10.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

  Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

  Prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem jeziku, naslov raziskovalnega projekta in povzetek projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

(1) Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-AT-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).

(2) Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 31.5.2017 do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS- BI-AT-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 31.5.2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 31.5.2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 31. 5. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ter nepopolnih komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 6. 2017 ob 9. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-5/2017-1
Datum: 21.2.2017


Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 11/2017, z dne 03. 03. 2017 in na spletni strani agencije.


Razpisna dokumentacija:

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 03.03.2017