Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Avstrije, v nadaljevanju pogodbenici,:

 • v prepričanju, da je znanstveno-tehnično sodelovanje med najpomembnejšimi osnovami za dvostranske odnose med pogodbenicama in pomemben dejavnik trdnosti v Evropi,
 • glede na pozitivne izkušnje, pridobljene na podlagi dobro sosedskih odnosov na področju znanosti in tehnologije med pogodbenicama, in potrebe po izpopolnjevanju teh odnosov,
 • ob upoštevanju hitrega naraščanja znanstvenega in tehnološkega znanja kakor tudi vse večje internacionalizacije znanosti in tehnologije,
 • z željo, da bi sodelovanje med pogodbenicama v znanosti in tehnologiji potekalo v skladu z novimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi odnosi v Evropi,
 • zavedajoč se pomembnosti boljšega usklajevanja slovensko-avstrijskih odnosov na področju znanosti in tehnologije,

sta se dogovorili, kot sledi:

1. člen

Pogodbenici bosta v skladu s svojimi veljavnimi pravnimi predpisi in na podlagi vzajemnosti podpirali razvoj znanstveno-tehnološkega sodelovanja na skupaj dogovorjenih področjih, pri čemer se upoštevajo določene državne prednostne naloge v znanosti in raziskovanju.

2. člen

(1) Pogodbenici podpirata razvoj neposrednih odnosov v znanosti in tehnologiji med državnimi ustanovami, akademijami znanosti in umetnosti, visokošolskimi ustanovami, znanstveno - raziskovalnimi centri, raziskovalnimi in tehnološkimi inštituti, podjetji in drugimi ustanovami obeh strani.

(2) Pogodbenici bosta v okviru pravnih možnosti podpirali pripravo skupnih projektov, ki bodo lahko vključeni v obstoječe kot tudi v prihodnje evropske in mednarodne programe ter sodelovanje svojih znanstvenikov in strokovnjakov pri njihovem uresničevanju.

3. člen

Sodelovanje, predvideno v 1. členu, lahko obsega zlasti naslednje oblike:

 1. izmenjavo informacij, dokumentacije in publikacij s področja znanosti in tehnologije;
 2. izmenjavo znanstvenikov in strokovnjakov v okviru s strani pogodbenic odobrenih dvostranskih projektov za izvajanje znanstveno-tehnološkega sodelovanja;
 3. izvajanje in podporo skupnim znanstveno-tehnološkim prireditvam in drugim znanstvenim programom z upoštevanjem večstranskih pobud, z možnostjo medsebojnega posredovanja raziskovalnega gradiva, znanstvenih naprav in opreme;
 4. druge oblike znanstveno-tehnološkega sodelovanja, ki jih določita pogodbenici.

4. člen

(1) Po tem sporazumu med pogodbenicama ne poteka nikakršen plačilni promet. Vsaka pogodbenica prevzame pri skupnih projektih iz 3. člena nastale stroške potovanja oseb, ki jih pošilja, in bivanja oseb, ki jih sprejema.

(2) 1. Zdravstvena oskrba oseb, ki so bile odposlane na osnovi tega sporazuma, se ureja v skladu s Sporazumom o socialni varnosti, ki je bil 10. marca 1997 podpisan med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

2. Če te zdravstvene oskrbe ni mogoče urediti v skladu z navedenim sporazumom, država pošiljateljica izda ustrezen obrazec o napotitvi v drugo državo, s čimer država pošiljateljica prevzame stroške za nujno zdravstveno oskrbo v primeru bolezni ali poškodbe (razen zobne protetike ali zdravljenja kroničnih obolenj).

3. Če država pošiljatejica na tak način ne more kriti stroškov zdravstvene oskrbe, prevzame država prejemnica stroške nujne zdravstvene oskrbe v obsegu, ki je predviden v točki 2.

4. Zagotavljanje zdravstvene oskrbe v skladu s točko 3 velja le za tiste projekte izmenjave, ki potekajo na osnovi dogovorov med pristojnimi ministrstvi obeh držav.

5. člen

(1) Da bi zagotovili izvajanje tega sporazuma, bosta pogodbenici ustanovili Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki ga bodo sestavljali člani, ki jih bosta imenovali pogodbenici.

(2) Naloge Skupnega odbora so:

 1. pregled sodelovanja po tem sporazumu;
 2. določitev novih področij sodelovanja po tem sporazumu;
 3. priprava tekočega delovnega programa po tem sporazumu;
 4. obravnava drugih zadev, ki se nanašajo na ta sporazum.

(3) Skupni odbor se bo sestajal izmenično v eni od obeh pogodbenic v dogovorjenem terminu.

6. člen

(1) Vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o službi, pristojni za izvajanje ukrepov na podlagi tega sporazuma.

(2) Za izvajanje v smislu prvega odstavka se štejejo predvsem naslednji ukrepi:

 1. letni razpis za izbor projektov v skladu s 3. členom;
 2. zbiranje in ovrednotenje vlog v skladu s 1. točko;
 3. sestavljanje seznama vlog, primernih za dodelitev podpore, na podlagi ovrednotenja v skladu z 2. točko po dogovoru s pristojno službo druge pogodbenice;
 4. pridobitev potrebnih državnih dovoljenj vsake pogodbenice;
 5. obveščanje prosilcev o sklepih Skupnega odbora, skladno s 5. členom;
 6. sprejemanje poročil o izvedenih projektih.

7. člen

Pogodbenici bosta zagotovili ustrezno in učinkovito varovanje intelektualne lastnine, pridobljene na podlagi tega sporazuma.

8. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi obeh držav.

9. člen

Pogodbenici se na pobudo ene izmed njiju po diplomatski poti posvetujeta, če pri sodelovanju nastopijo težave, povezane z razlago ali uporabo tega sporazuma.

10. člen

(1) Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta pogodbenici po diplomatski poti pisno obvestili druga drugo, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.

(2) Sporazum se sklene za pet let. Podaljša se največ za naslednjih pet let, če nobena od pogodbenic tri mesece pred iztekom trajanja veljavnosti pisno po diplomatski poti ne sporoči, da ga ne želi podaljšati. Med drugim petletnim obdobjem trajanja sporazuma lahko ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega roka sporazum kadar koli tudi predčasno pisno po diplomatski poti odpove ena ali druga pogodbenica.

(3) Prenehanje veljavnosti tega sporazuma nima za posledico prenehanja skupnih del, ki se izvajajo na podlagi tega sporazuma, in ob prenehanju njegove veljavnosti še niso končana.


Sklenjeno na Dunaju dne 8. 5. 1998 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.


Za Vlado Republike Slovenije:
dr. Lojze Marinček
Za Vlado republike Avstrije:
dr. Caspar Einem