Mednarodno sodelovanje

Portugalska

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05) in Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Portugalske republike (Ur.l.RS – MP 7/2003), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko v letih 2006 do 2007

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija)
 1. Predmet javnega razpisa
  Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in portugalskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od enega do 2 mesecev.
 1. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Portugalski republiki;
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za portugalske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski - do 14 dni);
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in 400 € mesečno v SIT protivrednosti za portugalske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski - od enega do 2 mesecev ).
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo 2 leti;
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju (zlasti ekonomiji) in humanistiki;
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in portugalski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in GRICES – Gabineto de Relaçoes Internacionalis da Ciencia e do Ensino Superior, Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, Av. 5 de outbro, N. 85-5, 1050-050 Lisboa, Portugal, e-pošta: Teresa.Delicado@grices.mcies.pt).
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-PT-06-07-05/A/2005 in ARRS-MS-PT-06-07-05/B/2005) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-PT-06-07-05/A/2005, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-portugalska06-07@arrs.si.;
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

   Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-portugalski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
   Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-portugalskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 20.000.000 SIT. Sofinanciranje v letih 2006 do 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
 1. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
 1. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.
 1. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko v letih 2006 do 2007«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  Trg OF 13
  1000 Ljubljana
  Slovenija

  Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-PT-06-07-05/A/2005, v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-portugalska06-07@arrs.si
 1. Rok za predložitev prijav je ponedeljek, 20. junij 2005, do 15. ure.
  Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 20. junija 2005, do 15. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-portugalska06-07@arrs.si, do vključno ponedeljka do 15. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma decembra 2005. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej prilogo), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. (01) 478-4715, e-pošta: Marjetka.Primozic@gov.si.

 

Številka: 404-03-23/2005
Datum: 21.04. 2005

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 50/2005, z dne 20.5.2005.
 

Priloge (prijavni obrazci):