Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 04/ 96),  Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/2000, RS-MP, št. 17/2000), Protokola trinajstega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisanega 8. junija 2021; v nadaljnjem besedilu: Protokol), Sprememb Protokola, podpisanih 28. junija 2021, 83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2024 – 2025

 

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske v trajanju do 14 dni slovenskih raziskovalcev ter raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v letih 2024 in 2025 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija ter Bosna in Hercegovina.

Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske v trajanju od 1-3 mesecev v Republiki Sloveniji za mlajše raziskovalce Bosne in Hercegovine, ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.

 

3. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dopolnitev in mednarodna širitev raziskovalne dejavnosti izvajalcev v obliki mednarodnih izmenjav, z namenom povečanja števila prijav slovenskih raziskovalcev ter raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Prijava aktivnosti bilateralnega sodelovanja mora izpolniti vstopne pogoje v obeh državah. Izpolnjevanje vstopnih pogojev za prejete prijave preverjata obe sodelujoči državi, vsaka za svojo stran.
 

5.1. Vstopni pogoji na slovenski strani

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelj mora izvajati raziskovalni program oziroma temeljni ali aplikativni projekt, ki ga (so)financira agencija, ali imeti odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja temeljni vir raziskav.

(3) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis kot vodja aktivnosti bilateralnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: vodja aktivnosti), lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

(4) Vodja aktivnosti je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in št. 007-1/2023 z dne 2. 2. 2023, v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo aktivnosti, ki jih določa Metodologija in kriteriji za vodjo, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja aktivnosti izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja aktivnosti v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo aktivnosti namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

V kolikor vodja aktivnosti v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati obdobje in razlog raziskovalne odsotnosti. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke navedene v prijavi.

(7) Med sodelujočimi raziskovalci in tehničnimi sodelavci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2018 naprej) in je vpisan v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev.

(8) Pri prijavljeni aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo sodelovati raziskovalci obeh partnerskih držav.

(9) Slovenski prijavitelj ter prijavitelj iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji.

5.2. Ostali pogoji

Vsi sodelujoči raziskovalci na aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo biti vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

(1) Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa.

(2) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1., agencija prijavo zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob pričetku izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.2., raziskovalci niso upravičeni do (so)financiranja.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 88. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C. Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.1.1. Aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Predlog prednostnega seznama prijav zunanji ekspertni panel preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje s partnersko državo (v nadaljnjem besedilu: meddržavna komisija).

Meddržavna komisija ne obravnava tistih prijav, ki niso oddane v obeh državah. Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava v obeh državah prispele in ocenjene prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja ter na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve izbere aktivnosti bilateralnega sodelovanja za (so)financiranje ter določi višino (so)financiranja. Meddržavna komisija bo v okviru svojih pristojnosti za (so)financiranje prednostno obravnavala prijave, katerih vodje aktivnosti bilateralnega sodelovanja so raziskovalci na začetku kariere (na slovenski stran so to raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let) in prijave novih raziskovalnih skupin na obeh straneh. 

Na podlagi odločitve meddržavne komisije direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Okvirna višina sredstev predmetnega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša 120.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
 

9. Upravičeni stroški (so)financiranja izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Slovenska stran bo lahko za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine dodatno (so)financirala tudi daljše obiske (od 1 - 3 mesece) v Republiki Sloveniji.

Agencija bo slovenskim prijaviteljem javnega razpisa (so)financirala naslednje upravičene stroške:

a) slovenskim raziskovalcem:

  • mednarodne prevozne stroške med sedežema raziskovalnih ustanov na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
  • dnevnice ob obiskih v  Bosni in Hercegovini do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino in uredbo, ki ureja davčno obravnavo navedenih povračil stroškov.

b) raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine:

  • stroške bivanja za gostujoče raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno;
  • stroške javnega lokalnega prevoza znotraj države.

c) mlajšim raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine (ob daljših obiskih: 1-3 mesece):

  • stroške bivanja v Republiki Sloveniji največ do 1.250 EUR mesečno;
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino in uredbo, ki ureja davčno obravnavo navedenih povračil stroškov;
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
  • stroške javnega lokalnega prevoza znotraj države.

Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.

Agencija bo (so)financirala dejanske stroške po zaključku obiska na podlagi prejetih zahtevkov prijaviteljev, katerim bo priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih aktivnostih posamezne aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Obdobje izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja je lahko največ dve leti.

Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.
 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo slovenskega dela aktivnosti bilateralnega sodelovanja se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-BIH/2023 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje slovenskega dela aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 15. 6. 2023 do 14.00.
 

11. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 20. 6. 2022 ob 11.00 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

14Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (www.arrs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, ga. Fani Rožič Novak, po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

V Bosni in Hercegovini so pristojne naslednje institucije: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo (www.mcp.gov.ba), Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar (www.fmon.gov.ba) in Ministrstvo za znanstveno - tehnološki razvoj, visoko šolstvo in informacijsko družbo Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1, 78000 Banja Luka (www.vladars.net).

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor
 

Številka: 5100-21/2023-1
Datum: 13. 4. 2023

 

Razpisna dokumentacija:

Pravne podlage::