Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2012

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, in 61/06-ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor agencije) na 9. seji v letu 2011 dne 21.12.2011 sprejel sklep št. 6300-2/2011-81, s katerim je določil sofinanciranje infrastrukturnih obveznosti raziskovalnim zavodom za leto 2012.

Upravičenim raziskovalnim zavodom so bila dodeljena sredstva za posamezne namene, kot sledi v priloženih tabelah:
 

I. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
 

Naziv zavoda Ustanoviteljske
obveznosti (v EUR)
Kemijski inštitut 1.968.822,24
Nacionalni inštitut za biologijo 734.377,69
Institut "Jožef Stefan" 5.659.085,26
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 551.910,00
Geološki zavod Slovenije 643.057,00
Kmetijski inštitut Slovenije 1.067.126,00
Gozdarski inštitut Slovenije 400.824,00
Inštitut za novejšo zgodovino 353.707,00
Inštitut za ekonomska raziskovanja 210.892,00
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 229.652,06
Inštitut za narodnostna vprašanja 224.665,69
Pedagoški inštitut 228.700,00
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.264.899,52
Inštitut za hidravlične raziskave 98.020,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije 992.884,00
Skupaj 15.628.622,46

 
Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljnem besedilu: JRZ) se zagotavljajo za naslednje namene:

  • Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
  • Upravljanje in vodenje 40%;
  • Fiksni stroški delovanja 40%.
     

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV
 

Naziv zavoda Povračilo stroškov
v zvezi z delom
in drugih osebnih
prejemkov (v EUR)
Kemijski inštitut 416.008,27
Nacionalni inštitut za biologijo 159.158,78
Institut "Jožef Stefan" 1.140.888,48
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 56.912,34
Geološki zavod Slovenije 78.171,33
Kmetijski inštitut Slovenije 105.865,16
Gozdarski inštitut Slovenije 50.507,83
Inštitut za novejšo zgodovino 56.063,96
Inštitut za ekonomska raziskovanja 22.366,44
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 38.681,01
Inštitut za narodnostna vprašanja 35.309,62
Pedagoški inštitut 26.380,91
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 421.082,12
Inštitut za hidravlične raziskave 8.009,03
Zavod za gradbeništvo Slovenije 29.064,43
Univerza v Ljubljani 949.120,02
Univerza v Mariboru 188.743,04
Univerza na Primorskem 158.505,06
Skupaj 3.940.837,83

 
Sredstva za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo JRZ in univerzam (v nadaljnem besedilu: JRO) za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev.
 

III. ZAJEM PODATKOV ZA IZRAČUN

Za JRZ/JRO, ki so v 2. členu Pravilnika o infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določeni kot upravičenci, je bil izračun glede sredstev za ustanoviteljske obveznosti in izplačil po kolektivni pogodbi za leto 2012 narejen 14.12.2011: za A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. FTE); za C (št. MR) in za D (št. raziskovalcev z enim FTE, za UNI). Izračuni so bili narejeni na podlagi 3. člene pravilnika v zvezi s 6., 7., 8., 9. členom pravilnika.

JRZ/JRO imajo, v skladu s 13. členom pravilnika, pravico do vpogleda v izračun vrednosti sredstev in do morebitnih pripomb na izračun sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za svoj zavod in do seznanitve z višino sredstev, dodeljenih na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov JRZ /JRO.

JRZ/JRO bodo do konca leta 2011 prejele obvestilo o Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2012. V januarju 2012 bodo podpisane pogodbe z vsemi JRZ/JRO, realizacija plačila prvega obroka (z začetkom financiranja od 1.1.2012) pa je predvidena v začetku februarja 2012.
 

Priloga:

  • Izračun ustanoviteljskih obveznosti in povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov: