Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Normativni akti

      

Prejšnja objava:  v veljavi do 2. 4. 2021.


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost obsega:

 


Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa upravičence, namen financiranja, način izračuna, postopek za pridobitev sredstev, pogodbo, nadzor ter odstopanja v zvezi z dodeljenimi sredstvi iz naslova infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: infrastrukturne obveznosti), in sicer ustanoviteljskih obveznosti in povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih, opredeljenih v veljavnih predpisih.

2. člen

(upravičenost financiranja)

(1) Do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za financiranje ustanoviteljskih obveznosti so skladno z veljavnim zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, upravičeni javni raziskovalni zavodi (v nadaljnjem besedilu: JRZ) in javni infrastrukturni zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.

(2) Do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za financiranje povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov so upravičeni JRZ, javni infrastrukturni zavodi ter univerze in drugi visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: JRO), če izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, zaposlujejo mlade raziskovalce in za namene po tem pravilniku še niso financirane iz državnega proračuna.

(3) (črtan).

3. člen

(izračun financiranja)

(1) Sredstva za financiranje infrastrukturnih obveznosti se JRZ za proračunsko leto dodeljujejo na podlagi stroškovnih normativov, ob upoštevanju obsega izvajanja znanstveno raziskovalne dejavnosti in predvidenih proračunskih sredstvih za financiranje infrastrukturnih obveznosti JRZ v proračunskem letu.

(2) Pri javnih infrastrukturnih zavodih se pri dodelitvi sredstev za infrastrukturne obveznosti upošteva znesek, opredeljen v letnem programu dela javnega infrastrukturnega zavoda.

4. člen

(namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti)

(1) Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

1)    Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme:

 • stroški investicijskega vzdrževanja, obnove, rekonstrukcije in adaptacije stavb in prostorov, v katerih poteka izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda;
 • amortizacija opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov, so pa osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije.

2)    Stroške upravljanja in vodenja:

 • stroški delovanja upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda;
 •  stroški plač in drugih stroškov direktorja zavoda;
 • stroški plač in drugih stroškov delavcev s posebnimi pooblastili;
 • stroški plač in drugih stroškov delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela;
 • stroški plač za ure raziskovalnega in tehničnega osebja, opravljene za potrebe celotne organizacijske enote oziroma celotne organizacije in ne zgolj za opravljanje posameznega raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa (vzdrževalna dela na raziskovalni in podporni opremi, vzdrževanje sistema kakovosti ipd.) in ure, opravljene v času presežka kadrovskih zmogljivosti zaradi projektnega načina poslovanja.

3)    Fiksne stroške delovanja:

 •  stroški električne energije, plina in drugih energetskih virov;
 • stroški vode;
 • stroški komunalne infrastrukture;
 • stroški pošte, telefona in drugih oblik telekomunikacij;
 • stroški čiščenja prostorov zavoda;
 • stroški tekočega vzdrževanja prostorov zavoda;
 • stroški tekočega vzdrževanja opreme za izvajanje dejavnosti zavoda, ki niso neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, so pa podlaga za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije;
 • stroški varovanja prostorov zavoda;
 • stroški reprezentance;
 • stroški zavarovanja.

(2) Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo tudi za druge stroške delovanja JRZ iz podskupine kontov 460 in 461, opredeljenih s predpisom, ki ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki niso neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov in niso vključeni v financiranje raziskovalnih programov in projektov, kot so npr. stroški sejmov in promocije, izobraževanja in štipendiranja, pisarniškega materiala in storitev, povezanih z administracijo in podobno.

5. člen

(namen financiranja povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki)

(1) Sredstva za povračilo stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki se zagotavljajo za naslednje namene:

1)     Stroške za prehrano med delom;

2)     Stroški za prevoz na delo in z dela;

3)     Regres;

4)     Ostali stroški, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

(2) Za ostale stroške iz četrte točke prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev.

(3) Skladno z veljavnimi predpisi so do financiranja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: kolektivna pogodba) za namene iz prvega odstavka (v nadaljnjem besedilu: izplačila po kolektivni pogodbi), upravičeni JRO.

(4) Izračun sredstev za financiranje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se opravi na podlagi določil veljavnih predpisov, ki urejajo to področje oziroma določajo višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

(5) Izračun sredstev za financiranje izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, se opravi na podlagi določil veljavnih predpisov, ki urejajo to področje oziroma določajo višino posameznih povračil.

6. člen

(izračun infrastrukturnih obveznosti za JRZ)

(1) Normirana višina nakazil za izdatke, povezane s sredstvi za infrastrukturne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: IO), je sestavljena iz sredstev za ustanoviteljske obveznosti (v nadaljnjem besedilu: UO) in izplačil po kolektivni pogodbi (v nadaljnjem besedilu: SD) in se vsako leto za posamezen JRZ izračuna po formuli:

IO = UO + SD

in velja

UO = k1*CK*(A+B), SD= k2*(A+B+C)

pri čemer je:

A…   število članov vseh programskih in infrastrukturnih skupin (število tehnikov je normirano v skladu s predpisom, ki ureja normative in standarde za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in je lahko največ 35% števila raziskovalcev), ki so v tem JRZ najmanj 50% zaposleni za raziskovalno dejavnost. Mladi raziskovalci se ne upoštevajo;

B...    skupno število FTE (ekvivalent polne zaposlitve) v programih (raziskovalnih in infrastrukturnih) in projektih (temeljni, aplikativni in podoktorski) za tiste člane programskih in infrastrukturnih skupin, ki so v JRZ zaposleni manj kot 50% za raziskovalno dejavnost;

C…   število mladih raziskovalcev;

k1…  konstanta, ki se v letu pred financiranjem določi glede na povprečno vrednost 1 FTE (1700 ur) cenovne kategorije C za raziskovalne programe, in sicer vrednost ne sme biti višja od 1/3 in ne nižja od 1/5 vrednosti FTE;

k2…  velikost potrebnih sredstev za povračilo izplačil po kolektivni pogodbi na raziskovalno kapaciteto v skladu z vsakoletnimi predpisi (EUR/FTE);

CK… normalizacijski faktor za povprečno cenovno kategorijo članov programskih skupin v JRZ za vse njihove programe in projekte. CK=1, če so vsi programi in projekti kategorije C, in ustrezno manjši oziroma večji glede na finančne vrednosti cenovnih kategorij.

(2) JRZ mora raziskovalno dejavnost v pretežni meri izvajati z raziskovalci, ki so v JRZ najmanj 50% zaposleni za raziskovalno dejavnost in se zato pri izračunu UO upošteva B samo do vrednosti A.

(3) Normiran izračun UO predstavlja sredstva, ki na primerljiv način financirajo raziskovalne kapacitete v JRZ.

(4) Določitev višine financiranja UO v letu (n+1) se praviloma izvede v letu pred koledarskim pričetkom tega leta (n). Sredstva se dodelijo ob upoštevanju višine sredstev v proračunu, zagotovljenih za ta namen. JRZ se ne more dodeliti višjih sredstev, kot je izkazana celotna poraba v letu pred izvedbo izračuna (n-1).

(5) Višja sredstva, kot znašajo dodeljena sredstva za preteklo leto, se za leto (n+1) lahko dodelijo tistim JRZ, pri katerih je normirana višina UO višja od sredstev, dodeljenih v letu izvedbe izračuna (n), in tistim JRZ, pri katerih se upošteva argumentacija za izjemno povečanje.

(6) Kadar so normirana sredstva za UO v letu (n+1) nižja od tistih, ki so bila dodeljena v letu izvedbe izračuna (n), se lahko upoštevajo podatki o relevanci JRZ. Podatki o relevanci JRZ so izraženi z A3 in gre za sredstva, ki jih je JRZ pridobil izven ARRS v letu pred izvedbo izračuna v FTE (n-1). Če je nova vsota UO za JRZ tako visoka, da presega izplačilo v preteklem letu (n), se sredstva za UO lahko dodelijo v enaki višini kot v letu, v katerem se izvede izračun (n). V drugih primerih se JRZ višina UO zmanjša.

(7) V izračunu za naslednje leto se sredstva izjemnega povečanja iz desetega člena ne upoštevajo.

(8) Dobljeni končni rezultat izračuna (od 1. do vključno 6. odstavka tega člena) mora biti v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen. Če je rezultat izračuna višji, se izračunana sredstva za posamezni JRZ sorazmerno znižajo.

(9) Za novoustanovljene JRZ se prvo leto dodeli do 80% normiranih sredstev za IO.

7. člen

(struktura sredstev po namenih)

(1) Višina izračunanih sredstev za UO se JRZ dodeli za namene, opredeljene v 4. členu tega pravilnika, po naslednji strukturi:

 • Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin                       20%;
 • Stroški upravljanja in vodenja                                       40%;
 • Fiksni stroški delovanja                                                 40%.

(2) Višina izračunanih sredstev za izplačila po kolektivni pogodbi po tem pravilniku se JRO dodeli za namene, opredeljene v 5. členu tega pravilnika, po strukturi na način, da se upošteva delež vrednosti posameznega elementa v izračunu.

8. člen

(izračun in izplačilo povračil stroškov za delo za univerze)

(1) Za univerze in druge visokošolske zavode, ki jih je ustanovila Republika Slovenija je izračun za povračilo stroškov za delo:

SD = k2*(C+D)

pri čemer je:

D…   število članov vseh programskih in infrastrukturnih skupin z 1 FTE obremenitve v okviru programov in projektov.

(2) (črtan).

9. člen

(črtan)

10. člen

(vloga za izjemno povečanje sredstev)

(1) V primeru izrednega dogodka, zaradi katerega ima JRZ finančne izdatke večjega obsega ali mu je nastala večja premoženjska škoda na nepremičninah ali opremi, ki so osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, lahko JRZ pri ARRS vloži vlogo za izjemno povečanje sredstev. JRZ mora vlogi priložiti dokaze o nastalih finančnih izdatkih oziroma premoženjski škodi. V primeru nastanka škodnega dogodka mora priložiti tudi podatke o namenu in višini izplačane zavarovalnine ter amortiziranosti nepremičnin in opreme.

(2) JRZ ni upravičen do izjemnega povečanja sredstev, če z nepremičnino ali opremo, na kateri je nastala premoženjska škoda, ni ravnal kot dober gospodar.

(3) Vlogo JRZ za izjemno povečanje sredstev obravnava komisija, ki jo imenuje direktor.

(4) Izjemno povečanje sredstev je možno, če so sredstva zagotovljena v državnem proračunu.

11. člen

(sklep za dodelitev sredstev)

(1) Izračun glede sredstev za ustanoviteljske obveznosti in izplačila po kolektivni pogodbi opravi pooblaščena oseba agencije (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba).

 

12. člen

(vsebina sklepa)

(1) O financiranju UO in izplačilih po kolektivni pogodbi ter o izjemnem povečanju sredstev za UO odloči upravni odbor ARRS s sklepom.

(2) V sklepu se posebej določi višino sredstev za financiranje UO po namenih in po obsegu.

13. člen

(vpogled v izračun)

JRZ ima pravico do vpogleda v izračun vrednosti sredstev in do morebitnih pripomb na izračun sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za svoj JRZ in do seznanitve z višino sredstev, dodeljenih na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov JRZ.

14. člen

(sklenitev pogodbe)

ARRS z JRO, ki mu je odobreno proračunsko financiranje infrastrukturnih obveznosti, sklene letno pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.

15. člen

(nadzor)

ARRS opravlja finančni nadzor nad namensko porabo sredstev po pogodbi iz prejšnjega člena tega pravilnika. Finančni nadzor se opravlja na podlagi letnega poročila in standardiziranih poročil o namenski porabi sredstev oziroma z drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske porabe sredstev posrednih proračunskih uporabnikov.

16. člen

(odstopanja)

(1) JRZ lahko sredstva, dodeljena za posamezen namen iz 4. člena, porabi za druga dva namena, pri čemer povečanje oziroma zmanjšanje sredstev za posamezen namen ne sme predstavljati več kot 10 odstotnih točk glede na strukturo, določeno v 7. členu.

(2) Dodatna odstopanja so možna zaradi večjih ostalih stroškov za namen iz prvega odstavka 5. člena pri povračilu stroškov za izplačila po kolektivni na račun ustanoviteljskih obveznosti.

(3) Vsa druga odstopanja od porabe sredstev so možna le po predhodnem sklepu posebne komisije ARRS.

(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo najmanj tri osebe. Komisijo imenuje direktor za obdobje enega leta.

17. člen

(prekinitev financiranja)

Če agencija na podlagi poročil oziroma finančnega nadzora ugotovi, da se sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti porabljajo nenamensko, lahko kadarkoli enostransko, z enomesečnim odpovednim rokom, prekine pogodbo in s tem financiranje ustanoviteljskih obveznosti oziroma zahteva vračilo vseh nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Ta sredstva agencija vrne v državni proračun.


Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11) vsebuje naslednji končni določbi:

»18. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, se prenehata uporabljati Pravilnik o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam (Uradni list RS, št. 12/05 in 106/06) in Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 12/05).

19. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati pa se prične za dodelitev sredstev za leto 2011.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/13) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za dodelitev sredstev za leto 2013.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 20/14) glede uporabe drugega odstavka 5. člena pravilnika določa:

»5. člen

2. člen tega pravilnika se začne uporabljati za dodelitev sredstev za leto 2014.«;

ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 41/15) vsebuje naslednjo končno določbo:

»5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

 


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 51/21) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.