Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/060 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZOPA-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 007-296/2012/15 z dne 5. 2. 2013, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 1. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

1. člen

V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11 – popr.), se v prvem odstavku 6. člena : ­ v obrazložitvi neznanke A in neznanke B številka "80" nadomesti s številko "50", ­ obrazložitev neznanke k1 spremeni tako, da se glasi: "konstanta, ki se v letu pred financiranjem določi glede na povprečno vrednost 1 FTE (1700 ur) cenovne kategorije C za raziskovalne programe (20 %).".

V drugem odstavku se številka "80" nadomesti s številko "50".

V četrtem in petem odstavku se kratica "IO" nadomesti s kratico "UO".

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(6) Kadar so normirana sredstva za UO v letu (n+1) nižja od tistih, ki so bila dodeljena v letu izvedbe izračuna (n), se lahko JRZ dodeli izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti. Pri izračunu izjemnega povečanja ustanoviteljskih obveznosti se upoštevajo podatki o relevanci JRZ. Podatki o relevanci JRZ so izraženi z A3 in gre za sredstva, ki jih je JRZ pridobil izven ARRS v letu pred izvedbo izračuna v FTE (n-1). Če je nova vsota UO za JRZ tako visoka, da presega izplačilo v preteklem letu (n), se sredstva za UO lahko dodelijo v enaki višini kot v letu, v katerem se izvede izračun (n). V drugih primerih se JRZ višina UO zmanjša."

V sedmem odstavku se za besedo "povečanja" doda besedilo "iz šestega odstavka".

2. člen

V prvem odstavku 8. člena se za besedo "programov" dodata besedi "in projektov".

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za dodelitev sredstev za leto 2013.

Št. 007-9/2012-1
Ljubljana, 27. februarja 2013
EVA 2012-1647-0003

Dr. Blaž Rodič
predsednik Upravnega odbora ARRS