Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Normativni akti

      

Metodologija za ocenjevanje in izbor prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:

A = A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8

A1 je ocena za dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov uporabnikom, pri čemer se dostopnost meri s številom uporabnikov ter s pogoji dostopa in uporabe za vse uporabnike v Republiki Sloveniji. A2 je ocena za pogostnost uporabe tujih serijskih publikacij in baz podatkov, pri čemer se pogostnost uporabe meri s številom izposoj in uporabe serijskih publikacij ter številu uporab baz podatkov (seje/iskanja) v preteklem letu. A3 je ocena za kontinuiteto naročil, ki se meri glede na dolgotrajnost naročanja in razpolaganja z določenim fondom ali dostopom do podatkov v bazah podatkov in predpostavlja boljše storitve uporabnikom. A4 je ocena za strokovno usposobljenost osebja (bibliotekarji in informacijski strokovnjaki) za sodelovanje z uporabniki, izkazuje pa se z zahtevnejšimi stopnjami priprave gradiv za uporabnike in k temu primerno kadrovsko sestavo osebja prijavitelja. Ocena A5 upošteva obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov, A6 je ocena za kvaliteto in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov, pri čemer se kvaliteta in pomen merita pri znanstvenih revijah s faktorjem/dejavnikom vpliva za posamezno področje (za SCIE in SSCI). Če je revija zajeta v več področij, se vzame uvrščenost z najvišjim številom točk (podatek iz zadnjega JCR). Izračun se opravi na osnovi povprečja za vse revije, ki jih prijavitelj da v sofinanciranje. Ocena A7 je ocena za ekonomičnost in racionalnost nabave. Pri tej oceni se upoštevata cena in izpeljana koordinacija nabave. A8 pa je ocena za nabavo preko konzorcijev. Elementi ocenjevanja za kvantitativne ocene so določeni v Tabeli.

Tabela: Tuja znanstvena literatura in baze podatkov

Tabela: Kvantitativne ocene: ocene za posamezne elemente ocenjevanja

KVANTITATIVNI ELEMENTI OCENJEVANJA ocena A TOČKE VIR
Dostopnost A1 1-8 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 6
(upošteva se samo raziskovalce, zaposlene v matični organizaciji) 1-5
 • do 100 raziskovalcev
1
 • do 200 raziskovalcev
2
 • do 500 raziskovalcev
3
 • do 1000 raziskovalcev
4
 • nad 1000 raziskovalcev
5
(velikost knjižnice glede na knjižnično gradivo) 1-3
 • velike univerzitetne knjižnice
3
 • velike fakultetne, majhne univerzitetne
2
 • ostale knjižnice, odprte za študente
1
Pogostnost uporabe A2 0-8 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 7
 • po številu izposoj in  uporabe serijskih publikacij
0-5
 • po številu uporab baz podatkov (seje/iskanje)
0-3
Kontinuiteta naročil A3 1-5 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 8
 • od 1 do 5 let
1
 • od 6 do 10 let
3
 • od 11 in več let
5
Strokovna usposobljenost osebja (bibliotekarji in informacijski strokovnjaki) za sodelovanje z uporabniki A4 1-3 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 9
 • izposoja uporabnikom
1
 • dodatne knjižnične in informacijske storitve (referenčna služba in medknjižnična izposoja)
1
 • dodatne knjižnične in informacijske storitve (referenčna služba in medknjižnična izposoja)
  • Uporaba COBISS3 v pravem okolju
2
 • zahtevne knjižnične in informacijske storitve (opravljajo strokovnjaki z najmanj magisterijem znanosti)
3
Obseg sofinanciranja iz neproračunskih virov A5 1-3 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 10
 • do 5 % letne nabave
1
 • 6 - do 10 % letne nabave
2
 • 11 in več letne nabave
3
Kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov A6 1-15 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 11
 • IF iz prve četrtine revij ustrezne kategorije
15
 • IF iz druge četrtine revij ustrezne kategorije
10
 • IF iz tretje četrtine revij ustrezne kategorije
6
 • IF iz četrte četrtine revij ustrezne kategorije
4
 • zajetost v specializirani bazi podatkov s področja
2
Ekonomičnost in racionalnost nabave,
način nabave in podvajanje (koordinacija)
A7 1-3 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 12
Nabava preko konzorcijev (sestavljeni morajo biti iz vseh štirih Univerz in vsaj štirih JRZ oziroma morajo pokrivati celotno znanstveno področje v okviru konzorcija) A8 0-22 ARRS-RI-TL-01-2009, tč. 13, tč. 14
 • za vsakih 10% nabav se dodeli po 2 točki
 • do 5 enot
-1
 • od 6 do 30 enot
0
 • od 31 do 100 enot
+1
 • nad 100 enot
+2

II. Razdelitev prijav po skupinah in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav

Prijave oceni strokovno telo za tujo literaturo in baze podatkov po znanstvenih področjih na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje nakupa tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu v letu 2009 (obrazec: ARRS-RI-TL-01-2009) na ocenjevalnem obrazcu (ARRS-RI-TL-03-2009). Prijave, ki pomenijo konflikt interesov, oceni predsednik strokovnega telesa.

Na podlagi ocen strokovno telo (v nadaljevanju: strokovna komisija) pripravi vrstni red prijav za serijske publikacije, baze podatkov in za sofinanciranje stroškov za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu po področjih glede na doseženo število točk. Razdeli jih v štiri skupine za vsako vedo posebej.

Prijaviteljem iz prve skupine lahko strokovna komisija dodeli več sredstev, kot so jih prejeli v preteklem letu, prijaviteljem iz druge skupine dodeli praviloma enaka sredstva kot v preteklem letu, prijaviteljem iz tretje skupine dodeli manj sredstev, kot so jih prejeli v preteklem letu. Prijavitelje iz četrte skupine se ne sofinancira.

Strokovna komisija lahko posamičnega prijavitelja uvrsti v prvo ali drugo skupino, o čemer odloča za vsak primer posebej. Pri tem mora upoštevati zaprošena in razpoložljiva sredstva. Tak predlog mora strokovna komisija dodatno obrazložiti.

Če prijavitelj v preteklosti še ni bil financiran s strani ARRS, a se je uvrstil v skupino, ki se financira, se predlog za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov pripravi tako, da se upoštevajo razpoložljiva ter zaprošena sredstva.

Strokovna komisija posebej predlaga sofinanciranje določenih nabavnih konzorcijev, ki so posebnega pomena. Kriterij za opredelitev posebnega pomena je vključitev v konzorcij vseh štirih Univerz in vsaj štirih javnih raziskovalnih zavodov oziroma celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega nakupa. Konzorcijem se sofinancirajo stroški za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu, ki so za plačilo članov konzorcija za spletni dostop do revij in baz podatkov vseh njegovih članov. Izhodišče za financiranje konzorcijev so izplačana sredstva v preteklih letih in razpoložljiva sredstva.

Revije v okviru konzorcija, ki jih naroča in plačuje posamezna knjižnica, so del rednega financiranja in se vrednotijo na osnovi zgoraj navedene kvantitativne ocene. Enako velja tudi za bibliografske baze podatkov in je njihova nabava pred konzorcijskim povezovanjem potekala po posameznih knjižnicah.

Na temelju izvedenega točkovanja skladno z opredeljenimi kriteriji strokovna komisija sprejeme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama sofinanciranja nabave tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu.

Predlog agencija posreduje znanstvenemu svetu v obravnavo.

Direktor predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov posreduje v sprejem upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov.

Prof. dr. Peter Dovč,
predsednik znanstvenega sveta agencije

Datum: 22.05.2009
Št.: 430-50/2009-3