Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006

Za prijave, prispele na razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov, izvede evalvacijski postopek za izbor prijav strokovno telo, ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03). Strokovno telo oceni posamezno prijavo na podlagi spodaj navedenih meril.

  1. TOČKOVANJE MERIL ZA DODELITEV SREDSTEV
        1.1. Dostopnost
1-10 točk  
1-5 točk  
do 500 uporabnikov 1 točka
501 do 2000 uporabnikov 2 točki
2001 do 5000 uporabnikov 3 točke
5001 do 10000 uporabnikov  4 točke
nad 10001 uporabnikov 5 točk

 

1-5 točk  
1-5 točk  
do 100 raziskovalcev 1 točka
do 200 raziskovalcev 2 točki
do 500 raziskovalcev 3 točke
do 1000 raziskovalcev  4 točke
nad 1000 raziskovalcev 5 točk

Opomba: navede se vse uporabnike

            1.2. Pogostnost uporabe

1-10 točk
1-10 točk
1-5 točk po številu izposoj
1-2 točki po številu medbibliotečnih izposoj
1-3 točke po številu uporab baz podatkov

Točke podeli strokovno telo na podlagi posredovanih podatkov.

            1.3. Kontinuiteta naročil

1-5 točk  
1-5 točk  
od 1 do 5 let 1 točka
od 6 do 10 let 3 točke
od 11 do 20 let 5 točk
   

1. 4. Strokovna usposobljenost prijavitelja za sodelovanje z uporabniki
 

1-3 točk  
1-5 točk  
- izposoja uporabnikom 1 točka
- dodatne knjižnične in informacijske storitve (referenčna služba in medknjižnična izposoja) 2 točki
- zahtevne knjižnične in informacijske storitve (z informacijskimi specialisti s področja) 3 točke

1. 5. Obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov
 

1-3 točke  
5 % letne nabave 1 točka
10 % letne nabave 2 točki
20 % letne nabave 3 točke

1. 6. Kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov se meri pri znanstvenih revijah, ki ga imajo, z faktorjem/dejavnikom vpliva, za posamezna področja (za SCIE in SSCI).
 

1-15 točk  
IF iz prve četrtine revij ustrezne kategorije 15 točk
IF iz druge četrtine revij ustrezne kategorije 10
IF iz tretje četrtine revij ustrezne kategorije 6
IF iz četrte četrtine revij ustrezne kategorije 4
zajetost v specializirani bazi podatkov s področja 2

Če je revija zajeta v več področij, se vzame uvrščenost z najvišjim številom točk. (podatek iz zadnjega JCR)
Izračun se opravi na osnovi povprečja za vse revije, ki jih prijavitelj da v sofinanciranje.

1. 7. Ekonomičnost in racionalnost nabave
 

1-3 točke  
Upoštevata se cena ter izpeljana koordinacija nabave.
Točke podeli strokovno telo na podlagi posredovanih podatkov.

1. 8. Infrastrukturni pogoji
 

1-2 točki  
Točke podeli strokovno telo na podlagi posredovanih podatkov.
  1. NABAVA TUJE ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV PREKO KONZORCIJEV

0-20 točk

Za vsakih 10 % nabav preko konzorcijev se dodeli po dve točki. Te točke se korigirajo glede na dejansko število nabavljene literature, in sicer po naslednji lestvici: do 5 enot minus ena točka, od 6 do 30 enot 0 točk, od 31 do 100 enot plus ena točka, nad sto enot plus dve točki. Korekcija se ne upošteva, če bi privedla do 0 točk ali čez 20 točk.

 

  1. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA

Višina sofinanciranja nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov je odvisna od:

  • od obsega v ta namen že odobrenih sredstev posamezni knjižnici v prejšnjih letih,
  • od povečanja ali zmanjšanja zgoraj navedenih sredstev glede na uvrstitev knjižnice v lestvici točk glede na kriterije in
  • od skupnega obsega razpoložljivih sredstev.

Strokovno telo agencije prijavljene knjižnice na podlagi točkovanja meril razvrsti v lestvico od najnižjega do najvišjega števila točk. Nato jih na podlagi njihovih uvrstitev razdeli v štiri skupine.

Knjižnicam iz prve skupine lahko strokovno telo dodeli do največ 10 % več sredstev, kot so jih prejele v preteklem letu, knjižnicam iz druge skupine dodeli praviloma enaka sredstva kot v preteklem letu, knjižnicam iz tretje skupine dodeli do 10 % manj sredstev, kot so jih prejele v preteklem letu. Knjižnice iz četrte skupine ne pridejo v poštev za sofinanciranje.

Strokovno telo agencije lahko na podlagi 3. odstavka 20. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov posamično knjižnico uvrsti v prvo skupino. Predlog mora dodatno obrazložiti.

Če knjižnica v preteklosti še ni bila financirana s strani ARRS, se predlog za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov pripravi tako, da se upošteva povprečje izplačanih sredstev v preteklem letu za tretjo skupino.

Datum: 22.04.2006

Priloga:

dr. Franci Demšar
Direktor