Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljevanju: Zakon), 11. in 179. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi s 100. členom Zakona ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58, z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021, poglavje K – Domače periodične poljudnoznanstvene publikacije (v nadaljevanju: metodologija) in Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024


1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 

2. Predmet in cilj javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

 • pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture;
 • pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko);
 • pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
 • dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.
   


3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2023-2024 predvidoma 180.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji,
 • založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij),
 • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
 • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.


5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • publikacijaje poljudnoznanstvena publikacija in izhaja najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa;
 • publikacija izhaja v skladu z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa;
 • publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
 • publikacija ima ustrezno ISSN številko;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstevza sofinanciranje publikacije;
 • prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po pravilu "de minimis";
 • prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
 • publikacije, katerih izdajo sofinancira agencija, se morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.sitakoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf));

Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogojev, pri čemer lahko pridobi mnenje strokovne komisije, pristojne za ocenjevanje prijav. Prijava, pri kateri niso izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga izda direktor agencije.


6. Postopek ocenjevanja, uvrstitev publikacij v kategorije in izračun sofinanciranja

6.1. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).

Kriterij in kazalniki, ki se upoštevajo pri ocenjevanju prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih publikacij so določeni v Pravilniku o postopkih, merila za njihovo vrednotenje in natančen način izračuna sofinanciranja za posamezno poljudnoznanstveno publikacijo, so konkretizirani v metodologiji.

Strokovno telo ocenjuje prijave na podlagi kriterija »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav«. Za ocenjevanje po kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« se uporabljajo naslednji kazalniki, navedeni v Tabeli A:

Tabela A

Kazalniki Možno število točk
A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25
 • velika
25
 • srednje velika
15
 • manjša
5
 • ni povezave
0
B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture 25
 • velik
25
 • srednje velik
15
 • manjši
10
 • ni pomena
0
C. Pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije 15
 • velik (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)
15
 • srednje velik
10
 • manjši
5
 • ni pomena
0
D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
 • velika (preko 80%)
20
 • srednje velika (med 50% in 80%)
10
 • manjša (manj kot 50%)
5
 • ni zastopanosti
0
E. Dostopnost na internetu 15
 • vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
 • nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10
SKUPAJ 100

Skupno število doseženih točk za posamezno prijavo je seštevek aritmetičnega povprečja števila točk (seštevek vseh točk/število ocenjevalcev) za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je možno prejeti do 100 točk.

6.2. Uvrstitev prijav v kategorije

Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:

 • I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 100 točkami;
 • II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 90 točkami;
 • III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 60 točkami.

Prijavam, ki so uvrščene v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranje.

6.3. Faktor sofinanciranja prijav

Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinanciranja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih kategorijah, kot izhaja iz Tabele B.

Tabela B

Kategorija Število točk Faktor sofinanciranja (O)
I 91-100 1
II 60-90 0,75

6.4. Normativi za izračun višine letnega sofinanciranja

Za izračun višine letnega sofinanciranja se upoštevajo naslednji faktorji:

 • število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
 • naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno elektronske izdaje se upošteva obračunska naklada 250 izvodov) (faktor B);
 • število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke se  upoštevajo kot en zvezek) (faktor C);
 • priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 0,103 EUR (faktor D);
 • faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele B.

Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer:

ZLS = A · B · C · D · O

ZLS iz tega javnega razpisa ne more biti večji od 11.000,00 EUR.

6.5. Postopek izračuna višine letnega sofinanciranja

 1. agencija najprej za vse prijave izračuna A • B • C • D • O;
 2. v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke višji od 11.000,00 EUR, se upošteva znesek 11.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke nižji od 11.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a tega odstavka;
 3. agencija na podlagi izračuna iz alineje a te točke in upoštevajoč omejitve iz alineje b te točke, določi upoštevan znesek sofinanciranja;
 4. če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša za več kot 20% obsega prijavljenih letnih avtorskih pol, agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno leto v skladu z izračunom, določenim v točki 6.4. in 6.5. javnega razpisa.

6.6.Upravičeni stroški sofinanciranja

Agencija sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem mediju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja piscev člankov.
 

7. Odločitev o dodelitvi sredstev

Na podlagi izvedenega ocenjevanja prijav v skladu z opredeljenimi elementi ocenjevanja in izračuna višine sofinanciranja, strokovno telo izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje publikacij in ga posreduje ZSA v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za sofinanciranje publikacij, direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.

 

8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih objav

Prijavitelji morajo zagotoviti izdajo znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav, upoštevajoč Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.


9. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

I. Tiskana prijava

a)Tiskana prijava mora vsebovati:

 • V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-23-24;
 • En izvod zadnjega letnika publikacije;
 • V primeru, da je prijavitelj založba, ki nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost.
 • V primeru, da v prijavi gospodarska družba nastopa kot prijavitelj ali sofinancer, mora k prijavi priložiti obrazec za dodeljevanje pomoči "de minimis"ARRS-PPP-JR-DP-23-24.

b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2023 in 2024" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom - 22. 12. 2022 do 14. ure. V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.

II. Elektronska prijava

Elektronska prijava mora vsebovati prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-23-24, ki ga mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si, pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je potreben format Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-23-24-Naslov.doc, kjer je Naslov naslov publikacije, posredovati na elektronski naslovrazpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure.

III. Pravočasnost prijave

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so do 22. 12. 2022 do 14. ure oddane v tiskani obliki. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.


10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 27. 12. 2022 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.

 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 

12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Datum: 8. 11. 2022
Številka: 6316-11/2022-1

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022. 

 

Razpisna dokumentacija:

 

Priloge: