Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
   
 2. Predmet in področje javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:
 • znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 • prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
 • prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem sodijo tudi znanstveno-kritične objave izvirnikov, znanstveni prevodi s komentarjem, znanstveni slovarji in znanstveni zemljevidi. Zborniki s konferenc, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani obliki) ne sodijo v to kategorijo. Prav tako sem ne sodijo doktorske disertacije, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb.

 1. Cilji javnega razpisa:
  ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja ali podpodročja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
  Predviden obseg sredstev razpisa za leto 2016 znaša 305.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih možnosti. ARRS bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju.

 1. Upravičeni stroški in normativi za izračun sofinanciranega zneska
  Upravičeni stroški izdaje oz. prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1.1.2016 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.

ARRS bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

 1. znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem: stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.
 2. prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik: stroški prevajanja.
 3. prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik: stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
 4. digitalna izdaja monografije: stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Avtorski honorar avtorja izvornega dela v nobenem primeru ni upravičen strošek.

5.1. Normativi za izračun sofinanciranega zneska

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Vrsta stroškov:
 

(A)  Tisk in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo (a)
(B)   Oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (b)
(C)  Lektoriranje    40 EUR na avtorsko polo (c)
(D)  Stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (d)
(E)  Stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik          350 EUR na avtorsko polo (e)
(F)  Lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (f)

5.2. Izračun sofinanciranega zneska

Sofinancirani znesek se izračuna na naslednji način:
 

A) znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije
B) prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik:  ((št. avtorskih pol × d) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
C) prevod monografije slovenskega avtorja v tuj jezik:    ((št. avtorskih pol × e) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
D) digitalna izdaja znanstvene monografije: ((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c) ) x pripadajoč % delež kategorije

5.3. Razredi kategorij po ocenah:

I. kategorija: prijave, ocenjene med 40 in 50 točkami; II. kategorija: prijave, ocenjene med 20 in 39 točkami; III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 20 točkami.

5.4. Pripadajoči odstotni deleži izračunanega sofinanciranega zneska po kategorijah I – III:

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje in sicer:

I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek; II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.

5.5. Uskladitev obsega sofinanciranja z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev

V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja proporcionalno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

5.6. Omejitve

ARRS sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo. Če je izračun sofinanciranega zneska večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

Prijavitelj lahko na ta javni razpis odda samo eno prijavo za posamezno znanstveno monografijo.

Posameznemu avtorju oziroma soavtorju se bosta sofinancirali največ dve monografiji.

ARRS sofinancira prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja samo v en tuj jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku avtor že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in splošnimi akti ARRS. Prijavitelji iz poslovnega sektorja morajo v prijavi navesti ali je njihovo podjetje veliko, srednje ali majhno.

Prijavitelji morajo prijavi obvezno priložiti vsaj dve znanstveni recenziji. Sestavni del prijave so tudi izjave recenzentov, da:

 • izpolnjujejo zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta,
 • niso v konfliktu interesov (člen 172.o. Pravilnika),
 • je recenzirana monografija znanstveno delo.

Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuj državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).

Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije. Priložene znanstvene recenzije morajo biti objavljene v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije ne sodijo v sklop recenzentov iz 172.k. člena Pravilnika in se zato njihovo ime in priimek lahko objavi.

6.1.2. Za sredstva javnega razpisa ne morejo kandidirati monografije z naslednjega seznama:

 • ponatisi znanstvenih monografij;
 • doktorske in magistrske disertacije;
 • zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, kolokvijev, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah;
 • učbeniki, priročniki, katalogi in poljudno-znanstvena dela.

6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

 • prijavljena znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);
 • prijavitelj prijavi priloži digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF. Če je prijavitelj prijavljeno znanstveno monografijo že izdal v letu 2016, se k prijavni vlogi priloži izvod. V primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik je potrebno priložiti pogodbo avtorja s tujim založnikom oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 • znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta;
 • pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik mora biti k prijavni vlogi priložen izvirnik tujega avtorja in osnutek prevoda, ki mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca. Če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime založbe. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik ima že objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo;
 • prijavljena znanstvena monografija mora iziti najkasneje do 31. decembra 2016 in mora biti do tega datuma kot dokazni izvod dostavljena na ARRS. Za znanstvene prevode velja rok izida in dostave dokaznega izvoda najkasneje do 31. marca 2017;
 • prijavitelji se zavežejo, da si bodo prizadevali zagotoviti izdajo znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij, v skladu z veljavno strategijo odprtega dostopa;
 • prijavitelji podpišejo izjavo, ki je sestavni del prijavne vloge, da za isti namen in za isto znanstveno monografijo še niso sofinancirani iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov in z njimi ne bodo presegli dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
 • finančna konstrukcija prijavljene znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki in odhodki znanstvene monografije enaki;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov.

Komisija za odpiranje prijav, ki jo s pisnim sklepom imenuje direktor preverja formalno popolnost prijav, v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti. Nepravočasne in nepravilno označene prijave se bodo s spremnim dopisom neodprte vrnile prijavitelju.

ARRS bo pri vsaki formalno popolni prijavi administrativno preverila upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev. Prijava pri kateri niso izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se bo zavrnila s sklepom, v skladu s Pravilnikom.

 1. Razpisni kriteriji:

 
 
 
Znanstvena monografija ter prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja v tuj jezik Prevod znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik
Razpisni kriteriji Možno število točk Možno število točk
A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja)* 0 – 25 0 - 25
Ocena    
 A1 ≥ 3 Visoka  
25
 
25
3 > A1 ≥1 Srednja 15 15
0 < A1 < 1 Nizka 5 5
B. Znanstvena odličnost recenzenta* 0 - 25 0 - 25
Ocena    
A1 ≥ 3 Visoka 25 25
3 > A1≥ 1 Srednja 15 15
0 < A1 < 1 Nizka 5 5
Skupno število točk: 50 50

*Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) in po kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta se uporablja kriterij - Kakovost objav (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in A1/2), po Metodologiji ARRS za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Izračun na http://www.sicris.si.

Upoštevajo se reference znanstvene odličnosti avtorja in recenzenta na dan določen kot zadnji rok za oddajo prijav.

Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo številke raziskovalca, ki jo dodeli ARRS, strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov.

Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik in tuje recenzente, strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih in recenzentovih najboljših znanstvenih del s področja vede.

Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, ki izkazujejo bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS.

Enako velja za ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzentov. Izračuna se povprečje točk vseh recenzentov (obvezna sta vsaj dva), ki izkazujejo bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS.

 1. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja

8.1. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, s tem da je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Posamezna prijava lahko doseže največ 50 točk. Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh kategorij, navedenih v točki 5.3. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno znanstveno monografijo in uvrstitve v kategorijo (I. in II.), obsega znanstvene monografije, števila izvodov ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

8.2. Ocenjevanje prijav vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Člani so lahko zunanji oziroma zaposleni v agenciji. Komisijo predstavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles ARRS.

Naloge strokovne komisije so:

 • ocenjevanje znanstvene odličnosti raziskovalca (avtorja);
 • ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzenta;
 • vsebinski pregled bibliografij in dodelitev ocene znanstvene odličnosti slovenskemu avtorju in recenzentu, v kolikor avtor in recenzent nimata številke raziskovalca, ki jo dodeli ARRS;
 • vsebinski pregled bibliografij tujih avtorjev in recenzentov in dodelitev ocene znanstvene odličnosti;
 • točkovanje po razpisnih kriterijih v točki A tabele v 7. točki tega razpisa;
 • točkovanje po razpisnih kriterijih v točki B tabele v 7. točki tega razpisa ter izračun skupnih točk posamezne prijavne vloge;
 • določitev kategorij I. - III. za vsako prijavo - znanstvena monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen;
 • izračun sofinanciranega zneska za posamezno prijavo glede na uvrstitev v kategorije, skladno s sprejetimi normativi za izračun sofinanciranega zneska;
 • izdelava predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama znanstvenih monografij za sofinanciranje na temelju izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji.
 1. Način oddaje papirne prijave

Papirna prijava mora biti izpolnjena na predpisanem razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne podatke in dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije:

 • prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2016;
 • digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF. Pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno priložiti original (v kolikor je možno) in osnutek prevoda, ki mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca. Za že natisnjene znanstvene monografije v letu 2016 je potrebno priložiti izvod izdane znanstvene monografije;
 • pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 • vsaj dve podpisani recenziji z imenom in priimkom recenzenta znanstvene monografije;
 • podpisane tri izjave recenzenta.

Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev

Na temelju izdelanega predloga prednostnega seznama prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij, ki ga strokovna komisija posreduje v obravnavo ZSA in na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij, direktor sprejme obrazložen sklep o izboru prijav.

Pred dodelitvijo sredstev ARRS preveri izpolnjevanje zahtev o pomoči »de minimis« iz Pravil o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
 2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno torka, 26. 4. 2016, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 26. 4. 2016. V vsaki ovojnici z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati samo prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2016 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc), ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2016-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno torka, 26. 4. 2016, do 14. ure. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh oblikah - papirni in elektronski.
 4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na ARRS v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 5. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter ne bodo pravilno označene Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom in tem javnim razpisom.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma dne 3. 5. 2016 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po datumu, ki je določen kot zadnji rok za oddajo prijav.
   
 2. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
 1. Dodatne informacije:
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marjetki Primožič osebno ali po telefonu 01/400-59-70 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marjetka.Primozic@arrs.si 

Številka: 6316-3/2016-1

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 21/2016, z dne 18.03.2016.

Prilogi:

Sprememba kontaktne osebe:
Aleksandra Panič, tel. 386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si