Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UR.l. RS, 96/02) in na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja:
 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2005

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni :
  • izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov,
  • prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Na sestanku mora biti predvidenih najmanj 10 referentov za enodnevni sestanek ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.

Agencija sofinancira pripravljalna dela za organizacijo sestankov, krije stroške tiskanja vabil, povzetke oziroma razširjene povzetke referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Na javni razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva, s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ( v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

Na javni razpis za leto 2005 se na podlagi 25. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) lahko prijavijo tudi tista društva, ki so v času trajanja javnega razpisa na ministrstvo, pristojno za znanost, vložila vlogo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (obrazec ARRS-ZS-01-2005) in samostojne priloge:

 • programski okvir z utemeljitvijo potrebe po organiziranju sestanka;
 • seznam članov programskega in organizacijskega odbora; (z nazivi in institucijo)
 • seznam vabljenih predavateljev; (z nazivi in institucijo in okvirno temo njihovega znanstvenega prispevka)
 • seznam že organiziranih sestankov;
 • finančni predračun (obrazec ARRS-ZS-02-2005);
 • izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti v predhodnem letu do agencije (le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu);
 • izjavo prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabljajo za evidenco agencije.

Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati:

 • v enem izvodu v elektronski obliki na naslov sestanki@arrs.si
 • v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
 1. Merila za izbiro:
  • aktualnost tematike;
  • pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti;
  • reference predavateljev;
  • organizacijske reference prijavitelja sestanka;
  • pridobitev dodatnega sofinanciranja;
  • mednarodni značaj sestanka;
  • zagotavljanje racionalnejše porabe sredstev;
  • združevanje več znanstvenih disciplin.

Vrednotenje meril je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način kot to določa pravilnik.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 107.074.347,00 SIT.
   
 2. Obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
  Sestanek mora biti izpeljan v letu 2005. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2006, se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2005.
   
 3. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Pisne prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 25.03.2005 do 14. ure. Prijave v elektronski obliki pa na naslov sestanki@arrs.si najkasneje do 25.03.2005 do 14. ure.
  2. Opremljenost prijave: Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: - vidna označba: »Ne odpiraj - prijava za javni razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov v letu 2005«, - naslov agencije, - naslov prijavitelja.

V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2005« je lahko le ena prijava.

 1. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju, 29.03.2005. Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene prijave. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja prijav.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik med 7. in 17. uro do vključno 24.03.2005 in med 7. do 12. ure do 25.03.2005 na recepciji agencije Trg OF 13 ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
   
 4. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri uradni osebi gospe Živi Žlajpah osebno ali po telefonu 01/478-47-16 vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: Ziva.zlajpah@arrs.si.


Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 28.02.2005
Številka: 404-03-5/2005

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 21/2005, z dne 4.3.2005.
 

Priloge: