Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za znanstveni tisk, znanstvene sestanke in uveljavljene raziskovalce iz tujine v letu 2008

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 – 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS, št. 3/2006) ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za sofinanciranje raziskovalnega tiska, raziskovalnih sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine ter na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, 12/05, 49/05, 24/06 in št. 5/07), Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 24/06 in št. 5/07), Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06), Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št.12/05 in 24/06) in Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS št 53/06) se bodo pri izvedbi javnih razpisov za sofinanciranje

 1. domačih znanstvenih periodičnih publikacij
 2. domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
 3. znanstvenih monografij
 4. znanstvenih sestankov
 5. uveljavljenih raziskovalcev iz tujine

v letu 2008 upoštevale naslednje usmeritve:

 

I. PREDMET RAZPISOV

Razpisi ARRS za (so)financiranje izvajanja raziskovalne dejavnosti v letu 2008 bodo izvedeni v skladu s Programom dela in finančnim načrtom ARRS za leto 2008.

 

II. OKVIRNI RAZREZ SREDSTEV PO VEDAH

Okvirni razrez sredstev po vedah za posamezne razpise je sledeč1 :

 


Znanstvene vede
(1)
Dom. znanstvene period. publ.
(%)
(3)
Monografije (%)
(4)
Znan. sestanki
 (%)
(5)
Uveljavljeni raziskovalci iz tujine
 (število oseb))
Naravoslovje 20 10 20 2
Tehnika 10 5 20 2
Medicina 5 5 15 1
Biotehnika 5 5 10 1
Družboslovje 15 35 10 1
Humanistika 40 35 20 1
Inerdisciplinarno 5 5 5 /

 

Za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij se dejanski razrez po vedah določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.

 

III. EVALVACIJSKI POSTOPEK

Evalvacijski postopek za ocenjevanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij, domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, znanstvenih monografij in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine vodi strokovno telo za znanstveni tisk, evalvacijski postopek za ocenjevanje znanstvenih sestankov vodi strokovno telo za znanstvene sestanke, ocenjevanje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine pa vodi strokovno telo za ocenjevanje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste, predpisane s strani ARRS. Recenzenti ocenjujejo posamezno domačo znanstveno periodično publikacijo, domačo poljudnoznanstveno periodično publikacijo, monografijo, sestanek, oziroma posameznega uveljavljenega raziskovalca iz tujine na podlagi točkovnega sistema.

 

IV. TEMATSKE PRIORITETE

 1. Domače znanstvene periodične publikacije
  Prednost imajo domače znanstvene periodične publikacije, ki so del mednarodnih bibliografskih baz.
 2. Domače poljudnoznanstvene periodične publikacije
  Prednost imajo tiste domače poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki so naravoslovno tehniško usmerjene.

 

Številka: 430-52/2007/1
Datum: 05.09.2007

dr. Jure Zupan
Minister
 


1 Okvirni razrez sredstev po vedah je bil narejen na osnovi 10-letnega povprečja.