Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij za leto 2006

V skladu z letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij ter na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 24/06) se naj v letu 2006 v okviru izbora poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij upošteva naslednje usmeritve:

  1. Dejanski razrez po vedah naj se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.
  1. Evalvacijski postopek za ocenjevanje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij vodi strokovno telo za znanstveni tisk. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste predpisane s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Recenzenti ocenjujejo domače poljudnoznanstvene periodične publikacije na podlagi točkovnega sistema. Prednost imajo naravoslovna tehniška usmeritev revije.

Ljubljana, 10.3.2006
Št.: 6132-5/2006

dr. Jure Zupan
Minister