Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev domačih znanstvenih periodičnih publikacij za leto 2006

V skladu z letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij ter na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št.12/05, 49/05 in 24/06) se naj v letu 2006 v okviru izbora znanstvenih periodičnih publikacij upošteva naslednje usmeritve:

  1. Okvirni razrez procentov po vedah, ki je posledica 10 letnega povprečja:

 

Znanstvene vede PROCENTI
Naravoslovno-matematične vede 20%
Tehniške vede 10%
Medicinske vede 2%
Biotehniške vede 3%
Družbene vede 20%
Humanistične vede 45%

Dejanski razrez po vedah naj se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto vlog.

  1. Evalvacijski postopek za ocenjevanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij vodi strokovno telo za znanstveni tisk. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste predpisane s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Recenzenti ocenjujejo domače znanstvene periodične publikacije na podlagi točkovnega sistema. Prednost imajo znanstvene periodične publikacije, ki so del mednarodnih bibliografskih baz.

 

Ljubljana, 10.3.2006
Št.: 6132-6/2006

Dr. Jure Zupan
Minister