Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006
 

Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij ocenjuje strokovno telo za znanstveni tisk in sestanke (strokovno telo) na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij. Strokovno telo v skladu z Aktom o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije imenuje Znanstveni svet agencije in je sestavljena iz 3 članov: predsednika, namestnika in člana. Znanstveni svet imenuje 14 recenzentov za vsako vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z interdisciplinarnima ocenjevalcema.

Strokovno telo je imenovano za 4 leta, recenzenti za leto 2006. Seznam recenzentov bo objavljen konec leta 2006 skupaj z recenzenti za ostale javne razpise. Sestava strokovnega telesa za poljudnoznanstvene periodične publikacije je objavljena ob objavi javnega razpisa.

Recenzenti točkujejo posamezno periodično publikacijo na podlagi spodaj opredeljenih meril

MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV:

 

Merila Možno število točk
Odmevnost in razširjenost periodične publikacije 25
 • zelo velika (nad 1500 prod. izv.)
25
 • srednje velika (500 -1500 prod. Izv)
15
 • manjša ( pod 500 prod. Izv)
10
Pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave 15
 • zelo velik
15
 • srednje velik
10
 • manjši
5
Prispevek periodične publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov 15
 • velik
15
 • srednje velik
8
 • manjši
5
Pomen vključenosti periodične publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo 10
 • velik
10
 • srednje velik
8
 • manjši
5
Doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije 10 10
 • visoko
10
 • upošteva le osnovne standarde
5
 • vidno odstopa od osnovnih standardov
0
Posebna skrb za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije 15
 • zelo velika (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)
15
 • srednja
10
 • nizka
5
Objavljanje preglednih člankov v slovenskem jeziku 10
 • objavljeni štirje ali več člankov
10
 • objavljeni trije
5
 • objavljeni manj kot dva članka
0
SKUPAJ 100

 

 1. Pri točkovanju se določijo tri kategorije: I, II in III. in sicer:
  1. kategoriji pripada 100 % delež izračunane dotacije (3 letne pogodbe).
  2. kategoriji se procentualno delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih sredstev (1 letne pogodbe).
  3. kategorija: sofinanciranja ni.
   Poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrste v prvi dve kategorije, se sofinancirajo. Periodične publikacije, ki se uvrstijo v tretjo kategorijo, se ne sofinancirajo. Kategorije, v katero sodi posamezna periodična publikacija, se določijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov, ločeno po posameznih vedah.
    
 2. Ko posamezno poljudnoznanstveno periodično publikacijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij po vedah, glede na doseženo število točk.
   
 3. Strokovno telo v posvetovanju z recenzentoma za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, kot podlago za razvrščanje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oz. potrditi strokovno telo na skupnem sestanku.
   
 4. Na podlagi razdelitve poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno poljudnoznanstveno periodično publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 1. Število avtorskih pol na zvezek (A)
 2. Naklada ( do največ 2500 izvodov na zvezek) (B)
 3. Število zvezkov na letnik (C)
 4. Priznani stroški na eno avtorsko polo v višini 40 SIT (D)

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DOTACIJA = A * B * C * D

ARRS sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov.

Če je izračun dotacije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.

 

 1. Na seji strokovnega telesa, na kateri so prisotni tudi recenzenti:
  • potrdijo razdelitev poljudnoznanstvernih periodičnih publikacij po kategorijah,
  • odločajo o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev poljudnoznanstvene periodične publikacije v sofinanciranje,
  • z nadomestno oceno odločajo o vključitvi poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,
  • potrdijo končne ocene.

Poljudnoznanstvene periodične publikacije, katerih izdajo sofinanciran ARRS se spodbuja, da se predstavijo tudi v elektronskem mediju. Zaželeno je, da imajo na internetu oblikovano domačo stran, kjer predstavijo kazala tekočih številk in morebiti tudi abstrakte.

Štev.: 6132-4/2006
Ljubljana, 14.03. 2006

dr. Franci Demšar
Direktor