Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006
 

Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij ocenjuje strokovno telo za znanstveni tisk (strokovno telo) na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij. Strokovno telo v skladu z Aktom o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije imenuje Znanstveni svet agencije in je sestavljena iz 3 članov: predsednika, namestnika in člana. Znanstveni svet imenuje 14 recenzentov za vsako vedo po dva recenzenta ( 1 znanstveni in 1 strokovni ), vključno z interdisciplinarnima ocenjevalcema. Strokovno telo je imenovano za 4 leta, recenzenti za leto 2006. Seznam recenzentov bo objavljen konec leta 2006 skupaj z recenzenti za ostale javne razpise.

Sestava strokovnega telesa za znanstvene periodične publikacije je objavljena ob objavi javnega razpisa.

Recenzenti točkujejo posamezno periodično publikacijo na podlagi spodaj opredeljenih meril.

 

Merila Možno število točk
Delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno 40
 • 76 -100%
40
 • 51 - 75 %
30
 • do 50%
15
Pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave 20
 • zelo velik
20
 • srednje velik
15
 • manjši
5
Prispevek publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o naših raziskavah; vključenost revije v mednarodno znanstveno diskusijo 10
 • velik
10
 • srednje velik
8
 • manjši
5
Vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze 10
 • vključenost v SCI, SSCI
10
 • vključenost v CC (Current Contents), ne pa v SCI, SSCI
9
 • vključenost v druge relevantne področne mednarodne baze (zunaj SCI,SSCI, in CC)
5
 • vse druge publikacije
0
Doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za znanstveni tisk in serijske publikacije 5
 • doseganje vse ali velike večine standardov
5
 • upošteva le osnovne standarde
3
 • vidno odstopa od osnovnih standardov
0
Dvojezičnost oz. večjezičnost publikacije in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije 10
 • publikacije izhaja dvo – ali večjezično.
  V drugem jeziku je lahko samo povzetek. 
10
 • publikacija izhaja samo v tujem jeziku ali samo v slovenskem jeziku 8
8
Objavljanje preglednih člankov v slovenskem jeziku 5
 • objavljeni štirje ali več člankov
5
 • objavljeni manj kot štirje članki
0
SKUPAJ 100

 

 1. Pri točkovanju se določi šest kategorij: I, II, III, IV, V in VI in sicer:
  1. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za revije, ki so v bazah SCI in SSCI – 3 letno sofinanciranje).
  2. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za odlične znanstvene revije, ki so v humanističnih bazah) – 3 letno sofinanciranje).
  3. kategoriji pripada 85 % delež izračunane dotacije (za kvalitetne znanstvene revije – 3 letno sofinanciranje).
  4. kategoriji pripada 75 % delež izračunane dotacije (za znanstvene revije – 1 letno sofinanciranje).
  5. kategoriji se procentualni delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih sredstev - 1 letno sofinanciranje.
  6. kategorija: sofinanciranja ni. Periodične publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrste v prvih pet kategorij, se sofinancirajo. Periodične publikacije, ki se uvrstijo v šesto kategorijo, se ne sofinancirajo. Kategorije, v katero sodi posamezen prijavitelj, se določijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov, ločeno po posameznih vedah.
    
 2. Ko posamezno periodično publikacijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red periodičnih publikacij po vedah, glede na doseženo število točk.
   
 3. Strokovno telo v posvetovanju z recenzentoma za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, kot podlago za razvrščanje periodičnih publikacij po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oz. potrditi strokovno telo na skupnem sestanku.
   
 4. Na podlagi razdelitve periodičnih publikacij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno periodično publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 1. Število avtorskih pol na zvezek (A)
 2. Naklada ( do največ 1000 izvodov na zvezek) (B)
 3. Število zvezkov na letnik (C)
 4. Priznani stroški na eno avtorsko polo v višini 40 SIT (D)

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DOTACIJA = A * B * C * D

ARRS sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov.

ARRS upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se periodična publikacija po obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo spreminjala. Večja odstopanja med izračunano dotacijo po novi metodologiji in dotacijo preteklega leta se omili tako, da se izračunana dotacija za publikacijo, ki je bila financirano v letu 2005 in obenem ni uvrščena v zadnjo kategorijo, ne more zvišati ali znižati za več kot 20%. Možne so izjeme, ki so posledica dražjega tiska (o njih odloča strokovno telo za vsak primer posebej). Če je izračun dotacije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.

 1. Na seji strokovnega telesa, na kateri so prisotni tudi recenzenti:
  • potrdijo razdelitev periodičnih publikacij po kategorijah,
  • odločajo o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev periodične publikacije v sofinanciranje,
  • z nadomestno oceno odločajo o vključitvi periodične publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,
  • potrdijo končne ocene.

Znanstvene periodične publikacije, katerih izdajo sofinanciran ARRS se morajo predstaviti v elektronskem mediju. Pričakovano je, da imajo na internetu oblikovano domačo stran, kjer predstavijo kazala tekočih številk in tudi abstrakte.

Štev.: 6132-3/2006
Ljubljana, 14.03. 2006

dr. Franci Demšar
Direktor