Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107 in 9/11) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-4 z dne 25.7.2011, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 - 2014

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2012 - 2014 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:
 • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
 • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
 • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved),
 • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
 • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
 • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
 • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
 • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:

 • da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let;
 • da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj znanstveni magisterij, biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden);
 • da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 255.629 EUR letno.
  Obseg sredstev po posameznih vedah je naslednji:
   
OSIC Verifikacija tipologij* Druge naloge* Skupaj* Okvirna vrednost v EUR
za naravoslovje 0,81 0,27 1,08 50.196
za tehniko 0,81 0,27 1,08 50.196
za medicino 0,38 0,18 0,56 26.028
za biotehniko 0,17 0,14 0,31 14.408
za družboslovje 1,21 0,31 1,52 70.647
za humanistiko 0,72 0,23 0,95 44.154
  4,10 1,40 5,50 255.629

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog  je  izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v letih 2012 in 2014 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila in predloga Instituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.

 1. Obdobje sofinanciranja:
  ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju 2012 – 2014. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi.
   
 2. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami

Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani naslednji kriteriji in merila:

 • strokovna usposobljenost osebja,
 • ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog.

Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nalog OSIC, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo kakovost programa dela,  večjo usposobljenost osebja za opravljanje nalog in boljše pogoje dela OSIC-a.

 1. Prijava na javni razpis
  Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-OSIC-RI-01/2011 z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov  osicrazpis@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov ARRS.
 2. Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 – 2014 ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa do vključno ponedeljka, 9.1.2012, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno ponedeljka, 9.1.2012, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 - 2014" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: osicrazpis@arrs.si do vključno ponedeljka 9.1.2012 do 12. ure.
 4. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11,72/11). Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma do konca marca 2012.
   
 2. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo v sredo, 11.1.2012, ob 10. uri v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 3. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri gospe Marici Žvar osebno ali po telefonu (01) 400 59 42, vsak delavnik med 9. in 13. uro, ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.

 

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 100/2011.

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 9.12.2011
Številka: 6316-9/2011-1

 

Priloge: