Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana na podlagi 33. člena v povezavi z 12. in 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju ZZrID) za izvrševanje 127. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21)

1. Naziv in naslov agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2023 in 2024 (Paket 21). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.


3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije, kar pomeni, da so v skladu z ZZrID prijavitelji lahko javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi s koncesijo, ki preko stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvajajo raziskovalne programe oziroma infrastrukturno dejavnost.


4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:

 • znanstvena odličnost raziskovalcev;
 • kakovost prijave podporne dejavnosti;
 • potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.


5. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija. Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. člena pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglavje Č – Raziskovalna oprema). Strokovno telo kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS. Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo glede na obstoječo opremo.

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.

Če več prijav doseže enako število točk, o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne dejavnosti prijavitelja odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavnosti. ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strategije (Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030).

O izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav, na podlagi katerega ARRS izda prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora prijav.


6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 18.000.000,00 EUR, od tega:

 • okvirno 8.000.000,00 EUR za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 500.000,00 EUR,
 • okvirno 10.000.000,00 EUR za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključno 500.000 EUR.

Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.


7. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 250.000,00 EUR znaša največ do 50 % nabavne vrednosti.

Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključno 250.000,00 EUR znaša največ do 80 % nabavne vrednosti.


8. Izračun sofinanciranja ARRS

Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske nabavne vrednosti odšteje delež sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj v prijavi navede kot:

 • lastna sredstva, ki jih prijavitelj zagotovi sam in jih v prijavi dokazuje z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo zneska sofinanciranja in
 • sredstva drugih pravnih oseb - v primeru, ko prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje s podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali pogodbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek sofinanciranja.

Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem nakupu izplača sredstva, in sicer:

 • če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme se pri izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren % udeležbe ARRS iz obvestila o izboru prijav za nakup raziskovalne opreme;
 • če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren znesek iz obvestila o izboru prijav za nakup raziskovalne opreme.


9. Rok za zaključek nakupov raziskovalne opreme

Nakupi prijavljene raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost znaša največ do vključno 500.000 EUR morajo biti izvedeni v letu 2023. Prijavitelj mora ARRS dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2023. V primeru objektivnih okoliščin, to so okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, popraviti, odpraviti ali se jim izogniti, ki jih mora prijavitelj izkazati, ARRS lahko rok za predložitev obračunske dokumentacije izjemoma podaljša največ do konca decembra 2023.

Nakupi prijavljene raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 500.000,00 EUR, morajo biti izvedeni v letu 2023 ali 2024. Prijavitelj mora ARRS dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2024 praviloma brez možnosti podaljšanja.

V primeru neizpolnitve pogoja iz prvega in drugega odstavka te točke, agencija odstopi od pogodbe (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.


10. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme

Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijaviteljem uredi s pogodbo. Prijavitelj, ki bo na tem javnem razpisu uspel, je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji, če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih iz državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike v skladu s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1, z dne 23. 1. 2019. Ceniki morajo biti javno objavljeni.


11. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški

Prijavitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno opremo ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne opreme ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi ARRS s prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvojnega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.


12. Prijavna vloga

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu: ARRS-RI-RO-PAK21.2022.

K prijavnemu obrazcu mora prijavitelj obvezno priložiti:

 • Priloga 1: Informativni predračun za nakup raziskovalne opreme. Prijavitelj predloži specifikacijo informativnih predračunov in informativni(e) predračun(e), ki mora(jo) odražati prijavljeno nabavno vrednost, ki je navedena v točki 3 prijavnega obrazca, obrazec ARRS-RI-RO-PAK21-Priloga 1.2022;
 • Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je naveden znesek sofinanciranja, obrazec ARRS-RI-RO-PAK21-Priloga 2.2022;
 • Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpogodba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše sofinancer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja - priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve sredstev sofinanciranja drugih pravnih oseb.


13. Način, oblika in rok za oddajo prijav

13.1 Oddaja prijave Prijava mora biti izpolnjena in oddana v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijavna vloga.

Prijava v tiskani obliki

Tiskano prijavo, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO, je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME – PAKET 21" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava v elektronski obliki

Prijava se odda v elektronski obliki na elektronski poštni naslov: raz-oprema@arrs.si (samo prijavni obrazec brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan) na obrazcu ARRS-RI-RO-PAK21.2022.Pr.doc, kjer je Pr priimek odgovorne osebe prijavitelja, ki oddaja prijavo na javni razpis.

13.2 Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov agencije do vključno 27. 9. 2022 do 14.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 27. 9. 2022 do 14.00 (poštni žig).

13.3 Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom pravilnika o postopkih.


14. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 4. 10. 2022 ob 10. 00 na sedežu ARRS.


15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.


16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963 po e-pošti: spresa.neziri@arrs.si). 

 

Številka: 6316-9/2022-1
Datum: 22. 8. 2022

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022.
 

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente: