Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003, 20/2014, 56/2016 in 69/17; v nadaljevanju: pravilnik o koncesiji) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) in Sklepom o Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022 -2027 (razpis v letu 2021), št. 631-7/2021/4, z dne 5. 3. 2021 objavlja

 

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov.

Okvirni razrez sredstev za infrastrukturne programe, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost, določa Sklep o Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027, št. 631-7/2021/4, z dne 5. 3. 2021.
 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov se podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO).
 

4. Vrste prijav

4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega infrastrukturnega programa

RO, ki izvaja infrastrukturni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega infrastrukturnega programa (vrsta prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«; v nadaljevanju: »Nadaljevanje obstoječega programa«).

4.2. Nov infrastrukturni program

RO, ki še nima infrastrukturnega programa, lahko s prijavo na javni razpis predlaga financiranje novega infrastrukturnega programa (vrsta prijave »Nova prijava«; v nadaljevanju: »Nova prijava«).
 

5. Pogoji

Koncesija je namenjena RO, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s 17. členom pravilnika o koncesiji, 27. členom Zakona ter 62. in 68 členom Pravilnika o postopkih, in sicer:

 • da je pravna oseba, vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija;
 • da izpolnjuje pogoje po Zakonu ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;
 • da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev (najmanj dva raziskovalca) oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • RO, ki še nima infrastrukturnega programa, lahko prijavi infrastrukturni program le v primeru, da ob prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt;
 • vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi samo en infrastrukturni program;
 • vodja programa mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa 30. člen Zakona;
 • prijavitelj za isti namen oziroma aktivnost še ni sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov.

 

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v Pravilniku o postopkih in v Metodologiji, v poglavju I.

Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so opredeljeni v 77. členu Pravilnika o postopkih. Kriteriji, ki veljajo za RO, ki oddaja prijavo »Nadaljevanje infrastrukturnega programa«, so:

 • Kakovost izvedene podporne dejavnosti,
 • Kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

Za RO, ki infrastrukturnega programa še nima in oddaja prijavo »Nova prijava«, se prijava oceni po kriterijih:

 • Kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost izvedene podporne dejavnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega programa (kazalnik 7.1.);
 • Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 7.2.);
 • Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 7.3.);
 • Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 7.4.);
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 7.5.).
   

Kriterij Kakovost izvedene podporne dejavnosti je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 25 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.


Za ocenjevanje po kriteriju Kakovosti prijave podporne dejavnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.);
 • Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 9.2.);
 • Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 9.3.);
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 9.4.).

Kriterij Kakovosti prijave podporne dejavnosti je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 20 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja se uporablja naslednji kazalnik:

 • Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 6.10.).

Kriterij Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.

Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril so konkretizirani v Metodologiji (poglavje I. Infrastrukturni programi).
 

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe

Predvideni obseg za realizacijo tega razpisa znaša okvirno 28 FTE letno. Upoštevajoč začasno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021 v višini 25.449,00 EUR, ki je opredeljena s Sklepom o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021, št. 410-4/2021-1, z dne 21. 1. 2021 v EUR, to pomeni 712.572,00 EUR. Obseg se letno uskladi v skladu z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve, od tega za posamezno obliko podpore raziskovalne dejavnosti:

 • podpora raziskovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbirke 40 %,
 • popularizacija znanosti 35 %,
 • podpora znanstvenim zbirkam 10 %,
 • instrumentalna podpora 15 %.

Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

RO, ki jim bo dodeljena koncesija, se bo obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije določil na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi.

V okviru izvajanja infrastrukturnih programov se sofinancira tudi izvajanje aktivnosti na ESFRI projektih, na podlagi izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) za pripravo finančnega načrta agencije. Obseg sredstev za izvajanje ESFRI projektov se na tem javnem razpisu ne dodeljuje. Seznam in obseg sofinanciranja ESFRI projektov za izbrane izvajalce infrastrukturnih programov na tem javnem razpisu bo določilo ministrstvo na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi. V OBRAZCU 2: ARRS-RI-ZP-2021 se v točki 5 podatki o ESFRI projektih na označenih mestih navedejo, vendar ta vsebina ni predmet ocenjevanja tega javnega razpisa. JRO, ki v okviru infrastrukturnih programov izvajajo ESFRI projekte, izpolnijo OBRAZEC 4: Priloga ESFRI.
 

8. Izbor prijav infrastrukturnih programov, organ, ki bo opravil izbor koncesionarja in način plačila koncesionarja

Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo Pravilnik o postopkih, ta javni razpis in Metodologija.

Za izvedbo ocenjevanja prijav infrastrukturnih programov, prispelih na javni razpis, Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) imenuje strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Vodja infrastrukturnega programa ne more biti član strokovnega telesa.

Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih iz 77. člena Pravilnika o postopkih. Recenzent k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave infrastrukturnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa pomeni skupno oceno prijave.

Če agencija v postavljenem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov prijave, strokovno telo določi dodatnega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

Usklajene ocene izražene v deležu maksimalne možne ocene na dve decimalni mesti glede na vrsto prijave, obravnava strokovno telo, ki za vsako obliko podpore raziskovalne dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih posebej razdeli infrastrukturne programe po kakovosti v tri skupine (A, B, C), pri čemer je program A najvišje kakovosti.

Prag za uvrstitev infrastrukturnih programov po kakovosti v skupine:

 
Dosežena ocena, izražena v deležu maksimalne možne ocene  Uvrstitev infrastrukturnega programa v razred
nad 89,99 % do 100 % A
nad 69,99 % do vključno 89,99 % B
do vključno 69,99 % C

Skupno financiranje RO glede infrastrukturnega programa se praviloma ne spreminja. Povečanje financiranja infrastrukturnega programa je možno le v primeru zadostnih razpoložljivih proračunskih sredstev javnega razpisa, in sicer za infrastrukturne programe, ki se uvrstijo v skupino A in B. Povečanje infrastrukturnega programa se izvede na predlog strokovnega telesa glede na uvrstitev v skupino ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev javnega razpisa. Strokovno telo predlaga povečanje financiranja posameznega infrastrukturnega programa iz skupine A in B za 5%. Nadalje strokovno telo v primeru preostanka razpoložljivih sredstev predlaga povečanje financiranja infrastrukturnih programov iz skupine A za dodatnih 5 %, na način da skupno povečanje financiranja skupine A ne preseže 10% glede na predhodno obdobje.

Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenjevanje infrastrukturnih programov je predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih.

ZSA obravnava predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov, ki ga je pripravilo strokovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama koncesioniranih infrastrukturnih programov, ki se financirajo, z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev, ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za znanost.

O podelitvi koncesije sprejme minister, pristojen za znanost odločbo. Izbranemu koncesioniranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa. Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem na podlagi odločbe o podelitvi koncesije sklenila agencija.

9. Začetek in obdobje trajanja koncesije

Predvideni začetek financiranja infrastrukturnih programov je 1. 1. 2022. Izbrane koncesionirane infrastrukturne programe bo agencija financirala šest let.
 

10. Prijava na javni razpis

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v slovenskem in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku.

10.1. Prijava »Nadaljevanje obstoječega programa«

V primeru, ko RO, ki oddaja prijavo »Nadaljevanje infrastrukturnega programa«, je prijava na javni razpis sestavljena iz:

 • Prijave infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 - OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021 in
 • Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2021 - OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega programa izvaja tudi ESFRI projekt, se odda tudi obrazec:

 • OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI.

10.2. Prijava »Nova prijava«

V primeru, ko RO oddaja prijavo »Nova prijava«, se na javni razpis odda:

 • Prijava infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 - OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega programa izvaja tudi ESFRI projekt, se odda tudi OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI.
 

11. Način, oblika in rok za oddajo prijav ter popolnost prijav

11.1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijavne vloge (Prijava infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 in Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2021), tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V primeru, ko RO oddaja prijavo »Nadaljevanje obstoječega programa«, se prijava na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si odda na obrazcih:

 • OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.RO.doc, kjer je Št.RO številka RO, ki oddaja prijavo na javni razpis,
 • OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021-Št.RO.doc, kjer je Št.RO številka RO, ki oddaja prijavo na javni razpis.

V primeru, ko RO oddaja prijavo »Nova prijava«, se prijava na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si odda na obrazcu:

 • OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.RO.doc, kjer je Št.RO številka RO, ki oddaja prijavo na javni razpis.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega programa izvaja tudi ESFRI projekt, se na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si  odda tudi obrazec:

 • OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI- NazivESFRI.doc, kjer je NazivESFRI naziv ESFRI projekta RO, ki oddaja prijavo na javni razpis.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – RAZPIS ZA INFRASTRUKTURNE PROGRAME" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijavna vloga se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki z vsemi izpolnjenimi obrazci prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 24. 6. 2021, do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijavna vloga, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 24. 6. 2021, do 14.00 (upošteva se poštni žig). Prijava v elektronski obliki se šteje za pravočasno, če je oddana do vključno 24. 6. 2021, do 14.00.

11.2. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
 

12. Datum in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma, dne 28. 6 2021, ob 10.00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana odprla vse v roku dostavljene prijave.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963 vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).

 

Številka: 6316-4/2021-4
Datum: 20. 4. 2021
 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

 

Razpisna dokumentacija: