Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Predstavitev

Predstavitev

Infrastrukturni programi predstavljajo podporo raziskovalnemu delu. Težiščna vloga raziskovalne infrastrukture je zagotavljanje visoko kvalitetnega raziskovalnega okolja za potrebe raziskav. Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih programov infrastrukturne skupine v javnih raziskovalnih organizacijah in na podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava. V okviru infrastrukturnih programov se skladno z izhodišči ministrstva (so)financira tudi razvoj nacionalne infrastrukture, ki omogoča sodelovanje v evropskih infrastrukturnih programih – ESFRI.

Izvajanje

Vsaka JRO oziroma RO s koncesijo ima lahko samo en infrastrukturni program, ki mora biti strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja v več organizacijskih enotah JRO oziroma RO s koncesijo. Infrastrukturni program izvaja infrastrukturna skupina, ki jo sestavljajo vodja, raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci iz JRO oziroma RO s koncesijo, v kateri so zaposleni

Financiranje

Minimalni letni obseg financiranja infrastrukturne skupine je 1 plačni del FTE. Agencija sofinancira stroške dela (plače in prispevki) delavcem v infrastrukturnih skupinah. V okviru programa se sofinancirajo stroški blaga in storitev infrastrukturnih programov ter stroški amortizacije za infrastrukturno opremo, ki se neposredno uporablja za delovanje infrastrukturnih programov.