Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za javni razpis in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2 ter na podlagi 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) in Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij v letu 2012 za raziskovalne in infrastrukturne programe, št. 430-38/2012/1, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dne 5. 6. 2012, objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov, v okvirnem obsegu do 6 infrastrukturnih programov.
   
 3. Začetek in obdobje trajanja koncesije
  Izbrane koncesionirane infrastrukturne programe bo agencija financirala v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2014.
   
 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov se podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO).
   
 5. Pogoji
  Koncesija je namenjena RO, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s 17. členom Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji), 27. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11 – v nadaljnjem besedilu: zakon o raziskovanju), ter na dan zaključka razpisa nima sklenjene koncesije za financiranje infrastrukturnih programov. Vodja infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen zakona o raziskovanju.
   
 6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v 69. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in poglavju I. Infrastrukturni programi v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-1/2011-7 z dne 04.06.2012). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije in sta objavljena na spletni strani agencije.
   
 7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za plače in prispevke delodajalca znaša 630.000 EUR za celotno obdobje trajanja koncesije. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Izbranemu koncesioniranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije se bo določil na letni ravni na temelju predloženih letnih finančnih načrtov koncesionarjev.
   
 8. Način plačila koncesionarja
  Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija.
   
 9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja
  Znanstveni svet agencije pripravi predlog finančno ovrednotenega izbora koncesionarjev, na podlagi katerega minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.
   
 10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-RI-IP-07-2012 in ARRS-RPROJ-NRU. Prijavna obrazca se izpolnjujeta v slovenskem jeziku in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku. Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga infrastrukturnega programa šteje za poslovno skrivnost. Prijave v papirni obliki je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov". V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13.8.2012 do 12. ure ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

  Prijavna obrazca, poimenovana ARRS-RI-IP-07-2012-Pr in ARRS-RPROJ-NRU-Pr (s končnico .doc oziroma .pdf), kjer je Pr priimek vodje infrastrukturnega programa, morata najkasneje 13.8.2012 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot priloga na naslov razpis-IP2012@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot prijave v papirni obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v papirni in elektronski obliki. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.
   
 11. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma v četrtek, 16.8.2012 ob 10:00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

  Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepozih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji.
   
 12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesioniranih infrastrukturnih programov predvidoma v mesecu decembru 2012.
   
 13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Aleksandri Panič, po telefonu (01) 400 5924 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si).

 

Številka: 6316-5/2012-1
Datum: 5.7.2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 53/2012 z dne 13.07.2012.

 

Razpisna dokumentacija: