Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 15. in drugega odstavka 47. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1 in 112/07) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 - EZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) se v drugi alineji 16. člena za besedo "agencije" črta vejica in doda besedilo "za izvrševanje javnih pooblastil, statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,".

Peta alineja 16. člena se črta.

Dosedanje šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja.

2. člen

V 22. členu se dodata nova druga in tretja prva alineja, ki se glasita:

  • "sprejema splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije(v nadaljnjem besedilu: interni splošni akti),
  • "na podlagi predloga znanstvenega sveta agencije odloča o izboru prejemnikov proračunskih sredstev na področju raziskovalne dejavnosti,".

Dosedanje druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.

V novi deseti alineji se za besedo »predpisi« doda vejica, besedilo "in drugimi splošni akti agencije" nadomesti z besedilom "splošnimi akti agencije za izvrševanje javnih pooblastil, statutom in internimi splošnimi akti agencije".

3. člen

V prvi alineji prvega odstavka 28. člena se za besedo "agencije" črta vejica in doda besedilo "za izvrševanje javnih pooblastil,".

Za prvo alinejo se doda druga alineja, ki se glasi:

  • " sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke,".

Dosedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

4. člen

Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede.«.

Tretji odstavek se črta.

5. člen

Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: »Splošna akta agencije sta statut in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.

6. člen

V prvem odstavku 38. člena se črta zadnji stavek.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 105/2010, z dne 24.12.2010.

Št. 007-54/2010
Ljubljana, dne 19. novembra 2010
EVA 2010-3211-0038

Borut Pahor
PREDSEDNIK