Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-189/2018/25 z dne 23. 11. 2018 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji dne 5. 12. 2018 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
 

1. člen

V Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13-popr., 5/17 in 31/17) se v 6. členu:

  • v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«;
  • v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- magisterij znanosti, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščen na 9. raven,«;
  • v 3., 4., 5. in 6. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,«.

2. člen

V 11. členu se:

  • v 1., 2. in 3. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«;
  • v 4. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,«, v četrti alineji pa se črta besedilo »na ustreznem delovnem mestu«;
  • v 5. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,«, v peti alineji pa se črta besedilo »na ustreznem delovnem mestu«;
  • v 6. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,«, v šesti alineji pa se črta besedilo »na ustreznem delovnem mestu«.

3. člen

V 12. členu se v 1. točki v podtočki b. besedilo »obdobje od zadnje izvolitve« nadomesti z besedilom »obdobje zadnjih petih let«.

4. člen

V 15. členu se:

  • v 1., 2., 3. in 4. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«;
  • v 5. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 9. raven,«;
  • v 6. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »- izobrazba, pridobljena po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,«.

5. člen

V prvem odstavku 19. člena se v prvi alineji za besedo »leta« doda besedilo »oziroma 5 let, če ima v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, naziv predavatelj ali višji predavatelj«.

6. člen

Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: »Število znanstvenih svetnikov v javnih raziskovalnih zavodih (v nadaljnjem besedilu: JRZ) praviloma ne presega 20 % vseh raziskovalcev z znanstvenimi nazivi starejših raziskovalcev (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec), ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v tem JRZ vsaj v obsegu 80 % polnega delovnega časa. Kadar bi nova izvolitev pomenila preseganje tega deleža, mora JRZ za to pridobiti predhodno soglasje upravnega odbora JRZ.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

Raziskovalcem, ki so bili izvoljeni v raziskovalni naziv višji razvojni sodelavec pred uveljavitvijo tega pravilnika, izvolitev velja do izteka njene izvolitve.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-4/2018-3
Ljubljana, dne 5. 12. 2018
EVA 2018-1647-0001

Prof. dr. Rado Bohinc,
predsednik Upravnega odbora ARRS