Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/8 z dne 8.3.2006, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 23. seji dne 17.3.2006 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
 

1. člen

Drugi odstavek 9. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05) se spremeni tako, da se glasi:

"Zoper sklep o izboru vlog za (so)financiranje je dovoljena pritožba, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik (so)financiranja. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave. Predmet pritožbe je lahko samo očitno pomota oziroma kršenje postopka izbora. Direktor pripravi predlog rešitev pritožb na podlagi mnenja strokovne komisije. O rešitvah pritožb na predlog direktorja agencije odloča upravni odbor.".

2. člen

V prvem odstavku 20. člena se za besedo "projektu" doda pika in črta besedilo "oziroma do največ 2,500.000 SIT."

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 0071-9/2006/4

Ljubljana, dne 17.3.2006

EVA: 2006-1647-0006

Prof.dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora