Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 31. seji dne 6. 12. 2021 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 in 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 se v poglavju A. SPLOŠNO v podpoglavju »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«:

 • v drugem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Kandidati za mentorje mladih raziskovalcev, vodje raziskovalnih programov in projektov, razen kandidatov za vodje velikih projektov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:«;
 • tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Kandidati za vodje velikih projektov morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
  • A" ≥ 50.«; 
 • v petem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Osnovni pogoj za kandidate za mentorje mladih raziskovalcev, vodje raziskovalnih programov in projektov, razen kandidatov za vodje velikih projektov, je:«.

2.

V poglavju B. RAZISKOVALNI PROJEKTI se v:

 • podpoglavju z naslovom »II. Ocena recenzentov in postopek izbora prijav«:
  • v dvanajstem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsaj 30 % sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20% v okviru vede biotehnika ter vsaj 5% v okviru ved družboslovje, naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih za aplikativne projekte in aplikativne podoktorske projekte.«.
  • v trinajstem odstavku se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V okviru medicinskih ved mora biti vsaj 50 % sredstev namenjenih kliničnim raziskavam.«.
  • štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: »Veliki projekti so temeljni interdisciplinarni projekti, ki vključujejo najmanj dve vedi. V izbor za sofinanciranje se uvrstita:
   • dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno naravoslovno vedo;
   • dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno tehniško vedo;
   • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno medicinsko vedo;
   • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno biotehniško vedo;
   • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno družboslovno vedo;
   • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno humanistično vedo;

    

Pri izboru velikih projektov velja naslednji postopek:

 • v primeru da na posamezni vedi ni dovolj prijav, ki bi se skladno s prejšnjim odstavkom lahko uvrstile v izbor na posamezni primarni vedi, se v izbor uvrstijo prijave na drugih primarnih vedah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, glede na doseženo oceno do skupno razpisanega števila prijav velikih projektov (8 prijav);
 • v primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 8 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.d točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo predvidenega števila.

Velikih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, Hrvaško agencijo HRZZ, Flamsko agencijo FWO in češko agencijo GAČR.«.

3.

Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.


Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Številka: 6319-2/2013-65
Datum: 6. 12. 2021

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, dne 23. 12. 2021.