Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 23. seji, dne 5. 7. 2021 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) se za naslovom poglavja »F. MEDNARODNA ZNANSTVENA LITERATURA« doda novo podpoglavje, ki se glasi:

»I. Splošno

Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi tiskano verzijo serijske publikacije le, če elektronska ni na voljo. Koordinatorji nabavnih konzorcijev morajo na javni razpis prijaviti najmanj 20% serijskih publikacij, ki so del konzorcijske ponudbe, in ne manj kot 20 serijskih publikacij. Koordinatorji nabavnih konzorcijev na javni razpis ne smejo prijaviti odprto dostopnih serijskih publikacij v zlatem dostopu. Serijske publikacije, dostopne preko konzorcijske pogodbe z založnikom, lahko prijavi le koordinator tega konzorcija. Serijske publikacije v okviru konzorcijev se prijavijo v eni prijavi kot skupna prijava prijaviteljev – članic konzorcija. Prijavo v imenu vseh prijaviteljev prijavi koordinator - nosilec konzorcija.«

2.

Dosedanja I. in II. podpoglavje postaneta II. in III. podpoglavje.

3.

V prvem odstavku podpoglavja »II. Elementi ocenjevanja« se za besedo »Dostopnost« doda številka »(8.1)«.

V drugem odstavku se:

- za besedo »uporabe« doda številka »(8.2)«;

- za besedo »letu« črtata vejica in besedilo »brez odprto dostopnih serijskih publikacij v zlatem dostopu,«;

- v zadnjem stavku se za besedo »izračuna« besedilo »tako, da se število objavljenih člankov v zadnjih dveh letih pred razpisom deli s številom prijavljenih serijskih publikacij in nato pomnoži s 100« nadomesti z besedilom »kot povprečje objav na revijo v dveh letih. Povprečno število objav se izračuna tako, da se skupno število objav v prijavljenih serijskih publikacijah v preteklih dveh letih deli z dvakratnim številom publikacij. Število točk se določi glede na to, v kateri razred spada izračunana povprečna vrednost«.

V tretjem odstavku se:

- za besedo »literature« doda številka »(9.6)«;

- besedilo v oklepaju »Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI« nadomesti z besedilom »Z-SEZ-25«.

V četrtem odstavku se na koncu prvega stavka pred piko doda številka »(5.7)«.

V petem odstavku se:

- v prvem stavku za besedo »sredstev« doda številka »(6.7)«;

- za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Strošek članka praviloma ne sme biti višji od 6 EUR.«. Dosedanja tretji in četrti stavek postaneta četrti in peti stavek.

V Tabeli F: Ocenjevanje za posamezne elemente ocenjevanja se:

- pri kazalniku Pogostnost uporabe merilo

 
»Število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih revijah na 100 revij   1-5
do 25   1
od 26 do 50   2
od 51 do 75   3
od 76 do 100   4
nad 100  

spremeni tako, da se glasi:
 

»Število objav slovenskih avtorjev v prijavljenih serijskih publikacijah na prijavljeno serijsko publikacijo (povprečje za dve leti pred letom prijave)   1-5
od 0,00 do 0,50   1
od 0,51 do 0,75   2
od 0,76 do 1,00   3
nad 1,01 do 2,00   4
od 2,01 in več  

pri kazalniku Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje gospodarne rabe sredstev merilo

»Dostop do tekočih vsebin 0-1 ni dostopa 0 je dostop 1« spremeni tako, da se glasi:

 
»Dostop do tekočih vsebin   0-1
ni dostopa   0
je dostop  

spremeni tako, da se glasi:

»Dostop do tekočih vsebin   0-1
do 80% naslovov   0
80%  in več naslovov  

4.

V drugem odstavku podpoglavja »III. Razdelitev prijav po skupinah in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav«se na koncu odstavka doda besedilo, ki se glasi:

»Če nakup posamezne serijske publikacije ni koordiniran in jo je za sofinanciranje prijavilo več prijaviteljev, strokovno telo pripravi usklajen predlog. Strokovno telo praviloma zavrne konzorcialne prijave, pri katerih je strošek članka višji od 6 EUR.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovno telo posebej predlaga tudi sofinanciranje mednarodnih zbirk podatkov, ki imajo dodatno vrednost.«.

5.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Številka: 6319-2/2013-64
Datum: 5. 7. 2021
 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, dne 8. 7. 2021.