Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 18. seji, dne 19. 4. 2020 sprejel 

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) se v poglavju »A. SPLOŠNO«

– v podpoglavju «II. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji«,v prvem odstavku vrednost »0,3« nadomesti z vrednostjo »0,30«;

– v podpoglavju »Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov« v točki »1. Ocena«:

- v podtočki »a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:« vrednost »0,5« nadomesti z vrednostjo »0,50«,

- v podtočki »b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:« vrednost »0,4« nadomesti z vrednostjo »0,40«,

2.

V poglavju »I. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI«, v podpoglavju »I. Splošno« se na konec prvega stavka pred piko doda naslednje besedilo: »in v točki a) naslednjega podpoglavja«.

3.

Podpoglavje »II. Elementi ocenjevanja« se spremeni tako, da se glasi:

»a. Elementi ocenjevanja (kriteriji, kazalnik in merila) prijav so določeni v Tabeli I.

Tabela I: Ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov

 
Kriterij Št. kriterija iz 77. člena pravilnika Kazalniki in merila Točke
Kakovost izvedene podporne dejavnosti 7 Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega programa (kazalnik 7.1.)
-          Doseženi rezultati / cilji glede na velikost infrastrukturne skupine
-          Doseženi rezultati glede na obseg sofinanciranja
0 – 5
 
 
0-2.5
 
0-2.5
 
Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 7.2.)
-          Pomen in učinkovitost infrastrukturne podpore za notranje uporabnike (znotraj RO) v preteklem programskem obdobju
-          Pomen in učinkovitost infrastrukturne podpore za zunanje uporabnike v preteklem programskem obdobju
 
0 - 5,
 
 
0-2.5
 
 
0-2.5
 
Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 7.3.)
-          Tehnološka zahtevnost raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture v preteklem programskem obdobju (kjer je relevantno)
-          Stopnja izkoriščenosti  raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture v preteklem programskem obdobju
 
0 - 5
 
 
 
 
 
0-2.5
 
 
 
0-2.5
 
Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 7.4.)
-          Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji v preteklem programskem obdobju
 
0 – 5
 
 
0-5
 
 
 
Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 7.5.)
-          Dosedanja vključenost v raziskovalne programe EU, druge mednarodne raziskovalne in razvojne programe in drugo mednarodno sodelovanje (v zadnjem programskem obdobju, z navedbo obsega svojega dela projekta in svoje vloge na projektu), razen bilateralnega sodelovanja (kjer je relevantno)
 
0 – 5
 
 
 
0-5
 
 
Kakovost prijave podporne dejavnosti 9 Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.)
 
-          Načrtovani pomen in učinkovitost infrastrukturne podpore za notranje uporabnike
-          Načrtovani pomen in učinkovitost infrastrukturne podpore za zunanje uporabnike
 
0-5
 
 

0-2.5
0-2.5
 
Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 9.2.)
-          Načrtovana tehnološka zahtevnost raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture (kjer je relevantno)
-          Načrtovana stopnja izkoriščenosti  raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture v preteklem programskem obdobju
 
 
0 –5
 
 
 
 
 
0-2.5
 
 
0-2.5
 
 
Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 9.3.)
-          Načrtovano sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji
,0 – 5
 
 
 
 
0-5
 
 
Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 9.4.)
-          Načrtovana vključenost v raziskovalne programe EU, druge mednarodne raziskovalne in razvojne programe in drugo mednarodno sodelovanje, razen bilateralnega sodelovanja (kjer je relevantno)
 
 
0 – 5
 
 
 
0-5
 
 
Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 6 Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 6.10.)
-          Pričakovani rezultati / cilji glede na velikost infrastrukturne skupine
-          Pričakovani rezultati glede na obseg sofinanciranja
 
0 –5
 
 
0-2.5
 
0-2.5

 

Recenzenti vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na eno decimalko, pri čemer upoštevajo naslednje opise, pomene in razpone ocen:

 
Opis ocene Pomen ocene Številčna ocena (število točk)
  Prijava kriteriju v celoti ne ustreza ali ocene ni mogoče podati zaradi pomanjkljivih informacij. 0,0
Nezadostno Prijava kriteriju ne ustreza ali ima resne slabosti. 1,0 – 1,9
Pomanjkljivo Prijava kriteriju ustreza, vendar ima pomembne slabosti. 2,0 – 2,9
Dobro Prijava kriteriju ustreza, vendar ima precej pomanjkljivosti. 3,0 – 3,9
Zelo dobro Prijava kriteriju zelo ustreza, vendar ima manjše pomanjkljivosti. 4,0 – 4,6
Odlično Prijava kriteriju povsem ustreza, morebitne pomanjkljivosti so neznatne. 4,7 - 5,0

 

Za izvedbo ocenjevanja prijav infrastrukturnih programov, prispelih na javni poziv oziroma javni razpis, ZSA imenuje strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Vodja infrastrukturnega programa ne more biti član strokovnega telesa.

Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih iz 77. člena pravilnika o postopkih. Recenzent k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita oceno posamezne prijave infrastrukturnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa pomeni skupno oceno prijave.

Če agencija v postavljenem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, strokovno telo določi dodatnega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

V primeru, da je prijavitelj univerza, na kateri se infrastrukturni program izvaja na članicah, se ocenjujejo prijave po posameznih članicah (delne prijave).Vsako delno prijavo , ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih iz 77. člena pravilnika o postopkih. Recenzent k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne delne prijave. Oceno delne prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa pomeni skupno oceno delne prijave. Če agencija v postavljenem roku ne pridobi usklajene delne ocene recenzentov, strokovno telo določi dodatnega recenzenta. Skupna delna ocena prijave je povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh delnih ocen enaka povprečju vseh treh delnih ocen, ta ocena velja kot skupna delna ocena prijave. Usklajene ocene delnih prijav obravnava strokovno telo, ki določi skupno oceno infrastrukturnega programa univerze. Ocene delne prijave se izrazi v deležu maksimalne možne ocene, ki jo članica lahko doseže. Skupna ocena univerze je povprečje deležev maksimalne ocene članic.

Usklajene ocene izražene v deležu maksimalne možne ocene na dve decimalni mesti glede na vrsto prijave, obravnava strokovno telo, ki za vsako obliko podpore raziskovalne dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena pravilnika o postopkih posebej razdeli infrastrukturne programe po kakovosti v tri skupine (A, B, C), pri čemer je program A najvišje kakovosti. Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenjevanje infrastrukturnih programov je predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena pravilnika o postopkih.

Prag za uvrstitev infrastrukturnih programov po kakovosti v skupine:

 
Dosežena ocena, izražena v deležu maksimalne možne ocene  Uvrstitev infrastrukturnega programa v razred
nad 89,99 % do 100 % A
nad 69,99 % do vključno 89,99 % B
do vključno 69,99 % C

 

Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo glede infrastrukturnega programa se praviloma ne spreminja. Povečanje financiranja infrastrukturnega programa je možno le v primeru zadostnih razpoložljivih proračunskih sredstev javnega poziva oziroma javnega razpisa, in sicer za infrastrukturne programe, ki se uvrstijo v skupino A in B. Povečanje infrastrukturnega programa se izvede na predlog strokovnega telesa glede na uvrstitev v skupino ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev javnega poziva oziroma javnega razpisa. Strokovno telo predlaga povečanje financiranja posameznega infrastrukturnega programa iz skupine A in B za največ 5 %. Nadalje strokovno telo v primeru preostanka razpoložljivih sredstev predlaga povečanje financiranja infrastrukturnih programov iz skupine A za največ dodatnih 5 % na način, da skupno povečanje financiranja skupine A ne preseže 10 % glede na predhodno obdobje.

ZSA obravnava predlog prednostnega seznama prijav, ki ga je pripravilo strokovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama infrastrukturnih programov, ki se financirajo, vključno z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov.

Sklep o izboru infrastrukturnih programov JRO sprejme direktor agencije na predlog ZSA, odločbo o podelitvi koncesije pa sprejme minister, pristojen za znanost.

b. Postopek pri določitvi obsega sofinanciranja MSA

Obseg sofinanciranja MSA se določi na letni ravni na temelju predloženih letnih finančnih načrtov RO. RO vsako leto predložijo letni finančni načrt, katerega sestavni del je tudi vsebinski program dela infrastrukturnega programa (v nadaljevanju: IP) za tekoče leto ter letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto.

Strokovna komisija, ki jo imenuje direktor, na temelju predloženih finančnih načrtov za IP in letnega finančnega poročila izvajanja IP ter pregleda finančne realizacije MSA za IP in potreb po sredstvih sofinanciranja MSA v tekočem letu oblikuje predlog obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezno RO za tekoče leto.

Pri oblikovanju predloga obsega sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto strokovna komisija upošteva naslednje elemente:

 1. Obseg MSA v predhodnem letu – izhodiščna sredstva: za nove IP največ povprečno vrednost MSA glede na obseg plačnega dela vseh IP v prejšnjem letu.
 2. Vključenost v mednarodne infrastrukture ESFRI:
  Višina sofinanciranja za ESFRI je določena letno, skladno z izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je prevzeta v Programu dela ter finančnem načrtu ARRS za tekoče leto.
 3. Dodatne potrebe zaradi izrednih dogodkov:
  RO lahko predložijo vlogo za povečanje sofinanciranja IP zaradi izrednih dogodkov. Strokovna komisija predlaga odobritev ali zavrnitev vloge na podlagi podane obrazložitve s strani RO, pri čemer upošteva razpoložljiva proračunska sredstva.
 4. Ocena vmesnega poročila oziroma zaključnega poročila: Znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarne raziskave (v nadaljnjem besedilu: ZSV) na podlagi kriterijev in kazalnikov iz 77. člena pravilnika o postopkih obravnava vmesna poročila in vsebinske programe dela infrastrukturnih programov ter poda pisno vsebinsko oceno z opredelitvijo in utemeljitvijo, ali je obseg sofinanciranja MSA za infrastrukturni program za posamezno RO ustrezen, prenizek ali previsok.

ZSV na podlagi obravnave predloženih vmesnih poročil, programov dela infrastrukturnih programov in prijav na javni razpis oziroma javni poziv, z »DA« ali »NE« ugotovi, ali se infrastrukturni program izvaja v skladu s cilji infrastrukturnega programa iz prijavne vloge ter poda negativno ali pozitivno oceno. Če ZSV negativno oceni delovanje infrastrukturnega programa, svojo oceno obrazloži, in lahko poda svoja priporočila za izboljšanje izvajanja infrastrukturnega programa. Agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo infrastrukturnega programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 30 dneh od prejema priporočil ZSV.

V prvem letu izvajanja IP ZSV vmesenih poročil in vsebinskih poročil programa dela ne obravnava, saj sta prijava na poziv oziroma razpis ter poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa, predmet ocenjevalnega postopka za naslednje obdobje financiranja. Pri določitvi obsega MSA se tako upošteva dosežena ocena na javnem pozivu oziroma razpisu.

V primeru dodatnih proračunskih sredstev se financiranje spremeni na naslednji način:

 
Dosežena ocena na javnem pozivu ali javnem razpisu Vpliv na sofinanciranje MSA
A Sofinanciranje se  lahko poveča. Odstotek povečanja se določi glede na razpoložljiva sredstva.
B Sofinanciranje se  lahko poveča. Odstotek povečanja se določi glede na razpoložljiva sredstva. Odstotek povečanja sofinanciranja MSA mora biti  manjši od povečanja, ki se določi za IP v skupini A.
C Sofinanciranje  se ne spremeni.

V primeru, ko v proračunu ni zagotovljenih dodatnih proračunskih sredstev se financiranje spremeni na naslednji način:
 

Dosežena ocena na javnem pozivu ali javnem razpisu Vpliv na sofinanciranje MSA
A Sofinanciranje lahko poveča za največ toliko kolikor se zmanjša sofinanciranje IP v skupini C.
B Sofinanciranje se ne spremeni
C Sofinanciranje se lahko zmanjša za največ 10 %
 1. Razpoložljivi obseg sredstev v tekočem letu

Pri izračunu strokovna komisija sešteje elemente iz 1., 3., in 4. točke in jih uskladi s skupnim razpoložljivim obsegom sredstev (element 5), nato element 2. točke prišteje upravičenim IP. Pri izračunu elementa 4:

 • v primeru, ko je na podlagi obravnave ZSV sprejeta ocena, da je bilo sofinanciranje v preteklem obdobju prenizko, strokovna komisija za te IP predlaga enak % povečanja sofinanciranja, v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev, pri čemer povečanje sofinanciranja ne sme presegati višine finančnega načrta IP;
 • v primeru, da je bila na podlagi obravnave ZSV sprejeta ocena, da je bilo sofinanciranje IP v preteklem obdobju previsoko, lahko strokovna komisija za te IP predlaga enak % znižanja sofinanciranja MSA za tekoče leto, vendar ne več kot 20%.

Strokovna komisija pri oblikovanju predloga upošteva tudi letno finančno poročilo izvajanja IP za preteklo leto. V primeru, ko RO v skladu z Zakonom o računovodstvu izkazuje kratkoročno odložene prihodke v višini nad 30% lanskoletnega obsega sofinanciranja IP, lahko strokovna komisija predlaga, da se sofinanciranje MSA IP ne poveča, kljub razpoložljivim sredstvom za ta namen.

ZSA obravnava predlog strokovne komisije o obsegu sofinanciranja MSA za IP za posamezne RO za tekoče leto in sprejme predlog sklepa o obsegu sofinanciranja MSA IP za posamezne RO v tekočem letu. Na podlagi predloga ZSA direktor sprejme sklep o sofinanciranju MSA za izvajanje IP v RO.

ARRS obvesti RO o obsegu sofinanciranja MSA za izvajanje IP.«

4.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.
 

Št. 6319-2/2013-63
Ljubljana, 19. 4. 2021
 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

Ta metodologija je objavljena na spletni strani ARRS, dne 21. 4. 2021.