Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 50. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22) za izvrševanje 101. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17,  65/19, 78/20, 145/20, 186/21 – ZZrID in 166/22) v zvezi s 167. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22)  sprejme
 

Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
 

1. SPLOŠNO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) preko znanstvenoraziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: ZSV) spremlja izvajanje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov z ocenjevanjem vmesnega oziroma zaključnega poročila o izvajanju raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: poročilo).

Agencija v začetku leta pozove vodje raziskovalnih projektov k oddaji vsebinskega poročila, ki se odda preko portala agencije, in sicer:

  • vmesno poročilo se odda praviloma v drugem letu izvajanja raziskovalnega projekta, ki ga agencija financira za obdobje dveh oz. treh let;
  • zaključno poročilo se odda po zaključku financiranja raziskovalnega projekta.

Poročila ocenijo člani ZSV. Poročilo se pošlje članu ZSV, ki je imenovan za primarno raziskovalno področje raziskovalnega projekta. Če sta za isto področje imenovana dva člana ZSV, poročilo oceni le en član ZSV.

Člani ZSV so se pri ocenjevanju poročil dolžni izogibati navzkrižju interesov.

Če ZSV odloči, da se mora član ZSV zaradi obstoja navzkrižja interesov izločiti iz ocenjevanja poročila, lahko predsednik ZSV sam oceni poročilo ali določi člana ZSV ali člana drugega ZSV, ki bo ocenil poročilo. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV za izvajanje naloge pooblasti raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV, je strokovnjak za to področje in ni v navzkrižju interesov.

Končno oceno poročila sprejme ZSV oziroma v primeru negativne ocene zaključnega poročila direktor na predlog ZSA.

 

2. OCENJEVANJE POROČIL

Za ocenjevanje poročil agencija članom ZSV omogoči dostop do prijavne vloge, poročila in ocenjevalnega obrazca. Do gradiva člani ZSV dostopajo na portalu agencije oziroma ga agencija posreduje članom na drug način (npr. po elektronski pošti).

Pri ocenjevanju poročil ocenjevalec upošteva dejstvo, da so dosežki projektne skupine, ki so navedeni v poročilu, lahko navedeni tudi v poročilu o izvajanju raziskovalnega programa oziroma projektov, kar ne predstavlja razloga za negativno oceno poročila raziskovalnega projekta.

 

2.1. Vmesno poročilo

Vmesno poročilo se oceni glede na to, ali raziskave v okviru raziskovalnega projekta vsebinsko in po obsegu potekajo skladno s programom dela in zastavljenimi cilji ter ob upoštevanju vloženih sredstev. Ocenjevalec oceni vmesno poročilo z oceno »Pozitivno« ali »Negativno« in vpiše komentar k podani oceni. Pri ocenjevanju vmesnega poročila se v pisnem komentarju navede dobre in šibke točke izvajanja raziskovalnega projekta ter izpostavi rezultate projektne skupine/vodje podoktorskega projekta, dosežene v obdobju, za katerega se oddaja poročilo.

Če ocenjevalec ugotovi, da za podajo ocene potrebuje dodatna pojasnila, lahko preko agencije zaprosi, da matična RO oz. vodja raziskovalnega projekta poročilo dopolni.

Če ocenjevalec vmesno poročilo oceni negativno, mora v komentarju navesti razloge za negativno oceno in podati priporočila za izboljšanje izvajanja raziskovalnega projekta.

Tudi v primeru, ko ocenjevalec poda pozitivno oceno, lahko poda priporočila za nadaljnje izvajanje.

Pri ocenjevanju vmesnih poročil se lahko ZSV odloči, da se po pridobitvi ocene ocenjevalca, ocenjevanje posameznih vmesnih poročil raziskovalnih projektov opravi na podlagi dokumentacije in pogovora s člani projektne skupine (obisk na matični RO). V ta namen ZSV oblikuje skupino, ki pripravi predlog ocene vmesnega poročila. Skupino sestavljajo člani ZSV, po potrebi tudi en ali več strokovnjakov, ki niso člani ZSV. Slednji morajo izpolnjevati pogoje za člana ZSV, biti strokovnjaki za področje raziskovalnega projekta, ki je predmet obravnave in ne smejo biti v navzkrižju interesov.

 

2.2. Zaključno poročilo

Pri ocenjevanju zaključnega poročila ocenjevalec:

  • z oceno »Izjemni« oz. »Kvalitetni« oz. »Nepomembni« oceni rezultate raziskovalnega projekta za razvoj znanosti;
  • z oceno »Izjemni« oz. »Kvalitetni« oz. »Nepomembni« oceni rezultate raziskovalnega projekta za razvoj Slovenije;
  • z opredelitvijo »Da« oz. »Ne« oceni ali so doseženi rezultati glede na zastavljene cilje;
  • z oceno »Izjemni« oz. »Kvalitetni« oz. »Nepomembni« oceni pomen rezultatov raziskovalnega projekta (samo v primeru aplikativnega projekta);
  • poda končno oceno zaključnega poročila (končna ocena je lahko »Pozitivna« oz. »Negativna«);
  • in odgovori na vprašanje »Ali so rezultati raziskovalnega projekta skladni z zastavljenimi cilji in ob upoštevanju vloženih sredstev?« z »Da« ali »Ne«.

Za vsak element ocenjevanja zaključnega poročila ocenjevalec napiše komentar.

Če ocenjevalec ugotovi, da za podajo ocene potrebuje dodatna pojasnila, lahko preko agencije zaprosi, da matična RO oz. vodja raziskovalnega projekta poročilo dopolni. Če je ocena zaključnega poročila negativna, mora ocenjevalec v komentarju navesti razloge za negativno oceno.

Pri ocenjevanju zaključnih poročil se ZSV lahko odloči, da se po pridobitvi ocene ocenjevalca, ocenjevanje posameznih zaključnih poročil raziskovalnih projektov opravi na podlagi dokumentacije in pogovora s člani projektne skupine (obisk na matični RO). V ta namen ZSV oblikuje skupino, ki pripravi predlog ocene zaključnega poročila. Skupino sestavljajo člani ZSV, po potrebi tudi en ali več strokovnjakov, ki niso člani ZSV. Slednji morajo izpolnjevati pogoje za člana ZSV, biti strokovnjaki za to področje in ne smejo biti v navzkrižju interesov.

 

2.3. Oddaja ocen

Član ZSV izpolni ocenjevalni obrazec na portalu agencije. 

Izjemoma lahko član ZSV izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec pošlje po pošti ali izroči neposredno agenciji ali izpolnjen ocenjevalni obrazec podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom in pošlje po elektronski pošti.

V primeru ocenjevanja na podlagi obiska s skupino ZSV, predsednik skupine ZSV zapiše usklajeno skupno oceno s komentarji. Predsednik skupine ZSV posreduje skupno oceno s komentarji, podpisano s strani vseh članov skupine ZSV agenciji, ki skupno oceno posreduje ZSV v obravnavo oziroma odločitev. Skupno oceno predsednik skupine ZSV  pošlje po pošti ali izroči neposredno agenciji.

 

2.4. Sprejem ocen

Po prejemu izpolnjenih ocenjevalnih obrazcev ocenjevalcev, ZSV na seji obravnava podane ocene ocenjevalcev. ZSV lahko potrdi oceno ocenjevalca in s tem sprejme oceno poročila.

 

2.4.1.Vmesno poročilo

Če ocenjevalec vmesno poročilo oceni negativno, lahko ZSV iz utemeljenih razlogov, ki jih obrazloži, sprejme sklep, da je vmesno poročilo ocenjeno pozitivno.

Agencija o oceni in priporočilih obvesti matično raziskovalno organizacijo (v nadaljevanju: RO) in vodjo raziskovalnega projekta.

 

2.4.2. Zaključno poročilo

Za ocenjevanje zaključnega poročila mora ZSV v primeru negativne ocene vmesnega poročila, pridobiti ocene treh ocenjevalcev.

Če je ocena dveh ocenjevalcev zaključnega poročila negativna, lahko ZSV iz utemeljenih razlogov, ki jih obrazloži, sprejme sklep, da je ocena poročila pozitivna ali imenuje tričlansko komisijo, ki ponovno oceni zaključno poročilo. ZSV je vezan na oceno poročila komisije.

Če ZSV negativno oceni zaključno poročilo in to potrdi še ZSA, mora RO vrniti 10 odstotkov vseh izplačanih sredstev. Raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta, se ne more prijavljati na razpis kot vodja projekta. ZSA lahko negativno ocenjeno zaključno poročilo vrne v ponovno ocenjevanje ZSV.

V primeru negativne ocene zaključnega poročila direktor na podlagi predloga sklepa ZSA sprejme obrazložen sklep, s katerim odloči tudi o posledicah negativne ocene zaključnega poročila za RO in vodjo raziskovalnega projekta.

Agencija RO in vodjem raziskovalnih projektov omogoči seznanitev z ocenami zaključnih poročil in pisnimi komentarji ocen (brez navedbe imena ocenjevalca poročila). 

 

3. OBRAZCI

Vzorce obrazcev vmesnega in zaključnega poročila ter ocenjevalnih obrazcev agencija objavi na svojih spletnih straneh.

 

4. KONČNA DOLOČBA

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh agencije. 

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor
 

Številka: 007-4/2023-1
Datum:   8. 3. 2023