Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 48. člena in devetega odstavka 52. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 007-249/2022/18 z dne 15. 12. 2022 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 34. seji dne 22. 12. 2022 sprejel

 

Splošni akt o strokovnih telesih ARRS

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina splošnega akta)

 

S tem splošnim aktom se urejajo:

 • vrste, način oblikovanja in naloge strokovnih teles ARRS;
 • nasprotje interesov in izjava o nepristranskosti in
 • plačilo ter administrativna in strokovna dela.

 

II. STROKOVNA TELESA ZNANSTVENEGA SVETA ARRS

2. člen

(namen strokovnih teles)

(1) Znanstveni svet ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) lahko za izvajanje nalog ustanovi strokovna telesa. Strokovna telesa izvajajo naloge neodvisno od mandata ZSA.

(2) Strokovna telesa ZSA omogočajo strokovno in neodvisno ocenjevanje predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti in ocenjevanje poročil o izvajanju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(3) Pomembnejši nalogi strokovnih teles, katerih izvajanje zagotavljajo skupaj z ZSA, sta še:

 • celostna skrb za razvoj znanstvenih ved in znanstvenih področij;
 • ohranjanje posebnosti posameznih znanstvenih ved in znanstvenih  področij.

 

3. člen

(vrste strokovnih teles)

Strokovna telesa ZSA so:

 • stalna strokovna telesa;
 • zunanji ekspertni paneli;
 • mednarodni panel;
 • ocenjevalne skupine za evalvacijo raziskovalnih programov;
 • komisije in druga delovna telesa.

 

4. člen

(stalna strokovna telesa)

(1) Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV), ki so:

 1. ZSV za naravoslovje;
 2. ZSV za tehniko;
 3. ZSV za medicino;
 4. ZSV za biotehniko;
 5. ZSV za družboslovje;
 6. ZSV za humanistiko;
 7. ZSV za interdisciplinarne raziskave.

(2) ZSV ima od šest do dvanajst članov, vključno s predsednikom. ZSV se imenuje s sklepom za mandatno dobo štirih let.

 

5. člen

(naloge ZSV)

 

Naloge ZSV so:

 1. spremljanje, analiziranje in nadzorovanje izvajanja v (so)financiranje sprejetih raziskovalnih projektov in drugih aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti s področja ZSV v vseh fazah njihovega poteka na podlagi vmesnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje poročil);
 2. dopolnjevanje zbirke podatkov o recenzentih iz tretje točke prvega odstavka 55. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov o recenzentih) v skladu s prvim odstavkom 13. člena tega splošnega akta;
 3. na zaprosilo zunanjega ekspertnega panela dajanje mnenja o strokovni oceni glede (so)financiranja mednarodne znanstvene literature oziroma dodatnih pojasnil k predlogu prednostnega seznama prijav glede njihove strokovne ocene;
 4. pripravljanje poročil o rezultatih in učinkih raziskovalnih projektov ter drugih aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 5. pripravljanje predlogov izboljšanja splošnih aktov ARRS in metodologije, ki ureja ocenjevanje predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, po končanih ocenjevalnih postopkih;
 6. dajanje pobud za razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti na svojem področju;
 7. dajanje predlogov pomembnih dosežkov slovenske znanosti s področja ZSV, ki jih ARRS lahko uporabi za promocijo znanosti;
 8. na zaprosilo ministrstva, pristojnega za znanost, podajanje strokovne ocene v zvezi z vlogami za izredno naturalizacijo glede raziskovalčevega izkazovanja izjemnih mednarodno primerljivih znanstvenoraziskovalnih ali tehnološko razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih in strokovne ocene glede raziskovalčevega objavljanja znanstvenoraziskovalnih del v znanstvenih oziroma strokovnih revijah z nadpovprečnim faktorjem vpliva v skladu s sklepi ZSA;
 9. sodelovanje z Osrednjimi specializiranimi informacijskimi centri za raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OSIC)  pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji COBISS;
 10. dajanje mnenj in določitev nabora (uvrstitev ali izbris) mednarodnih baz podatkov (v nadaljnjem besedilu: MBP) (seznam BIBLIO-A), znanstvenih revij, ki niso vključene v MBP, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (seznam BIBLIO-B), mednarodnih založb (seznam BIBLIO-C) in repozitorijev raziskovalnih podatkov (seznam BIBLIO-D), ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij;
 11. izvajanje drugih nalog za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede, ki so v pristojnosti ZSV.

 

6. člen

(naloge predsednika ZSV)

Delo ZSV vodi predsednik ali namestnik predsednika. Naloge predsednika ali namestnika predsednika ZSV so:

 • sklicevanje in vodenje sestankov ZSV, na katere lahko vabi tudi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih projektov ter raziskovalce;
 • usklajevanje dela ZSV v skladu s splošnimi akti ARRS;
 • strokovno usmerjanje delovanja ZSV;
 • pripravljanje poročil o delu iz pristojnosti ZSV;
 • opravljanje drugih nalog v skladu z usmeritvami ZSA.

 

7. člen

(zunanji ekspertni paneli)

(1) Zunanji ekspertni panel s sklepom imenuje ZSA za ocenjevanje oziroma vodenje postopka ocenjevanja predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali za izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti ter mu določi obdobje delovanja in področje dela.

(2) Zunanji ekspertni paneli so:

 1. zunanji ekspertni panel za raziskovalne projekte;
 2. zunanji ekspertni panel  za raziskovalno opremo;
 3. zunanji ekspertni panel za poljudnoznanstvene publikacije;
 4. zunanji ekspertni panel za popularizacijo znanosti;
 5. zunanji ekspertni panel  za mednarodno znanstveno literaturo;
 6. zunanji ekspertni panel  za OSIC;
 7. zunanji ekspertni panel za programe nacionalnih raziskav;
 8. zunanji ekspertni panel za projekte ERC perspektiva, ERC potencial in ERC nova obzorja;
 9. zunanji ekspertni panel za projekte ERC fokus in za spodbujanje udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev;
 10. zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje;
 11. drugi zunanji ekspertni paneli, ki jih v skladu s splošnim aktom ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja in ocenjevanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in splošnim aktom ARRS, ki ureja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, imenuje ZSA.

 

8. člen

(naloge zunanjih ekspertnih panelov)

Naloge zunanjih ekspertnih panelov so:

 1. imenovanje recenzentov za ocenjevanje predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 2. ocenjevanje oziroma vodenje postopka ocenjevanja predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 3. oblikovanje predloga prednostnega seznama prijav za (so)financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga predloži ZSA v obravnavo, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, če ni s splošnimi akti ARRS drugače določeno;
 4. podajanje predlogov za izločitev posameznih recenzentov iz zbirke podatkov o recenzentih, ki ocenjujejo prijave, in ki ga potrdi ZSA;
 5. sodelovanje pri oblikovanju in obravnavanju gradiv iz svojih pristojnosti;
 6. pripravljanje poročil s svojega strokovnega področja;
 7. izvajanje drugih nalog v skladu s svojim strokovnim področjem in pristojnostmi.

 

9. člen

(naloge predsednika zunanjega ekspertnega panela)

Zunanji ekspertni panel vodi predsednik ali namestnik predsednika. Naloge predsednika ali namestnika predsednika zunanjega ekspertnega panela so:

 • sklicevanje in vodenje sestankov zunanjega ekspertnega panela;
 • usklajevanje dela zunanjega ekspertnega panela v skladu s splošnimi akti ARRS;
 • strokovno usmerjanje delovanja zunanjega ekspertnega panela;
 • pripravljanje poročil o delu iz pristojnosti zunanjega ekspertnega panela;
 • izvajanje drugih nalog v skladu s sklepi ZSV in usmeritvami ZSA.

 

10. člen

(imenovanje članov ZSV in zunanjih ekspertnih panelov)

(1)  Kandidate za člane ZSV za posamezno znanstveno vedo ali znanstveno področje predlagajo raziskovalci. Poziv za posredovanje predlogov za člane ZSV objavi ARRS na svojih spletnih straneh.

(2) Na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka imenuje ZSA člane ZSV za posamezne znanstvene vede. Predsednika ZSV imenuje ZSA na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki predlog poda v dveh mesecih po pozivu iz prejšnjega odstavka, sicer ZSA sam imenuje predsednika ZSV izmed predlaganih kandidatov. Namestnika predsednika ZSV imenuje ZSA izmed članov ZSV na podlagi predloga ZSV.

(3) Predsednik ZSV je lahko imenovan za največ en zaporedni mandat, namestnik predsednika in član ZSV pa je lahko imenovan za največ dva zaporedna mandata.

(4) Predsednika, namestnika predsednika in člane zunanjih ekspertnih panelov imenuje ZSA pred vsakokratnim začetkom izvajanja ocenjevalnih postopkov ali drugih nalog ali ob začetku mandata.

(5) ZSA s sklepom o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov (v nadaljnjem besedilu: član) ZSV in članov zunanjih ekspertnih panelov, določi tudi njihove naloge in trajanje mandata.

(6) Seznam članov ZSV in zunanjih ekspertnih panelov se po imenovanju objavi na spletnih straneh ARRS.

 

11. člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje članov ZSV in zunanjih ekspertnih panelov)

(1) Kandidati za imenovanje na mesto člana ZSV in zunanjih ekspertnih panelov morajo izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta, z izjemo predsednika, namestnika predsednika in članov zunanjega ekspertnega panela za mednarodno znanstveno literaturo in zunanjega ekspertnega panela za OSIC. Izkazovanje znanstvene ali strokovne odličnosti se presoja po vstopnem pogoju, določenem v metodologiji, ki ureja ocenjevanje predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) Za člana ZSV in zunanjih ekspertnih panelov ne smejo biti imenovani rektorji, prorektorji, dekani slovenskega visokošolskega zavoda, zakoniti zastopniki raziskovalnih organizacij, direktor ARRS ter člani Upravnega odbora ARRS in ZSA.

(3) Sestava ZSV mora zagotoviti pokrivanje znanstvenih področij znotraj znanstvenih ved po klasifikaciji ARRS (opredelitev področij se ravna po mednarodni klasifikaciji Field of Science and Technology Classification (FOS 2007)) ter institucionalno uravnoteženost in ustrezno tematsko zastopanost. Sestava ZSV mora zagotoviti zastopanost obeh spolov, in sicer tako, da je po vedah zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola, razen pri tehniških vedah, za katere mora biti zagotovljena najmanj petina predstavnikov vsakega spola.

(4) Sestava zunanjih ekspertnih panelov mora zagotoviti zastopanost obeh spolov tako, da je zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola.

(5) Sestava zunanjih ekspertnih panelov mora zagotoviti pokrivanje vseh znanstvenih ved oziroma znanstvenih področij, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja, vključno z interdisciplinarnimi raziskavami. V sestavi zunanjega ekspertnega telesa za raziskovalne projekte morata biti najmanj dva člana za vsako znanstveno vedo.

(6) Zunanji ekspertni panel za mednarodno znanstveno literaturo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in po en član za vsako vedo, predstavnik IZUM in predstavnik Narodne in univerzitetne knjižnice.

(7) Zunanji ekspertni panel za OSIC sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in po en član za vsako vedo in predstavnik IZUM.

 

12. člen

(razrešitev članov ZSV in zunanjih ekspertnih panelov)

(1) Član ZSV in zunanjega ekspertnega panela je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. ZSA s sklepom razreši člana strokovnega telesa iz prvega stavka tega odstavka, če:

 • sam zahteva razrešitev;
 • iz objektivnih razlogov (npr. bolezen, daljša odsotnost) ne more opravljati dela;
 • pri delu ne ravna po splošnih aktih ARRS ali neutemeljeno ne izvaja nalog, določenih s sklepom o imenovanju ali tem splošnem aktu;
 • z nevestnim ali nestrokovnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno izvaja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnem področju;
 • je imenovan za rektorja, prorektorja, dekana slovenske univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda, zakonitega zastopnika raziskovalne organizacije, direktorja ARRS, člana Upravnega odbora ARRS ali člana ZSA.

(2) ZSA pred sprejemom sklepa o razrešitvi iz razlogov iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka seznani člana ZSV ali zunanjega ekspertnega panela z razlogi za razrešitev in mu da možnost, da se o njih izreče.

(3) Sklep o razrešitvi predsednika, namestnika predsednika ali člana ZSV ali zunanjega ekspertnega panela sprejme ZSA hkrati s sklepom o imenovanju novega predsednika, namestnika predsednika ali člana ZSV ali zunanjega ekspertnega panela.

 

13. člen

(imenovanje recenzentov)

(1) ARRS nabor recenzentov za zbirko podatkov o recenzentih pridobi preko elektronskih aplikacij, ki omogočajo izbiro recenzentov glede na vsebino prijave, na podlagi pogodb s tujimi agencijami, na podlagi meddržavnih dogovorov, na predlog raziskovalnih organizacij, ki jih ARRS pozove v imenu ZSA, ter na predlog raziskovalcev. ZSV enkrat letno dopolnijo zbirko podatkov o recenzentih s svojimi predlogi ali iz njega izločijo posamezne recenzente. Recenzenti so praviloma uveljavljeni raziskovalci.

(2) ARRS po znanstvenih vedah vodi zbirko podatkov o recenzentih, ki ocenjujejo predloge aktivnosti znanstveno raziskovalne dejavnosti. ZSA potrjuje zbirko podatkov o recenzentih, praviloma vsako leto.

(3) Zunanji ekspertni panel za izdelavo ocene za posamičen predlog aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti in sodelovanje pri pripravi usklajene ocene v skladu s splošnim aktom, ki ureja postopke (so)financiranja in ocenjevanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, imenuje recenzente.

(4) Recenzenti so lahko slovenski ali tuji državljani.

(5)  Zunanji ekspertni paneli pri imenovanju recenzentov upoštevajo možnost imenovanja tistih recenzentov, ki na podlagi svojih znanj, izkušenj ter kompetenc lahko ocenjujejo prijave na več znanstvenih področjih ali znanstvenih vedah.

(6) Seznam recenzentov, ki so sodelovali v zaključenih postopkih ocenjevanja predlogov aktivnosti znanstveno raziskovalne dejavnosti, se skupno, ne glede na razpise oziroma pozive pri katerih so sodelovali, objavi praviloma najmanj enkrat letno na spletnih straneh ARRS. Seznam se objavi urejen po abecednem vrstnem redu recenzentov.

 

14. člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje recenzenta)

(1) Kandidat za recenzenta mora izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta, določene v zakonu, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost, splošnih aktih ARRS in kriterijih, ki urejajo ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov z obdobjem zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa.

(2) Izpolnjevanje pogojev za tujega recenzenta se določi kvalitativno in ob upoštevanju morebitnih usmeritev ZSA glede mednarodno primerljivih podatkov, kot so: objave v uglednih mednarodnih revijah; H-indeks; citati; ustanova, v kateri je zaposlen; ustanove, ki so ga predlagale.

(3) Za recenzenta ne sme biti imenovan rektor, prorektor ali dekan slovenskega visokošolskega zavoda, zakoniti zastopnik raziskovalne organizacije, direktor ARRS, član Upravnega odbora ARRS ali član ZSA.

 

15.člen

(zamenjava recenzenta)

Recenzent, ki ga imenuje zunanji ekspertni panel, je lahko zamenjan, če:

 • to sam zahteva (zaradi nasprotja interesov, predmet ocenjevanja ni z njegovega raziskovalnega področja, druge nepredvidene okoliščine);
 • pri svojem delu ne ravna po splošnih aktih ARRS ali ne izvaja prevzetih nalog;
 • se med postopkom ocenjevanja ugotovi, da izbira recenzenta glede na predmet ocenjevanja ni bila ustrezna.
 

16. člen

(mednarodni panel)

Mednarodni panel (v nadaljnjem besedilu: panel) se lahko oblikuje pri pozivih ali razpisih za izvedbo ocenjevanja predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Sestavljajo ga člani zunanjega ekspertnega panela in tuji recenzenti, ki jih je najmanj toliko, kolikor je članov zunanjega ekspertnega panela. Člane panela iz zbirke seznama recenzentov, ki jih predlaga zunanji ekspertni panel, imenuje ZSA. Na mednarodnem panelu sodeluje kot opazovalec tudi predstavnik ustreznega ZSV, ki ga izmed sebe določijo člani tega ZSV.

 

17. člen

(ocenjevalne skupine za evalvacijo raziskovalnih programov)


(1) ZSA za izvedbo evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na posameznem področju panelov, kot so opredeljeni v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega sveta, ki ga sprejme Znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta in potrdi Evropska komisija, v skladu s splošnim aktom ARRS, ki ureja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, imenuje ocenjevalno skupino.

(2) Ocenjevalno skupino sestavljajo recenzenti. Pri imenovanju in razrešitvi recenzentov se smiselno upoštevajo  določbe 13., 14. in 15. člena tega splošnega akta.

 

18. člen

(komisije in druga delovna telesa)

(1) ZSA lahko za ocenjevanje predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti v primerih, ko je to določeno v splošnem aktu ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja in ocenjevanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s sklepom imenuje komisijo za ocenjevanje prijav ter ji določi mandat in področje dela.

(2) Komisijo za ocenjevanje prijav sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in najmanj polovica članov komisije so zaposleni na ARRS. Seznam članov komisije za ocenjevanje se po imenovanju objavi na spletnih straneh ARRS.

(3) V primerih iz prvega odstavka 12. člena tega splošnega akta ZSA razreši predsednika ali člana komisije za ocenjevanje prijav in imenuje novega na način, kot je določen v drugem in tretjem odstavku 12. člena tega splošnega akta. 

(4) ZSA lahko za obravnavo posameznih zadev iz pristojnosti svojega delovnega področja (spremljanje stanja na posameznem področju, oblikovanje določenega predloga, vprašanj odprte znanosti, vprašanj mlajših raziskovalcev (do 40 let), razrešitev posameznega vprašanja idr.) s sklepom ustanovi strokovno komisijo ali drugo delovno telo.

(5) ZSA s sklepom iz prejšnjega odstavka določi sestavo, naloge in mandat.

 

III. STROKOVNA TELESA DIREKTORJA ARRS IN UPRAVNEGA ODBORA ARRS

19. člen

(namen in način ustanovitve)

(1) Za izvedbo posameznih nalog iz svoje pristojnosti lahko direktor ARRS in Upravni odbor ARRS s sklepom imenujeta strokovne komisije in druga delovna telesa v skladu z aktom o ustanovitvi ARRS in Statutom ARRS.

(2) V sklepu o imenovanju iz prejšnjega odstavka se določi sestavo, naloge in mandat.

 

IV. NASPROTJE INTERESOV IN IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI

20. člen

(nasprotje interesov)

(1) Člani strokovnega telesa ZSA so se dolžni izogibati dejanskemu ali možnemu nasprotju interesov v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov, in tem splošnim aktom. Zavezanci za nasprotje interesov so tudi recenzenti.

(2) Nasprotje interesov po tem splošnem aktu nastopi, kadar obstajajo okoliščine, ki izvirajo iz neposrednega sorodstvenega razmerja, zaposlitvenega razmerja ali raziskovalnega sodelovanja zavezanca za nasprotje interesov z raziskovalcem, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja ali če sam kot vodja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, ter tudi v drugih okoliščinah, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti in objektivnosti.

(3) Kot neposredno sorodstveno razmerje štejejo zakonec, partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki s predsednikom, namestnikom predsednika, članom strokovnega telesa, recenzentom ali članom panela ali komisije za ocenjevanje prijav živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti.

(4) Kot neposredno zaposlitveno razmerje šteje članstvo iste raziskovalne, projektne oziroma programske skupine.

(5) Kot neposredno raziskovalno sodelovanje šteje skupni znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se uredništvo ne šteje kot nasprotje interesov.

(6) Zavezanec za nasprotje interesov je v nasprotju interesov, če je z vodjo raziskovalne, programske ali projektne skupine v neposrednem sorodstvenem razmerju, zaposlitvenem razmerju ali z njim raziskovalno sodeluje ali če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja.

(7) Član komisije za ocenjevanje prijav iz prvega odstavka 18. člena tega splošnega akta, ki je zaposlen na ARRS, je v nasprotju interesov tudi, če je predmet ocenjevanja predlog aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki se nanaša na raziskovalno organizacijo, v kateri je dopolnilno zaposlen ali zanjo opravlja delo na podlagi pogodb civilnega prava.

(8) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za člane strokovnih teles direktorja ARRS in Upravnega odbora ARRS.

 

21. člen

(razkritje nasprotja interesov)

(1) Če član ZSV, zunanjega ekspertnega panela, komisije in drugih delovnih teles iz 18. člena tega splošnega akta ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, mora o tem pisno obvestiti predsednika strokovnega telesa ZSA oziroma v primeru obstoja okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku strokovnega telesa ZSA, le ta obvesti namestnika predsednika strokovnega telesa ZSA.

(2) Če recenzent ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov in sam ne zahteva zamenjave, mora o tem pisno obvestiti predsednika zunanjega ekspertnega panela.

(3) Če recenzent kot član panela oziroma ocenjevalne skupine za izvedbo evalvacije raziskovalnih programov ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, mora o tem pisno obvestiti predsednika ZSA.

(4) Pisno obvestilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora zavezanec za nasprotje interesov podati tudi na naslov ARRS.

(5) Pisno obvestilo mora zavezanec za nasprotje interesov podati v treh delovnih dneh od ugotovitve obstoja okoliščin nasprotja interesov.

(6) Strokovno telo ZSA oziroma ZSA mora v petih dneh od prejema obvestila o izločitvi in obstoju okoliščin nasprotja interesov odločiti ali se zavezanca za nasprotje interesov izloči iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ali nadaljuje z delom. Zoper to odločitev ni pravnega sredstva.

(7) Če ZSV ugotovi, da pri članu obstaja nasprotje interesov, odloči, da člana ZSV, ki je v nasprotju interesov, zamenja član ZSV, čigar raziskovalno področje je najbližje področju člana, ki je v nasprotju interesov. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za izvajanje naloge raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV, je strokovnjak za to področje in ni v nasprotju interesov. ZSV lahko določi nabor raziskovalcev, ki niso člani ZSV, za celotno trajanje svojega mandata.

(8) Določne tega člena smiselno veljajo tudi za člane strokovnih teles direktorja ARRS in Upravnega odbora ARRS.

 

22. člen

(notranji nadzor nasprotja interesov)

(1) Obstoj nasprotja interesov ARRS preverja z notranjo revizijo tako, da ustanovi komisijo za preverjanje navzkrižja interesov (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisnim sklepom imenuje direktor ARRS.

(2) Število članov komisije določi direktor ARRS. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in najmanj polovica članov komisije so zaposleni na ARRS. Na sejah komisije se piše zapisnik.

(3) Komisija se sestaja po potrebi glede na prijave (notranje, zunanje, anonimne, itd.), oziroma če se zazna sum o nasprotju interesov. V primerih, ki jih obravnava, komisija prouči morebiten obstoj nasprotja interesov in določi posledice za kršitve določb tega splošnega akta.

 

23. člen

(izjava o ravnanju z dokumenti in nepristranskosti)

(1) Predsednik, namestnik predsednika in člani strokovnih teles ZSA ter recenzenti podpišejo izjavo o ravnanju z dokumenti in izjavo o nepristranskosti (v nadaljnjem besedilu: izjava), ki je za člane strokovnih  teles ZSA v Prilogi 1 kot sestavnem delu tega splošnega akta. Za recenzente, člane panela-recenzente in člane ocenjevalne skupine za evalvacijo raziskovalnih programov se izjava ustrezno vsebinsko prilagodi.

(2) Recenzent podpiše izjavo ob vsakem razpisu ali pozivu, katerega predloge aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti ocenjuje oziroma ob vsaki evalvaciji raziskovalnih programov.

 

VI. PLAČILO TER ADMINISTRATIVNA IN STROKOVNA DELA

24.člen

(plačilo)

(1) Za izvedbo s tem splošnim aktom določenih nalog so člani ZSV ter zunanjih ekspertnih panelov in drugih panelov, zunanji člani komisije za ocenjevanje prijav in drugih delovnih teles iz 18. člena tega splošnega akta in recenzenti upravičeni do ustreznega plačila v obliki sejnin, plačila potnih stroškov ter plačila po pogodbah o delu oziroma avtorskih pogodbah.

(2) Višina plačil iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi splošnega akta ARRS, ki ga sprejme direktor  ARRS, in ki ureja plačila za strokovno delo recenzentov in članov strokovnih teles ARRS. Sklep o plačilu sprejme direktor ARRS.

 

25.člen

(administrativna in strokovna dela)

Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih teles ZSA, direktorja ARRS, Upravnega odbora ARRS in recenzentov zagotavlja ARRS.

 

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

26. člen

(uporaba seznama recenzentov)

Do vzpostavitve zbirke podatkov o recenzentih iz prvega odstavka 13. člena tega splošnega akta se namesto nje uporablja seznam recenzentov iz tretjega odstavka 225. člena Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 - ZZrID).

 

27. člen

(veljavnost splošnega akta)

 

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-13/2022-1
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-3330-0103

 

dr. Igor Emri
predsednik Upravnega odbora ARRS

 

Priloga 1: Izjava o ravnanju z dokumenti in izjava o nepristranskosti