Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/22 in 40/23) ter 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) je Znanstveni svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na 77. seji, dne 13. 11. 2023, sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. in št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 se v celotnem besedilu metodologije kratica »ARRS« nadomesti s kratico »ARIS«.

2.

V poglavju A. SPLOŠNO se v:

 • podpoglavju z naslovom »III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«:
  • v četrtem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: Ne glede na določilo II. podpoglavja »Minimalni kvanititativni vstopni pogoji« in drugega odstavka tega podpoglavja, je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov:«.
  • Tabela A4 spremeni tako, da se glasi:

»Tabela A4:

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo, Geografija 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

 

 • podpoglavju V. naslov spremeni tako, da se glasi: »V. Klasifikacija raziskovalnih ved, področij in podpodročij« in besedilo podpoglavja spremeni tako, da se glasi:
  »Klasifikacija raziskovalnih ved, področij in podpodročij ARIS (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija ARIS) je določena v Prilogi št. 2, ki je sestavni del te metodologije.

ARIS lahko v postopkih ocenjevanja oziroma razreza sredstev uporabi tudi klasifikacijo ved in področij panelov ERC (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija ERC), ki je določena v Prilogi št. 3.«.

3.

Poglavje B. RAZISKOVALNI PROJEKTI se spremeni tako, da se glasi:

»I. Vstopni pogoji

Kot vstopni pogoji so v tej metodologiji uporabljene kvantitativne ocene, določene v poglavju A. SPLOŠNO te metodologije.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov za vodjo projekta, izpolnjene na prijavnem obrazcu: ARIS-RPROJ-JR-Prijava/20xx. V primeru, ko imajo raziskovalci vrednost A1 oziroma CI večjo od mejne vrednosti, prijavitelj to lahko navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavnem obrazcu.

Prijavitelj se prijavi na ERC področje. Za namen preverjanja vstopnih pogojev in ocenjevanja prijavitelj izbere vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki se vsebinsko prekriva z izbranim ERC področjem.

Prijavitelj interdisciplinarne raziskave se prijavi na ERC področje. Za namen preverjanja vstopnih pogojev in ocenjevanja prijavitelj izbere osnovno vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki se vsebinsko prekriva z izbranim ERC področjem, in navede drugo vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki sta vključena v prijavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekt. Pri izbiri druge vede in področja ni potrebno upoštevati vsebinskega prekrivanja z ERC področjem.

 

II. Ocena recenzentov in postopek izbora prijav

Recenzenti ocenjujejo prijave na podlagi navedbe raziskovalnega področja ARIS klasifikacije v prijavnem obrazcu ARIS-RPROJ-JR-Prijava/20xx.

Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list (obrazec: ARIS-RPROJ-EvalForm-x/20xx).

V ocenjevalni list se vpišejo številčne in opisne ocene po posameznih kriterijih.

Strokovno telo razdeli prijave za ocenjevanje v skupine z okvirno 10 prijavami. Če je prijav za posamezno raziskovalno področje več kot 10, potem jih strokovno telo razdeli na podpodročja oziroma enotne vsebinske sklope, ki jih ocenjujejo isti recenzenti.

Strokovno telo mora pri imenovanju recenzentov za področje interdisciplinarnosti upoštevati, da recenzenti pokrivajo glavni področji interdisciplinarnosti, povezani z vsebino projekta, navedeni v prijavi.

Recenzentske ocene so sestavljene na naslednji način:

 • ocena BT - za temeljne projekte iz treh posamičnih ocen na podlagi kriterijev, kazalnikov in načina vrednotenja ocen, kot je opredeljeno v Tabeli B1 in Tabeli B3.
 • ocena BA - za aplikativne projekte iz štirih posamičnih ocen na podlagi kriterijev, kazalnikov in načina vrednotenja ocen, kot je opredeljeno v Tabeli B2 in Tabeli B3.

Oceni BT oziroma BA sta seštevka posamičnih ocen, pri čemer je skupna ocena največ:

 • 15 točk pri temeljnih projektih BT = BT1+BT2+BT3) in 20 točk pri aplikativnih projektih (BA = BA1+BA2+BA3+BA4). Pri kriteriju Znanstvena odličnost raziskovalcev se ocenjujeta vodja projekta in celotna projektna skupina.

 

III. Elementi ocenjevanja

a) Elementi ocenjevanja temeljnih projektov

Elementi ocenjevanja temeljnih projektov so določeni v Tabeli B1. 

Tabela B1:

Ocena BT Kriterij Kazalniki Največje št. točk
BT 1 Znanstvena odličnost raziskovalcev -Izjemni dosežki
-Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja
-Sposobnost priprave predloga raziskave in vodenja raziskav
5
 
BT 2 Znanstvena odličnost prijave  -Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov -Ambicioznost in izjemnost ciljev (na primer nove metode in pristopi k razvoju področij)
-Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev
-Izvirnost zamisli
-Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev
5
 
BT 3 Kakovost in učinkovitost izvedbe -Primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev
-Izvedljivost znanstvenega pristopa
5
 
  Skupaj   15

 

b) Elementi ocenjevanja aplikativnih projektov

Elementi ocenjevanja aplikativnih projektov so določeni v Tabeli B2.

Tabela B2:

Ocena BA Kriterij Kazalniki Največje št. točk
BA 1 Znanstvena odličnost raziskovalcev -Izjemni dosežki
-Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja
-Sposobnost priprave predloga raziskav in vodenja raziskav
5
 
BA 2 Znanstvena odličnost prijave -Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev
-Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev
-Ambicioznost, inovacijski potencial in izjemnost projekta (na primer preseganje obstoječih znanj, novi koncepti in pristopi)
5
 
BA 3 Kakovost in učinkovitost izvedbe -Primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev
-Ustreznost projektnih partnerjev in projektne skupine
-Ustreznost upravljanja ob upoštevanju tveganj oziroma preseganju obstoječih znanj
5
 
BA 4 Družbeni in gospodarski vpliv -Krepitev konkurenčnosti in rasti podjetij z razvijanjem inovacij, ki sledijo potrebam evropskih in svetovnih trgov
-Vsi drugi okoljski in družbeno pomembni vplivi, vključno z vplivi na kulturni razvoj (ki niso vključeni v preostale kazalnike)
-Učinkovitost predlaganih ukrepov za izkoriščanje in razširjanje rezultatov projekta (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine), javno predstavljanje (popularizacija) projekta in obvladovanje raziskovalnih podatkov-Pričakovani učinki projekta
-Krepitev inovativnosti in vključevanje novih znanj
5
  Skupaj   20

 

IV. Vrednotenje kriterijev prijav

Recenzenti vrednotijo kriterije z oceno od 0 do 5 na eno decimalko, pri čemer upoštevajo opise, pomene in razpone ocen, ki so določeni v Tabeli B3.

Tabela B3:

Opis ocene Pomen ocene Številčna ocena (število točk)
  Prijava kriteriju v celoti ne ustreza ali ocene ni mogoče podati zaradi pomanjkljivih informacij. 0,0
Nezadostno Prijava kriteriju ne ustreza ali ima resne slabosti. 1,0 - 1,9
Pomanjkljivo Prijava kriteriju ustreza, vendar ima pomembne slabosti. 2,0 - 2,9
Dobro Prijava kriteriju ustreza, vendar ima precej pomanjkljivosti. 3,0 - 3,9
Zelo dobro Prijava kriteriju zelo ustreza, vendar ima manjše pomanjkljivosti. 4,0 - 4,6
Odlično Prijava kriteriju povsem ustreza, morebitne pomanjkljivosti so neznatne. 4,7 - 5,0

V izbor prijav za (so)financiranje projektov se ne more uvrstiti:

 • temeljni projekt, ki ima oceno BT = BT1 + BT2 + BT3 nižjo od 10 točk oziroma posamično oceno BT1, BT2 ali BT3 nižjo od 3 točk.
 • aplikativni projekt, ki ima oceno BA = BA1 + BA2 + BA3 + BA4 nižjo od 12 točk oziroma posamično oceno BA1, BA2, BA3 ali BA4 nižjo od 3 točk.

Recenzenti so ob prejemu prijave obveščeni o navedenih mejnih pragovih.
 

V. Delitev sredstev

ARIS v okviru razpisa objavi podatke o kapaciteti področij ERC klasifikacije za manjše temeljne raziskovalne projekte in podatke o kapaciteti ved ERC klasifikacije za manjše aplikativne raziskovalne projekte ter podoktorske raziskovalne projekte, ob upoštevanju okvirne vrednosti razpisa.

Vsaj 20 % sredstev, namenjenih za manjše temeljne raziskovalne projekte, manjše aplikativne raziskovalne projekte, podoktorske temeljne raziskovalne projekte in podoktorske aplikativne raziskovalne projekte na razpisu, mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 7 let po letu zagovora prvega doktorata).

Vsaj 20 % sredstev, namenjenih za manjše temeljne raziskovalne projekte, manjše aplikativne raziskovalne projekte, podoktorske temeljne raziskovalne projekte in podoktorske aplikativne raziskovalne projekte na razpisu, mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so raziskovalci srednje generacije (največ 15 let po letu zagovora prvega doktorata).

Vsaj 20 % sredstev, namenjenih za manjše temeljne raziskovalne projekte, manjše aplikativne raziskovalne projekte, podoktorske temeljne raziskovalne projekte in podoktorske aplikativne raziskovalne projekte na razpisu, mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so ostali raziskovalci (več kot 15 let po letu zagovora prvega doktorata).

Vsaj 10 % sredstev, namenjenih za manjše temeljne raziskovalne projekte, manjše aplikativne raziskovalne projekte, podoktorske temeljne raziskovalne projekte in podoktorske aplikativne raziskovalne projekte na razpisu, mora biti dodeljenih za podoktorske raziskovalne projekte.

Klinične raziskave morajo izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur, prijavitelj pa mora za področje ocenjevanja prijave izbrati eno od področij medicinskih ved po klasifikaciji ARIS (v primeru interdisciplinarnih raziskav mora biti to primarno področje). Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka.

Okvirni obseg sredstev za aplikativne, interdisciplinarne in klinične raziskave se določi v razpisu.

 

VI. Veliki projekti

V izbor za (so)financiranje velikih projektov se uvrstita:

 • dva najbolje ocenjena velika projektana ERC vedi Naravoslovje in tehnika (PE);
 • en najbolje ocenjeni veliki projektna ERC vedi Vede o življenju (LS);
 • en najbolje ocenjeni veliki projekt na ERC vedi Družboslovje in humanistika (SH).

Pri izboru velikih projektov velja naslednji postopek:

 • v primeru, da na posamezni ERC vedi ni dovolj prijav, ki bi se skladno s prejšnjim odstavkom lahko uvrstile v izbor za (so)financiranje na posamezni ERC vedi, se v izbor uvrstijo prijave na drugih ERC vedah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, glede na doseženo oceno in do skupno razpisanega števila prijav velikih projektov (4 prijave);
 • v primeru, da na predlog prednostnega seznama prijav niso uvrščene 4 prijave projektov, se preostanek sredstev razpisa (za predmet razpisa Veliki temeljni raziskovalni projekti) sorazmerno razdeli med tiste ERC vede v okviru sredstev za manjše temeljne raziskovalne projekte, na katere mednarodni panel na predlog prednostnega seznama prijav za (so)financiranje ni uvrstilo predvidenega števila.
   

VII. Temeljni raziskovalni projekti - Program dr. Aleša Debeljaka

V okviru razpisa se dodeli tudi temeljne raziskovalne projekte - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD). Pri tem se upošteva:

 • Vrednost posameznega temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD je 100.000 EUR letno v trajanju 2 ali 3 let.
 • Mednarodni panel pripravi predlog prednostnega seznama prijav, in sicer se na ERC vedo v izhodišču uvrstijo najbolje ocenjeni projekti, pri čemer ne smejo biti z istega ERC področja znotraj ERC vede. V primeru, da so v okviru ERC vede prijavljeni le projekti z enega ERC področja, se uvrstijo najbolje ocenjeni projekti znotraj istega področja.
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 10 prijav projektov, se način delitve preostanka sredstev razpisa (za predmet razpisa Manjši temeljni raziskovalni projekti – Program dr. Aleša Debeljaka) določi v razpisu.
 • V primeru, da temeljni raziskovalni projekt – Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov in v okviru karierne stopnje vodje projekta.
 • Mednarodni panel za vsako posamezno ERC vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi druge ali četrte alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava znanstveni svet ARIS in največ do višine razpoložljivih sredstev razpisa (za predmet razpisa Manjši temeljni raziskovalni projekti – Program dr. Aleša Debeljaka) dopolni predlog prednostnega seznama prijav.
 • V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se v izbor uvrsti vse prijave.

Pogoji za prijavo temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD

 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom razpisa bivati v tujini in v enakem obdobju tudi ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi v Republiki Sloveniji, niti ne sme imeti suspenza pogodbe o zaposlitvi (zakonski suspenz ali suspenz na podlagi sporazuma z delodajalcem) ali imeti status zasebnega raziskovalca v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini največ eno leto pred zaključkom razpisa.
 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 15 let.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka razpisa državljan Republike Slovenije.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 340 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (20 % od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za (so)financiranje raziskovalnega projekta, pridobljen na razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 20 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost. Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.«.

 

4.

Ta Metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARIS.

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Številka: 6319-5/2022-8
Datum: 13. 11. 2023