Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/22 in 40/23) ter 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) je Znanstveni svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na 65. seji, dne 19. 6. 2023 sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

 

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. se v poglavju C. MEDNARODNO SODELOVANJE, podpoglavju C.2. SPODBUJANJE PRIJAV NA RAZPISE V OKVIRNIH PROGRAMIH EU, C.2.1. Spodbujanje prijav v okvirnih programih EU, drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v posameznem recenzijskem postopku dosežejo:

  • po zaključeni drugi fazi ocenjevanja vsaj 65% največjega možnega števila točk, v kolikor so procentualne vrednosti posameznih ocenjevalnih kriterijev v postopku ocenjevanja pri Evropski komisiji enake, tj. 9,75 točk od 15,00 možnih točk;
  • po zaključeni drugi fazi ocenjevanja vsaj 65%, v kolikor procentualne vrednosti posameznih ocenjevalnih kriterijev v postopku ocenjevanja pri Evropski komisiji niso enake oz. so pri določanju končne ocene za posamične kriterije določene različne uteži;
  • vsaj oceno B v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant);
  • vsaj dve oceni »Pass« pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 2 (ERC Proof of Concept).«.

2.

Ta Metodologija začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARIS.

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Številka: 6319-5/2022-7
Datum: 19. 6. 2023