Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/22 in 40/23) ter 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) je Znanstveni svet Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na 80. seji, dne 18. 12. 2023 sprejel

Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023,  št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr.,  št. 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 in št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023 se v poglavju C. MEDNARODNO SODELOVANJE, podpoglavju C.2. SPODBUJANJE PRIJAV NA RAZPISE V OKVIRNIH PROGRAMIH EU, C.2.2. Projekti okvirnih programov EU – projekti ERC perspektiva, Tabela C3 spremeni tako, da se glasi:

»

Mednarodni razpis Okvirni obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost na mednarodnem razpisu ERC
(prag za možno (so)financiranje)
Obseg in trajanje prilagojenega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira ARIS
ERC Starting Grant do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A not invited na prvi stopnji do 130.000/leto (največ 2 leti)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 2 leti)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 2 leti)
ERC Consolidator Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A not invited na prvi stopnji do 130.000/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 150.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
ERC Advanced Grant do 500.000 EUR/leto
(do 5 let)
ocena B na prvi stopnji do 50.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A not invited na prvi stopnji do 130.000/leto (največ 3 leta)
    ocena B na drugi stopnji do 200.000 EUR/leto (največ 3 leta)
    ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja do 250.000 EUR/leto (največ 3 leta)

«

 

2.

V poglavju C. MEDNARODNO SODELOVANJE se v podpoglavje C.3. SODELOVANJE PO PRINCIPU VODILNE AGENCIJE besedilo spremeni tako, da se glasi:

»C.3.1. NKFIH - National Research, Development and Innovation Office v vlogi vodilne agencije

Kadar je NKFIH v vlogi vodilne agencije, skupno prijavo madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi NKFIH. Skupna prijava madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili NKFIH.  Vključevati mora skupen znanstveni opis raziskovalnega projekta, v katerem sta opredeljena znanstvena prispevka obeh soprijaviteljev, posamezna nacionalna dela projekta morata biti ozko povezana in komplementarna. Znanstveni prispevek vsakega soprijavitelja mora biti jasno razviden.

V primeru, ko ARIS ne nastopa v vlogi vodilne agencije, (so)financira slovenski del skupnih madžarsko-slovenskih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: slovenski del raziskovalnega projekta) v okviru Memoranduma o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja z dne 4. 4. 2024, sklenjen med ARIS in NKFIH, na podlagi neposredne pogodbe, če je prijava prijavitelja na razpisu pri NKFIH, predlagana v (so)financiranje in izpolnjuje pogoje, ki jih določi ARIS. Podrobnejše informacije za prijavitelje glede prijave za sklenitev neposredne pogodbe in (so)financiranja ARIS objavi na svoji spletni strani.

Ocenjevalni postopek skupne prijave madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta izvede NKFIH. ARIS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije praviloma pripozna postopek ocenjevanja NKFIH in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

ARIS lahko prevzame v (so)financiranje slovenski del raziskovalnega projekta, če je skupni madžarsko-slovenski raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku pozitivno ocenjen in ga NKFIH predlaga v (so)financiranje.

Skupni znesek (so)financiranja madžarskega dela madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH (v nadaljnjem besedilu: madžarski del skupnega raziskovalnega projekta), mora presegati skupni znesek (so)financiranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki ga (so)financira ARIS. 

ARIS v postopku upošteva, da se znesek zaprošenih sredstev slovenskega dela raziskovalnega projekta  naveden v skupni prijavi madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta, preračuna v EUR po menjalnem tečaju, ki ga objavi NKFIH. V primeru, da NKFIH ne objavi menjalnega tečaja, se preračun izvede po tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije (dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB) na prvi dan, ko je bilo pri ARIS možno oddati prijavo slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Znesek slovenskega dela raziskovalnega projekta, naveden v prijavi oddani pri ARIS, mora biti enak znesku slovenskega dela raziskovalnega projekta navedenem v skupni prijavi madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta. V primeru, da ARIS ugotovi razhajanje podatkov med prijavo oddano pri ARIS in skupno prijavo, ki je oddana pri NKFIH glede zaprošenih sredstev slovenskega dela raziskovalnega projekta, ki je večje od dovoljenega odstopanja + / -3 % glede na znesek, naveden v prijavi oddani pri ARIS, ARIS upošteva tisti znesek, ki je nižji, ob sočasnem upoštevanju maksimalnega zneska (so)financiranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

Znesek madžarskega dela raziskovalnega projekta mora biti enak v prijavi, oddani pri ARIS in v skupni prijavi madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta. V primeru, da ARIS ugotovi razhajanje teh podatkov, upošteva znesek iz skupne prijave madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta, ki je bila oddana pri NKFIH. Preračun navedenega zneska zaprošenih sredstev v EUR iz skupne prijave madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta se izvede na enak način in pod enakimi pogoji, kot je določen za preračun zneska zaprošenih sredstev slovenskega dela raziskovalnega projekta iz skupne prijave madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta.

Skupni madžarsko-slovenski raziskovalni projekti trajajo največ tri leta. Največji možni letni obseg (so)financiranja slovenskega dela raziskovalnega projekta znaša do 100.000 EUR, ob sočasnem upoštevanju, da skupni znesek (so)financiranja madžarskega dela raziskovalnega projekta presega skupni znesek (so)financiranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

C.3.2. WEAVE – Multilateralna vodilna agencija

Partnerice v okviru Sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije za Weave so poleg ARIS: DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemčija), FNR (The Luxembourg National Research Fund, Belgija), FNRS (The Fund for Scientific Research, Luksemburg), FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Švedska), FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), FWO (Research Foundation – Flanders, Belgija), GAČR (The Czech Science Foundation, Češka), HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost, Hrvaška), NCN (The National Science Centre, Poljska), RCN (Research Council of Norway, Norveška) in SNSF (Swiss National Science Foundation, Švica).

Sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije raziskovalcem omogoča prijavo skupnih raziskovalnih projektov Weave.

Skupno prijavo raziskovalnega projekta Weave raziskovalci oddajo na razpis, ki ga objavi ena od zgoraj navedenih agencij, ki nastopa v vlogi vodilne agencije (razpis v partnerski državi). Skupna prijava raziskovalnega projekta Weave mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili agencije, ki nastopa v vlogi vodilne agencije. Imeti mora skupno raziskovalno vprašanje in skupni raziskovalni načrt, posamezni nacionalni/regionalni deli projekta pa morajo biti ozko povezani in komplementarni. Znanstveni prispevek vsakega soprijavitelja mora biti jasno razviden.

K sodelovanju ARIS s posameznimi partnerskimi agencijami, ki so v vlogi vodilnih agencij, poda soglasje znanstveni svet ARIS.

Kadar ARIS ne nastopa v vlogi vodilne agencije, (so)financira slovenski del skupnih raziskovalnih projektov Weave v okviru Sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije za Weave na podlagi neposredne pogodbe, če je prijava prijavitelja na razpisu pri vodilni agenciji, predlagana v (so)financiranje in izpolnjuje pogoje, ki jih določi ARIS. Podrobnejše informacije za prijavitelje glede prijave za sklenitev neposredne pogodbe in (so)financiranja ARIS objavi na svoji spletni strani.

V ocenjevalni postopek, ki ga izvede vodilna agencija se uvrstijo prijave, ki izpolnjujejo pogoje pri ARIS, pri vodilni agenciji in pri morebitni tretji partnerski agenciji. ARIS na podlagi dogovora o sodelovanju v okviru Sporazuma o multilateralni shemi vodilne agencije praviloma pripozna postopek ocenjevanja vodilne agencije in sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

ARIS v postopku upošteva, da se znesek zaprošenih sredstev slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave naveden v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave, kadar ta ni izražen v EUR, preračuna v EUR po menjalnem tečaju, ki ga objavi vodilna agencija. V primeru, da vodilna agencija ne objavi menjalnega tečaja, se preračun izvede po tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije (dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB) na prvi dan, ko je bilo pri ARIS možno oddati prijavo slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta Weave.

Znesek slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, naveden v prijavi oddani pri ARIS, mora biti enak znesku slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave navedenem v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave. V primeru, da ARIS ugotovi razhajanje podatkov med prijavo oddano pri ARIS in skupno prijavo, ki je oddana pri vodilni agenciji glede zaprošenih sredstev slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, ki je večje od dovoljenega odstopanja +/- 3 % glede na znesek, naveden v prijavi oddani pri ARIS, ARIS upošteva tisti znesek, ki je nižji, ob sočasnem upoštevanju maksimalnega zneska (so)financiranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave.

Zneska zaprošenih sredstev, ki se nanašata na vodilno agencijo in morebitno tretjo partnersko državo morata biti enaka v prijavi, oddani pri ARIS in v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave. V primeru, da ARIS ugotovi odstopanje teh podatkov, upošteva znesek/zneska iz skupne prijave raziskovalnega projekta Weave, ki je bila oddana pri vodilni agenciji. Preračun navedenih zneskov zaprošenih sredstev v EUR iz skupne prijave raziskovalnega projekta Weave se izvede na enak način in pod enakimi pogoji, kot je določen za preračun zneska zaprošenih sredstev slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave iz skupne prijave raziskovalnega projekta Weave.

Največji možni obseg (so)financiranja slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave znaša do 300.000 EUR za celotno obdobje trajanja raziskovalnega projekta.

ARIS lahko ob upoštevanju višine sredstev, ki je opredeljena z objavo na spletni strani ARIS, v okviru razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu in programu dela ARIS, prevzame v (so)financiranje slovenski del raziskovalnega projekta Weave, če se je skupni raziskovalni projekt Weave v ocenjevalnem postopku, ki ga vodi vodilna agencija, uvrstil med 20 % najbolje ocenjenih raziskovalnih projektov v okviru sheme izbora prijav pri vodilni agenciji, če ga vodilna agencija predlaga v (so)financiranje in če so ga sprejele v (so)financiranje vse sodelujoče partnerske agencije. Izjemoma je možno v skladu s Sporazumom o multilateralni shemi vodilne agencije financirati tudi projekte, ki so pozitivno ocenjeni, a ne dosegajo 20 % praga, če se s tem strinjajo vse vključene partnerske agencije.«.

3.

V Prilogi 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti se v poglavju z naslovom »I. BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI« v:

– podpoglavju z naslovom »1 Znanstveni članek (COBISS tip 1.01, 1.02, 1.03)«:

  • v točki »D. Znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah s seznama ARIS« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  »Izvirni in pregledni znanstveni članki (1.01, 1.02) morajo obsegati najmanj štiri strani, sicer se točkujejo kot Drugi znanstveni članki (1.03). Drugi znanstveni članki (1.03) se točkujejo z 80 % točk, kot jih dobivajo izvirni in pregledni znanstveni članki v revijah iste kategorije. Izjema so izvirni in pregledni znanstveni članki (1.01, 1.02), krajši od štirih strani, v prvi polovici revij SCI-Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h), ki se vrednotijo s 100 % točk.«;

– podpoglavju z naslovom »2 Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (COBIS tip 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29)«:

  • v točki »G Urednik revije (1A, 1B) (urednik, gostujoči urednik, uredniki področja, član uredniškega odbora in vsi drugi tipi uredništev)« navedba »(F, G)«  pred navedbo »80 točk« nadomesti z navedbo »(F in G skupaj)«.

V poglavju z naslovom »II BIBLIOGRAFSKA MERILA STROKOVNE USPEŠNOSTI« se v:

– podpoglavju z naslovom »4 Sekundarno avtorstvo«:

  • navedba »Urednik revije, monografije ali zbornica, ki ne ustreza 2.F, 2.I« nadomesti z navedbo »Urednik revije ali monografije (COBISS tip 2.01, 2.02, 2.03, 2.06, 2.30, 2.31, 2.31), ki ne ustreza 2.F, 2.G, 2.I«.

 

V poglavju z naslovom »VII MERILA ZA SEZNAM BIBLIO-D« se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Na seznam BIBLIO-D se lahko uvrščajo repozitoriji raziskovalnih podatkov:«.

4.

 

Ta Metodologija začne veljati z dnem objave na spletni strani ARIS.

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik znanstvenega sveta ARIS

 

 

 

Številka: 6319-5/2022-9
Datum: 18. 12. 2023