Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22) dajem

POPRAVEK
Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

 

V Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, se v poglavju A. SPLOŠNO, podpoglavju II. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, vrednost A3 pravilno glasi »≥ 0«.

 

Prof. dr. Peter Križan,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Številka: 6319-5/2022-6
Datum: 17. 1. 2023