Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

1. člen

V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) se naslov 28. člena spremeni tako, da se glasi: »(Financiranje raziskovalnega projekta, raziskovalnega programa oziroma usposabljanja mladega raziskovalca brez plače)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pri določitvi obsega financiranja raziskovalnega projekta, raziskovalnega programa oziroma usposabljanja mladega raziskovalca na področju medicine (zdravnik) brez plače se v stroškovnih elementih ekvivalenta polne zaposlitve odštejeta postavki za plače ter prispevke za tiste raziskovalce, ki že imajo plačo, financirano iz proračuna, razen mentorskega dodatka.«.

2. člen

V 33. členu se na koncu petega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »V okviru prenosa sredstev iz tega odstavka je dovoljeno pokrivanje razlike stroškov šolnin doktorskega študija, ki niso pokriti iz drugih proračunskih virov, za člane raziskovalnih programov oziroma člane raziskovalnih projektov, ki so (polno ali delno) zaposleni pri izvajalcu raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00727-13/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-3330-0020

 

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik