Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Objavljen čistopis sprememb in dopolnitev pravilnika o postopkih

Dne 29. 12. 2017 je bil v Uradnem listu RS št. 79/17 (od strani 12227) objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik).

Dne 10. 1. 2018 je bil na spletni strani ARRS v meniju Zakoni, predpisi, normativni akti objavljen čistopis pravilnika z veljavnostjo od 29. 12. 2017.


Pretežni del dopolnitev pravilnika je tehnične narave, pri vsebinskih spremembah in dopolnitvah izpostavljamo naslednji: 

 • V postopkih javnih razpisov in pozivov je zahteva po zaposlitvi vodje programa oziroma projekta v raziskovalni organizaciji vezana na čas ob podpisu pogodbe o sofinanciranju in ne že ob prijavi na javni razpis ali poziv (4. člen, 14. odstavek).
   
 • pri izračunu ocene A3 se upoštevajo sredstva kohezijske politike EU in pripadajoča nacionalna soudeležba, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin. Sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada se ne upoštevajo (38. člen, 2. odstavek).

Druge vidnejše spremembe in dopolnitve po mehanizmih sofinanciranja navajamo v nadaljevanju.

Raziskovalni in infrastrukturni programi

 • Poenostavljen je postopek zamenjave vodje raziskovalnega ali infrastrukturnega programa v primeru prenehanja delovnega razmerja ali upokojitve vodje (63. člen, 2. in 3. odstavek).
  Na enak način je urejen postopek zamenjave vodje raziskovalnega projekta (85. člen, 3. odstavek) in zamenjave vodje dvostranskega projekta (136. b člen, 1. odstavek).
   
 • Za nove raziskovalne programe je pogoj, povezan z obsegom raziskovalnih projektov določen na način, da bo vsak prijavitelj že ob prijavi vedel, ali pogoj izpolnjuje. V ocenjevani postopek bodo uvrščeni le tisti predlagani novi programi, ki ta pogoj izpolnjujejo (68. člen, 5. odstavek in 73. člen, 4. odstavek).
   
 • Podrobneje je določen način spremljanja izvajanja infrastrukturnih programov in možnost zmanjšanja financiranja infrastrukturnega programa (79. člen, 7., 8. in 9. odstavek).

Raziskovalni projekti

 • Vodja raziskovalnega projekta mora biti v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, zaposlen najmanj v obsegu 40 % polnega delovnega časa (84. člen, 1. odstavek).
   
 • Opredeljena je možnost in pogoji vključitve novih raziskovalnih organizacij v izvajanje projekta (85. člen, 2. odstavek).
   
 • V obdobje izvajanja projektov šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo brez dodatnega financiranja (91. člen, 1. odstavek).
   
 • Pri ocenjevanju znanstvene kakovosti prijave temeljnih projektov je dodan nov kazalnik Izvirnost zamisli (99. člen, 3. odstavek).

Mednarodno dvostransko sodelovanje

 • Z namenom spodbujanja vključevanja mlajših raziskovalk in raziskovalcev v mednarodno okolje je med izbranimi dvostranskimi projekti uveden delež tistih, katerih nosilci so raziskovalke ali raziskovalci, pri katerih ni preteklo več kot pet let od zagovora njihovega prvega doktorata (136. a člen).

 

Povezane informacije:

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 11.01.2018