Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Vodilna agencija (Lead Agency)
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) ter Sklepa Znanstvenega sveta agencije z dne 26.11.2012 sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v skupnih flamsko-slovenskih projektih, ki jih Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) v svoji recenziji pozitivno oceni in predlaga v sofinanciranje.

Na razpisu FWO za prijavo skupnih projektov lahko flamski nosilec projekta do 1.4.2016 v sodelovanju z raziskovalci iz Slovenije prijavi skupni temeljni projekt, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

  • ne sme presegati flamskega sklopa in
  • ne sme presegati 75.000 EUR letno v trajanju do štirih let.

Slovenski in flamski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega skupnega projekta, je za vse vede enaka 1.

Flamski nosilec v sodelovanju z vodjem slovenskega sklopa pripravi prijavo skupnega projekta po navodilih FWO in ga odda na razpisu FWO (gl. povezavo).

Po oddaji prijave projekta na razpis FWO, vendar ne kasneje kot 4.4.2016, vodja slovenskega sklopa projekta izpolnjen obrazec ARRS-RPROJ-LA-2016 s podpisi in žigom, v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWO”, priporočeno pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

ali odda v glavni pisarni agencije. Elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2016-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) prijavitelj odda na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si.

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom v letu 2017 sprejela okvirno do 5 slovenskih sklopov skupnih flamsko-slovenskih projektov, ki jih bo recenzija FWO ocenila pozitivno in bo FWO sofinancirala flamski sklop. Sklep o izbiri na predlog Znanstvenega sveta agencije sprejme direktor agencije.

Kontaktna oseba:

Aleksandra Panič,
tel. +386 1 4005 924,
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si
 

 
Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 12. 1. 2016
Št.: 5100-2/2016-1

 
Dokumentacija:Sprememba kontaktne osebe:
  - Mojca Boc, tel. 386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 19.02.2016
Datum: 26.01.2016