Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2019

Upravni odbor agencije je v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost na 1. seji, dne 18. 10. 2019, s sklepom določil višino sredstev za financiranje infrastrukturnih obveznosti za leto 2019.

 

Na podlagi sklepa Upravnega odbora agencije bo agencija financirala infrastrukturne obveznosti za leto 2019 v višini 22.999.948,13 EUR, od tega:

  • 17.500.277,59 EUR za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) in
  • 5.499.670,54 EUR za namen (so)financiranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.


Po posameznih prejemnikih in namenih je višina sredstev za leto 2019 sledeča:

 

Naziv zavoda Sredstva za ustanoviteljske obveznosti JRZ
(v EUR)
Sredstva v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
(v EUR)
Kemijski inštitut 2.433.317,56 596.403,90
Nacionalni inštitut za biologijo 1.055.169,95 249.343,00
Institut "Jožef Stefan" 5.923.748,01 1.534.224,90
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 387.543,30 93.226,48
Geološki zavod Slovenije 790.480,72 176.805,40
Kmetijski inštitut Slovenije 922.601,15 203.905,30
Gozdarski inštitut Slovenije 548.509,03 120.962,86
Inštitut za novejšo zgodovino 254.077,75 68.817,61
Inštitut za ekonomska raziskovanja 213.425,31 53.383,21
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 213.574,77 47.920,31
Inštitut za narodnostna vprašanja 196.387,16 51.081,34
Pedagoški inštitut 177.704,97 46.769,83
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 3.012.166,46 773.428,83
Inštitut za hidravlične raziskave 43.641,59 10.017,24
Zavod za gradbeništvo Slovenije 819.923,85 157.535,70
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 508.006,04 126.179,77
Univerza v Ljubljani / 981.788,33
Univerza v Mariboru / 177.398,27
Univerza na Primorskem / 24.075,76
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / 6.402,50
Skupaj 17.500.277,59 5.499.670,54

 

 

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo javnim raziskovalnim zavodom JRZ za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20 %;
  • upravljanje in vodenje 40 %;
  • fiksni stroški delovanja 40 %.


Sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.