Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o izjemnem povečanju financiranja ustanoviteljskih obveznosti v letu 2016

Obveščamo vas, da je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, in 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 12. člena Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11, 40/13, 20/14 in 41/15) in na predlog Komisije za obravnavanje vlog za izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti v letu 2016 Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. dopisni seji, dne 24. 10. 2016, sprejel Sklep o izjemnem povečanju financiranja ustanoviteljskih obveznosti v letu 2016, št. 6300-1/2016-18 (v nadaljevanju: sklep UO).

Na podlagi sklepa UO se petim javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) zagotovijo dodatna sredstva iz naslova izjemnega povečanja financiranja ustanoviteljskih obveznosti v letu 2016 v skupnem obsegu 121.000 EUR, kot sledi:
 

Naziv JRZ Izjemno povečanje ustanoviteljskih
obveznosti v letu 2016 (v EUR)
Nacionalni inštitut za biologijo 8.000,00
Kmetijski inštitut Slovenije 13.000,00
Inštitut za novejšo zgodovino 70.000,00
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 20.000,00
Pedagoški inštitut 10.000,00
Skupaj 121.000,00

 

Agencija bo JRZ, ki so na poziv agencije št. 6300-1/2016-7, z dne 29. 9. 2016, oddali vlogo za izjemno povečanje financiranja ustanoviteljskih obveznosti v letu 2016, poslala obvestilo o sklepu UO.