Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki v letu 2016

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, in 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11, 57/12-ZPOP-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 12. člena Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 - popr., 40/13, 20/14 in 41/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in na predlog pooblaščene osebe agencije, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor agencije) na 5. seji v letu 2016 dne 18. 5. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2016

 1. Infrastrukturne obveznosti se javnim raziskovalnim zavodom, univerzam in drugim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v nadaljevanju: zavodi) v letu 2016 financira v skupni višini 18.276.318,04 EUR od tega za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) 14.415.072,82 EUR in za namen (so)financiranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov vsem zavodom 3.861.245,22 EUR.
   
 2. Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se JRZ zagotovijo v naslednjem obsegu:
   

Naziv zavoda Ustanoviteljske
obveznosti (v EUR)
Kemijski inštitut 2.060.781,79
Nacionalni inštitut za biologijo 871.385,02
Institut "Jožef Stefan" 5.584.499,70
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 374.525,88
Geološki zavod Slovenije 587.035,45
Kmetijski inštitut Slovenije 637.391,87
Gozdarski inštitut Slovenije 401.072,47
Inštitut za novejšo zgodovino 202.657,23
Inštitut za ekonomska raziskovanja 135.743,40
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 146.143,09
Inštitut za narodnostna vprašanja 203.478,25
Pedagoški inštitut 123.427,97
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.457.201,76
Inštitut za hidravlične raziskave 39.956,73
Zavod za gradbeništvo Slovenije 589.772,21
Skupaj 14.415.072,82

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

 • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
 • upravljanje in vodenje 40%;
 • fiksni stroški delovanja 40%.
 1. Sredstva za (so)financiranje povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, opredeljenih v veljavnih predpisih se javnim raziskovalnim zavodom, univerzam in drugim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, zagotovijo v naslednjem obsegu:
   

Naziv zavoda Povračilo stroškov
v zvezi z delom in drugih
osebnih prejemkov
(v EUR)
Kemijski inštitut 425.659,61
Nacionalni inštitut za biologijo 176.050,48
Institut "Jožef Stefan" 1.192.363,90
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 74.072,69
Geološki zavod Slovenije 100.207,96
Kmetijski inštitut Slovenije 112.155,70
Gozdarski inštitut Slovenije 70.615,54
Inštitut za novejšo zgodovino 39.002,43
Inštitut za ekonomska raziskovanja 26.933,26
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 26.478,32
Inštitut za narodnostna vprašanja 40.099,29
Pedagoški inštitut 25.181,92
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 512.261,38
Inštitut za hidravlične raziskave 7.305,12
Zavod za gradbeništvo Slovenije 105.317,09
Univerza v Ljubljani 724.228,58
Univerza v Mariboru 115.350,24
Univerza na Primorskem 74.264,68
Fakulteta za informacijske študije 13.697,03
Skupaj 3.861.245,22

Sredstva za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo za naslednje namene:

 • stroške za prehrano med delom;
 • stroške za prevoz na delo in z dela;
 • regres;
 • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev.

 1. Način financiranja in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti se uredijo z letno pogodbo.

JRZ je dolžan agenciji poročati o porabi sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti po obsegu in namenih v skladu s pogodbenimi določili.

5. V primeru rebalansa proračuna za leto 2016 in s tem spremenjenih izhodišč za pripravo tega sklepa, Upravni odbor agencije ponovno odloči o višini sredstev, kar se uredi z aneksom k pogodbi iz 4. točke tega sklepa.
 

Obrazložitev:

Za javne raziskovalne zavode, ki so v prvem odstavku 2. člena pravilnika določeni kot upravičenci do sredstev iz proračuna RS za financiranje ustanoviteljskih obveznosti, je izračun glede sredstev za ustanoviteljske obveznosti za leto 2016 dne 24. 11. 2015 opravila pooblaščena oseba agencije, in sicer za: A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. FTE). Izračuni so bili narejeni na podlagi 3. člena pravilnika v zvezi s 6., 7. in 9. členom pravilnika.

Za javne raziskovalne organizacije, ki so v drugem odstavku 2. člena pravilnika določene kot upravičenke do sredstev iz proračuna RS za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leto 2016 je izračun dne 10. 5. 2016 opravila pooblaščena oseba agencije in sicer za: A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. FTE); C (št. mladih raziskovalcev) in D (št. raziskovalcev z enim FTE - za univerze).

Vsi izračuni za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov so bili narejeni na podlagi 3. člena pravilnika in v skladu s 5., 6., 7., in 8. členom pravilnika.

Upravni odbor agencije je na podlagi 12. člena pravilnika in na predlog pooblaščene osebe določil obseg ustanoviteljskih obveznosti in izplačil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 
Številka: 6300-1/2016-3
Datum: 18. 5. 2016