Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2013 in poračunu regresa za leto 2012

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, in 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 12. člena Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 in 40/13; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13-ZIPRS1314-A) in na predlog Komisije za za obravnavanje vlog za izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti v letu 2013, št. 6300-1/2013-21 z dne 16. 9. 2013, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor agencije) dne 30. 9. 2013 sprejel sklep št. 6300-1/2013-22, s katerim je določil sofinanciranje infrastrukturnih obveznosti raziskovalnim zavodom za leto 2013 ter potrdil višino že izplačanega poračuna regresa za leto 2012.

Upravičenim raziskovalnim zavodom so bila dodeljena sredstva za posamezne namene, kot sledi v priloženih tabelah:

I. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI za leto 2013

Naziv zavoda Ustanoviteljske
obveznosti (v EUR)
Kemijski inštitut 2.065.576,06
Nacionalni inštitut za biologijo 845.885,08
Institut "Jožef Stefan" 5.528.923,20
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 485.680,80
Geološki zavod Slovenije 565.890,16
Kmetijski inštitut Slovenije 947.126,00
Gozdarski inštitut Slovenije 364.389,75
Inštitut za novejšo zgodovino 353.707,00
Inštitut za ekonomska raziskovanja 185.584,96
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 216.664,06
Inštitut za narodnostna vprašanja 224.665,69
Pedagoški inštitut 201.256,00
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.123.313,18
Inštitut za hidravlične raziskave 86.257,60
Zavod za gradbeništvo Slovenije 873.737,92
Skupaj 15.068.657,46

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljnjem besedilu: JRZ) se zagotavljajo za naslednje namene:

 • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
 • upravljanje in vodenje 40%;
 • fiksni stroški delovanja 40%.

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV za leto 2013

Naziv zavoda Povračilo stroškov
v zvezi z delom
in drugih osebnih
prejemkov (v EUR)
Kemijski inštitut 358.664,44
Nacionalni inštitut za biologijo 144.262,34
Institut "Jožef Stefan" 953.493,99
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 45.579,46
Geološki zavod Slovenije 60.465,62
Kmetijski inštitut Slovenije 80.792,53
Gozdarski inštitut Slovenije 41.457,40
Inštitut za novejšo zgodovino 55.213,59
Inštitut za ekonomska raziskovanja 15.334,55
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 29.819,93
Inštitut za narodnostna vprašanja 26.680,99
Pedagoški inštitut 26.017,26
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 334.098,83
Inštitut za hidravlične raziskave 6.277,88
Zavod za gradbeništvo Slovenije 87.516,45
Univerza v Ljubljani 869.037,63
Univerza v Mariboru 167.364,85
Univerza na Primorskem 171094,20
Skupaj 3.473.171,94

Sredstva za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo JRZ in javnim univerzam (v nadaljnjem besedilu: JRO) za naslednje namene:

 • stroške za prehrano med delom;
 • stroške za prevoz na delo in z dela;
 • regres;
 • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev.

III. PORAČUN REGRESA za leto 2012

Na podlagi 62.c člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 je agencija v letu 2013 javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam izplačala poračun regresa za leto 2012 v naslednjem obsegu:

Naziv zavoda Poračun regresa
za leto 2012
(v EUR)
Kemijski inštitut 99.475,44
Nacionalni inštitut za biologijo 38.317,00
Institut "Jožef Stefan" 276.310,63
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 14.656,60
Geološki zavod Slovenije 19.062,68
Kmetijski inštitut Slovenije 26.492,79
Gozdarski inštitut Slovenije 12.855,09
Inštitut za novejšo zgodovino 14.009,27
Inštitut za ekonomska raziskovanja 5.595,40
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 10.163,95
Inštitut za narodnostna vprašanja 9.312,72
Pedagoški inštitut 6.452,28
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 105.243,62
Inštitut za hidravlične raziskave 2.112,34
Zavod za gradbeništvo Slovenije 7.184,33
Univerza v Ljubljani 183.278,98
Univerza v Mariboru 36.773,93
Univerza na Primorskem 36.037,38
Skupaj 903.334,43

IV. ZAJEM PODATKOV ZA IZRAČUN

Za JRO, ki so v 2. členu pravilnika določene kot upravičenci, je izračun glede sredstev za ustanoviteljske obveznosti in izplačil po kolektivni pogodbi za leto 2013 dne 13. 9. 2013 opravila pooblaščena oseba agencije in sicer za: A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. FTE); C (št. mladih raziskovalcev) in D (št. raziskovalcev z enim FTE - za univerze). Izračuni so bili narejeni na podlagi 3. člena pravilnika v zvezi s 6., 7., 8. in 9. členom pravilnika.

Zaradi začasnega financiranje je agencija JRZ izplačala akontacijo sredstev za ustanoviteljske obveznosti za leto 2013 (nakazila za leto 2013 v obdobju 1. 1. 2013 do vključno 5. 8. 2013).

V skladu z 10. členom pravilnika je agencija dne 6. 9. 2013 pozvala JRZ in raziskovalni članici Univerze na Primorskem, da predstavijo potrebe po izjemnem povečanju infrastrukturnih obveznosti po namenih iz 4. člena. V argumentaciji so JRZ in raziskovalne članice univerze vsebinsko in finančno argumentirali dodatne potrebe, ločeno po namenih.

Izjemno povečanje sredstev iz prejšnjega odstavka je možno, če so sredstva v državnem proračunu zagotovljena.

Vloge JRZ za izjemno povečanje sredstev UO je dne 16. 9. 2013 obravnava Komisija za obravnavanje vlog za izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti v letu 2013 (v nadaljevanju: komisija) in je ugotovila, da so vse vloge utemeljene. Ob upoštevanju argumentov in izračuna, v skladu s pravilnikom, je komisija podala predlog o višini sredstev za UO za posamezne JRZ.

Na podlagi 62.c člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 je agencija v letu 2013 javnim raziskovalnim zavodom in univerzam izplačala poračun regresa za leto 2012 v skupni višini 903.334,43 EUR.

Upravni odbor agencije je na podlagi postopkov, predpisanih s pravilnikom, in na predlog komisije določil obseg infrastrukturnih obveznosti za leto 2013 in potrdil višino že izplačanega poračuna regresa za leto 2012.

Tabele z izračuni:

 • Izračun razdelitve sredstev za ustanoviteljske obveznosti za leto 2013 izhaja iz priloge št. 1
 • Izračun razdelitve sredstev za povračila sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov izhaja iz priloge št. 2
 • Izračun razdelitve sredstev za poračun regresa za leto 2012 izhaja iz priloge št. 3

V. OBVESTILO O SKLEPU

Skladno s 13. členom pravilnika ima javni raziskovalni zavod pravico do vpogleda v izračun in do morebitnih pripomb, in sicer v roku 15 dni od prejema obvestila. Agencija bo obvestila poslala najkasneje v četrtek 17. 10. 2013.

Priloge:

 • Izračun razdelitve sredstev za UO za leto 2013:
 • Izračun razdelitve sredstev za SD za leto 2013:
 • Izračun poračuna regresa za leto 2012: