Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o spremembi sklepa o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2011

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02, 115/05, 61/06-Zdru-1, 112/07 in 9/11) in Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11 – v nadaljevanju: pravilnik), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. redni seji, dne 23.2.2011, po uradni dolžnosti sprejel Sklep o spremembi sklepa o financiranju infrastrukturnih obveznosti, št. 6300-2/2011-40.

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je na 1. redni seji dne 21.01.2011 sprejel Sklep o financiranju infrastrukturnih obveznosti, št. 6300-2/2011-1. Metodologija izračuna infrastrukturnih obveznosti izhaja iz posameznih elementov, ki sestavljajo sklop ustanoviteljskih obveznosti (v nadaljevanju: UO) in sklop sredstev v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki (v nadaljevanju: SD), in sicer: upravljanje in vodenje; fiksni stroški; vzdrževanje objektov; prehrana-prevoz-regres-jubilejne nagrade-odpravnine in KPDZ. Pri združevanju posameznih zneskov UO in SD po posameznih raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: RO), je prišlo zaradi zaokroževanja zneskov, do manjših odstopanj, ki v celoti skupnega zneska prikazuje napako za 0,06 EUR. Pri posameznih pogodbenih zneskih za RO se ta odstopanje gibljejo od 0,01 do 0,37 EUR. V sklepu o spremembi sklepa so zneski popravljeni oz. usklajeni z izračunanimi zneski glede na določila pravilnika.

V Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2011, št. 6300-2/2011-1 z dne 21.1.2011, se:

  • v 1. točki številka "19.569.460,29" nadomesti s številko "19.569.460,35" in številka "3.940.841,39" s številko "3.940.841,45".
  • v 2. točki pri javnih raziskovalnih zavodih se prvotni zneski nadomestijo z novimi in sicer:

Naziv zavoda Ustanoviteljske obveznosti EUR
(prvotni znesek)
Ustanoviteljske obveznosti EUR
(popravljeni znesek)
Nacionalni inštitut za biologijo 734.377,40 734.377,36
Institut "Jožef Stefan" 5.659.082,95 5.659.083,32
Geološki zavod Slovenije 643.057,10 643.057,00
Inštitut za novejšo zgodovino 353.707,10 353.707,00
Inštitut za narodnostna vprašanja 224.665,72 224.665,65
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.264.899,13 2.264.899,07

  • v 3. točki pri javnih raziskovalnih zavodih, univerzah in drugih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija se prvotni zneski nadomestijo z novimi in sicer:

Naziv zavoda Povračilo stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
(v €)
prvotni znesek
Povračilo stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
(v €)
popravljeni znesek
Institut "Jožef Stefan" 1.083.851,15 1.083.851,16
Gozdarski inštitut Slovenije 54.123,25 54.123,26
Inštitut za novejšo zgodovino              61.574,40 61.574,41
Zavod za gradbeništvo Slovenije 31.078,71 31.078,72
Univerza v Ljubljani 1.000.976,41 1.000.976,37
Univerza v Mariboru 198.432,20 198.431,85
Univerza na Primorskem 154.376,42 154.376,28
Skupaj 3.940.841,39 3.940.841,45

Priloga:

  • Izračun ustanoviteljskih obveznosti in povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov: