Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) ter po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport št. 007-358/2020/20 z dne 5. 2. 2021 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 13. seji dne 24. 2. 2021 sprejel

Pravilnik o spremembah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

1. člen

V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(vloga za izjemno povečanje sredstev)

(1) V primeru izrednega dogodka, zaradi katerega ima JRZ finančne izdatke večjega obsega ali mu je nastala večja premoženjska škoda na nepremičninah ali opremi, ki so osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, lahko JRZ pri ARRS vloži vlogo za izjemno povečanje sredstev. JRZ mora vlogi priložiti dokaze o nastalih finančnih izdatkih oziroma premoženjski škodi. V primeru nastanka škodnega dogodka mora priložiti tudi podatke o namenu in višini izplačane zavarovalnine ter amortiziranosti nepremičnin in opreme.

(2) JRZ ni upravičen do izjemnega povečanja sredstev, če z nepremičnino ali opremo, na kateri je nastala premoženjska škoda, ni ravnal kot dober gospodar.

(3) Vlogo JRZ za izjemno povečanje sredstev obravnava komisija, ki jo imenuje direktor.

(4) Izjemno povečanje sredstev je možno, če so sredstva zagotovljena v državnem proračunu.«.

2. člen

V 11. členu se drugi odstavek črta.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007- 10/2020-1
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2020-1647-0003

 

Dr. Jana Kolar
predsednica Upravnega odbora ARRS