Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 96/02 in 115/06), na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št 12/05 in 24/06), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih sestankov za leto 2006 z dne 10.3.2006 in Metodologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006, z dne 10.03.2006, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja:

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni :

 • izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov,
 • prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih jezikov, ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.

Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.

Agencija sofinancira pripravljalna dela za organizacijo sestanka, krije stroške tiskanja vabil in povzetke oziroma razširjene povzetke referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu ( v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obrazec: ARRS-ZS-01-06) in samostojne priloge:

 • programski okvir z utemeljitvijo potrebe po organiziranju sestanka;
 • seznam članov programskega in organizacijskega odbora; (z nazivi in institucijo)
 • seznam vabljenih predavateljev; (z nazivi in institucijo in okvirno temo njihovega znanstvenega prispevka);
 • seznam že organiziranih znanstvenih sestankov;
 • finančni predračun; (Obrazec: ARRS-ZS-02-06)
 • izjavo prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabljajo za evidence agencije; (Priloga: ARRS-ZS-PR-01/2006)
 • izjavo, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti v predhodnem letu ( le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu).(Priloga: ARRS-ZS-PR-02/2006)

Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati:

 • v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-sestanki@arrs.si in
 • v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
 1. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
 • aktualnost tematike;
 • pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti;
 • reference predavateljev;
 • organizacijske reference prijavitelja (organizatorja) sestanka;
 • pridobitev dodatnega sofinanciranja;
 • mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba)
 • zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
 • združevanje več znanstvenih disciplin.

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006 z vrednotenjem meril (v nadaljevanju: Metodologija) in Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih sestankov za leto 2006 so sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način kot ga določa Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov in Metodologija.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 95.000.000,00 SIT (396.427,97 EUR).
 1. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

Sestanek mora biti izpeljan v letu 2006. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2007, se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2006 (veliki znanstveni sestanek je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350 udeležencev).

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave o dodelitvi subvencij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tiivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 09.05.2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006", je lahko le ena prijava.
   Prijave morajo biti posredovane tudi v elektronski obliki. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov razpis-sestanki@arrs.si do vključno 09.05.2006 do 12. ure. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna.
   Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
  2. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
  3. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.
 1. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:

Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi, 11.05.2006.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30. in 15. uro do vključno 08.05.2006 in med 8.30 in 10. uro do 09.05.2006 v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali na spletni strani agencije. (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi)

 1. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri gospe Živi Žlajpah osebno ali po telefonu 01/400-59-16 vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: ziva.zlajpah@arrs.si.

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 28.03.2006
Številka: 4302-17/2006

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 37/2006, z dne 7.4.2006.
 

Priloge: