Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Normativni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava:  v veljavi do 27.03.2009.
 


Podatki o predpisu:

 
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov - v veljavi do 21.01.2011
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa način, pogoje za sofinanciranje nalog osrednjih specializiranih informacijskih centrov oziroma specialnih in visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge centrov (v nadaljnjem besedilu: centri), spremljanje nalog centrov in način obveščanja o rezultatih nalog osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

Minister, pristojen za znanost, na podlagi 32. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) določi osrednje specializirane informacijske centre, ki se sofinancirajo v skladu s tem pravilnikom.

2. člen

(namen)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s tem pravilnikom sofinancira naloge centrov, ki so pogoj za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

3. člen

(uradna oseba)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

II. KOMISIJA ZA KNJIŽNIČNO IN INFORMACIJSKO DEJAVNOST

4. člen

(komisija)

Komisija za knjižnično in informacijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo opredeljuje Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovana na podlagi 29. člena sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 123/02), izvede evalvacijski postopek izbora prijav za sofinanciranje osrednjih specializiranih informacijskih centrov. Način dela komisije določa poslovnik, ki ga sprejme komisija s predhodnim soglasjem agencije.

III. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI

5. člen

(naloge centrov)

Naloge centrov so: obdelovanje, organiziranje, vrednotenje, arhiviranje in posredovanje specializiranih informacij in informacijskih virov, spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih zapisov v bibliografski bazi raziskovalcev na podlagi metodologije, ki jo sprejme agencija. Izvajanje nalog centrov v povezavi z zapisi v bibliografski bazi raziskovalcev koordinira Institut informacijskih znanosti (v nadaljnjem besedilu: IZUM).

6. člen

(koordinacija in arbitraža)

Za razreševanje vsebinskih vprašanj, povezanih z drugo alineo prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, centri sodelujejo z agencijo.

7. člen

(javni razpis)

Agencija zbira pisne prijave za sofinanciranje nalog centra iz 5. člena tega pravilnika na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis). Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij agencije ali druga pravna oseba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji.

8. člen

(prijavitelji)

Naloge centra iz 5. člena tega pravilnika lahko prijavitelji opravljajo kot samostojna pravna oseba ali kot organizacijska enota prijavitelja, ki se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in ki opravljajo knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let. Vodja centra oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj magisterij.

9. člen

(komisija za odpiranje prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

IV. JAVNI RAZPIS

10. člen

(vsebina razpisa)

Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije razpis za sofinanciranje nalog iz 5. člena tega pravilnika na znanstveno-raziskovalnih področjih: naravoslovnih ved, tehniških ved, biotehniških ved, medicinskih ved, družboslovnih ved in humanističnih ved.

***************************************

Drugi tretji in četrti odstavek prenehajo veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

(razpisna dokumentacija)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

12. člen

(prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

13. člen

(potrditev prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

V. EVALVACIJA IN IZBOR

14. člen

(prednostni seznam)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

15. člen

(kriteriji)

Komisija pri ocenjevanju prijav upošteva naslednje kriterije in merila: kakovost programa dela in razvoja centra, usposobljenost centra za opravljanje nalog in infrastrukturne pogoje za opravljanje nalog. Kakovost programa dela in razvoja centra se izkaže z ekspertno oceno glede usklajenosti informacijsko infrastrukturnih potreb razvoja raziskovalne in razvojne dejavnosti s programom dela centra. Usposobljenost centra za opravljanje nalog iz 5. člena tega pravilnika se izkaže s priloženimi referencami in izobrazbeno strukturo delavcev centra. Infrastrukturni pogoji se izkažejo s stopnjo tehnološke razvitosti za opravljanje določenih nalog centra.

16. člen

(prednost pri sofinanciranju)

Prednost pri sofinanciranju imajo centri, ki izkažejo večjo kakovost programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje nalog in boljše pogoje dela centra.

17. člen

(dodatna pojasnila)

Komisija pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. Znanstveno-raziskovalne svete ved lahko komisija zaprosi za dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama centrov glede strokovne ocene centrov.

18. člen

(sklep)

Komisija na podlagi pogojev, kriterijev in meril pripravi predlog prednostnega seznama z višino sofinanciranja centrov. Predlog podpiše predsednik komisije.

 ***************************************

Tretji, četrti in peti odstavek prenehajo veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

19. člen

(obvestilo)

**********************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VI. PRITOŽBA

20. člen

(preveritev utemeljenosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

21. člen

(dokončna odločitev)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VII. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

22. člen

(predmet sofinanciranja)

Za obdobje sofinanciranja se upošteva stroške dela glede na planirane stroške za opravljanje nalog centra.

23. člen

(pogodba)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VIII. SPREMLJANJE IZVAJANJA SOFINANCIRANJA NALOG CENTRA

24. člen

(pogodbene obveznosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

IX. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

25. člen

(obveznost navedbe sofinanciranja)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

X. KONČNA DOLOČBA

26. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.