Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 27.03.2009. Od 28.03.2009 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.

 


Prejšnja objava: v veljavi do 19.01.2007.

Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov, (Uradni list RS, št. 5/07) objavljen 19.1.2007, velja od 20.1.2007

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), 32. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, številka 011-01-24/2004/1 z dne 10.01.2005 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 10.01.2005 in 11.01.2005 sprejel

 

Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov - v veljavi do 27.03.2009
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor prijav za sofinanciranje nalog osrednjih specializiranih informacijskih centrov oziroma specialnih in visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge centrov (v nadaljnjem besedilu: centri), postopek evalvacije, spremljanje nalog centrov in način obveščanja o rezultatih nalog osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

Minister, pristojen za znanost, na podlagi 32. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) določi osrednje specializirane informacijske centre, ki se sofinancirajo v skladu s tem pravilnikom.

2. člen

(namen)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s tem pravilnikom sofinancira naloge centrov, ki so pogoj za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

3. člen

(uradna oseba)

Direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) pooblasti javnega uslužbenca na agenciji za področje sofinanciranja osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka izbiranja prijav in spremljanje izvajanja sofinanciranja osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

II. KOMISIJA ZA KNJIŽNIČNO IN INFORMACIJSKO DEJAVNOST

4. člen

(komisija)

Komisija za knjižnično in informacijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo opredeljuje Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovana na podlagi 29. člena sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 123/02), izvede evalvacijski postopek izbora prijav za sofinanciranje osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

Način dela komisije določa poslovnik, ki ga sprejme komisija s predhodnim soglasjem agencije.

III. OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI

5. člen

(naloge centrov)

Naloge centrov so:

 • obdelovanje, organiziranje, vrednotenje, arhiviranje in posredovanje specializiranih informacij in informacijskih virov,
 • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih zapisov v bibliografski bazi raziskovalcev na podlagi metodologije, ki jo sprejme agencija.

Izvajanje nalog centrov v povezavi z zapisi v bibliografski bazi raziskovalcev koordinira Institut informacijskih znanosti (v nadaljnjem besedilu: IZUM).

6. člen

(koordinacija in arbitraža)

Za razreševanje vsebinskih vprašanj, povezanih z drugo alineo prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, centri sodelujejo z agencijo.

7. člen

(javni razpis)

Agencija zbira pisne prijave za sofinanciranje nalog centra iz 5. člena tega pravilnika na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij agencije ali druga pravna oseba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji.

8. člen

(prijavitelji)

Naloge centra iz 5. člena tega pravilnika lahko prijavitelji opravljajo kot samostojna pravna oseba ali kot organizacijska enota prijavitelja, ki se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in ki opravljajo knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let.

Vodja centra oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj magisterij.

9. člen

(komisija za odpiranje prijav)

Postopek odpiranja prijav vodi komisija za odpiranje prijav, ki jo imenuje direktor. Predsednik komisije za odpiranje prijav je uradna oseba.

Poleg predsednika ima komisija za odpiranje prijav še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje v zvezi s postopkom razpisa.

IV. JAVNI RAZPIS

10. člen

(vsebina razpisa)

Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije razpis za sofinanciranje nalog iz 5. člena tega pravilnika na znanstveno-raziskovalnih področjih:

 • naravoslovnih ved,
 • tehniških ved,
 • biotehniških ved,
 • medicinskih ved,
 • družboslovnih ved in
 • humanističnih ved.

Razpis se objavi vsaka tri leta.

Objava razpisa mora vsebovati zlasti:

 • naziv in naslov agencije,
 • pravno podlago za izvedbo razpisa,
 • predmet razpisa,
 • področja, ki so predmet obravnave,
 • cilje,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa,
 • določitev obdobja sofinanciranja,
 • kriterije in merila za izbiro prijav za sofinanciranje,
 • način, oblika in rok do katerega morajo biti oddane prijave,
 • datum odpiranja prijav za sofinanciranje,
 • rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru in o višini sofinanciranja,
 • kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

Podatki navedeni v zadnji alineji prejšnjega odstavka se objavijo tudi na spletni strani agencije.

11. člen

(razpisna dokumentacija)

Prijavitelj se prijavi na razpis skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • prijavni obrazec, v katerem se navede: naziv prijavitelja, navedba področij in navedba strokovnjaka za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov,
 • program dela in razvoja centra za razpisno obdobje,
 • strokovne reference prijavitelja,
 • finančni načrt delovanja centra za razpisno obdobje,
 • vzorec pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sofinanciranja,
 • dokazila o izpolnjevanju meril določenih s tem pravilnikom,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa,
 • navedbo kriterijev in meril, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

Agencija po prejemu prijave na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijava) po uradni dolžnosti pridobi izpisek iz sodnega registra.

Podatki se predložijo na obrazcih in dokazilih, določenih z razpisno dokumentacijo.

12. člen

(prijave)

Uradna oseba označi na vsaki prejeti prijavi zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Vsakemu prijavitelju pošlje potrdilo, v katerem sta navedena zaporedna številka njegove prijave in datum prejema, v roku 8 dni od prejema prijave.

Komisija za odpiranje prijav v zapisnik o odpiranju prijav navede predvsem:

 1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav,
 2. predmet razpisa,
 3. imena navzočih predstavnikov komisije za odpiranje prijav,
 4. imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave,
 5. vrstni red odpiranja prijav,
 6. ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije za odpiranje prijav.

13. člen

(potrditev prijave)

V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in ki vsebujejo vse z razpisom in z razpisno dokumentacijo zahtevane podatke in dokazila. Če komisija za odpiranje prijav ugotovi, da je prijava pomanjkljiva, komisija o tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh od prejema obvestila.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.

V. EVALVACIJA IN IZBOR

14. člen

(prednostni seznam)

Ko komisija za odpiranje prijav ugotovi, da prijava vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, pošlje prijave v ocenitev komisiji. Komisija na podlagi strokovne ocene pripravi predlog prednostnega seznama za sofinanciranje centrov.

15. člen

(kriteriji)

Komisija pri ocenjevanju prijav upošteva naslednje kriterije in merila:

 • kakovost programa dela in razvoja centra,
 • usposobljenost centra za opravljanje nalog in
 • infrastrukturne pogoje za opravljanje nalog.

Kakovost programa dela in razvoja centra se izkaže z ekspertno oceno glede usklajenosti informacijsko infrastrukturnih potreb razvoja raziskovalne in razvojne dejavnosti s programom dela centra.

Usposobljenost centra za opravljanje nalog iz 5. člena tega pravilnika se izkaže s priloženimi referencami in izobrazbeno strukturo delavcev centra.

Infrastrukturni pogoji se izkažejo s stopnjo tehnološke razvitosti za opravljanje določenih nalog centra.

16. člen

(prednost pri sofinanciranju)

Prednost pri sofinanciranju imajo centri, ki izkažejo večjo kakovost programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje nalog in boljše pogoje dela centra.

17. člen

(dodatna pojasnila)

Komisija pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. Znanstveno-raziskovalne svete ved lahko komisija zaprosi za dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama centrov glede strokovne ocene centrov.

18. člen

(sklep)

Komisija na podlagi pogojev, kriterijev in meril pripravi predlog prednostnega seznama z višino sofinanciranja centrov.

Predlog podpiše predsednik komisije.

Direktor predlog prednostnega seznama za sofinanciranje osrednjih specializiranih informacijskih centrov posreduje upravnemu odboru agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor).

Upravni odbor sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje osrednjih specializiranih informacijskih centrov. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

Upravni odbor pri odločitvi upošteva obseg razpoložljivih proračunskih sredstev in v tem pravilniku določene kriterije in merila ob upoštevanju prioritet Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

19. člen

(obvestilo)

Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.

Obvestilo prijaviteljem, katerim je bilo odobreno sofinanciranje, vsebuje podatke o centru, o predmetu sofinanciranja in višini sredstev ter poziv k sklenitvi pogodbe za sofinanciranje osrednjih specializiranih informacijskih centrov. Skupaj z obvestilom se prijavitelju pošlje tudi predlog pogodbe.

VI. PRITOŽBA

20. člen

(preveritev utemeljenosti)

Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. Prijavitelj mora v pritožbi opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.

Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje.

Vložena pritožba ne zadrži sklenitve pogodb z izbranimi prijavitelji.

21. člen

(dokončna odločitev)

Direktor imenuje komisijo za obravnavanje pritožb, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi.

Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru.

Upravni odbor odloči o pritožbi s sklepom v 30 dneh od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka.

Odločitev je dokončna.

Agencija objavi na spletni strani seznam sofinanciranih osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

VII. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

22. člen

(predmet sofinanciranja)

Za obdobje sofinanciranja se upošteva stroške dela glede na planirane stroške za opravljanje nalog centra.

23. člen

(pogodba)

Agencija sklene za izvajanje nalog centrov, uvrščenih na prednostni seznam, s prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik) pogodbo o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

Sestavine pogodbe so zlasti:

 • naziv, naslov, matična in davčna številka agencije in pogodbenika,
 • pogodbeni predmet,
 • višina dodeljenih sredstev,
 • namen, za katerega se dodeljujejo sredstva,
 • terminski plan porabe sredstev,
 • način nadzora nad porabo sredstev,
 • spisek dokazil, ki jih mora predložiti pogodbenik za porabo odobrenih sredstev,
 • možnost, da agencija kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
 • poročilo o poteku in rezultatih porabljenih sredstev oziroma najmanj zaključno poročilo,
 • dolžnost agencije, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
 • določilo, da mora prijavitelj ob nenamenski porabi sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
 • določilo, da mora prijavitelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
 • določilo, da mora prijavitelj sproti obveščati agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
 • določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani agencije.

V pogodbi direktor pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanja določil pogodbe.

Podpisano pogodbo mora pogodbenik vrniti agenciji najkasneje v 30 dneh po njenem prejemu, v nasprotnem primeru agencija odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v 8 dneh obvesti pogodbenika.

VIII. SPREMLJANJE IZVAJANJA SOFINANCIRANJA NALOG CENTRA

24. člen

(pogodbene obveznosti)

Agencija spremlja in nadzoruje izvajanje nalog centra iz 5. člena tega pravilnika na način in po postopku, določenim s pogodbo o sofinanciranju.

Pogodbenik je dolžan o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi, obvestiti agencijo v 8 dneh po nastopu sprememb.

Agencija lahko odstopi od pogodbe v primeru:

 • če center ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi,
 • da se center ne drži s pogodbo določenih rokov za izvedbo posameznih dejanj, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu,
 • če nastopijo novi pogoji, ki so drugačni od dogovorjenih.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, agencija zahteva, da mora center vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.

Tudi če agencija ne odstopi od pogodbe, lahko v primerih, navedenih v tretjem odstavku tega člena, zahteva vračilo že izplačanih sredstev, in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.

IX. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

25. člen

(obveznost navedbe sofinanciranja)

Center mora pri objavi rezultatov svojega dela in pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru nalog, ki so bile sofinancirane s sredstvi agencije, ter na zahtevo agencije sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija.

X. KONČNA DOLOČBA

26. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 5/2007, z dne 19.1.2007.