Dogodki

Obisk Geološkega zavoda Slovenije

25. marec 2005

Direktor ARRS dr. Franci Demšar je v spremstvu Marije Žvar v petek, 25. 3. 2005, obiskal Geološki zavod Slovenije. Ekipo ARRS je sprejel direktor GeoZS dr. Bojan Ogorelec s sodelavci in goste seznanil z delovanjem Zavoda. Osnovna dejavnost Geološkega zavoda Slovenije je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije. To so osnovni podatki pri reševanju problemov nacionalnega pomena, kot so varovanje zdravja in okolja, preskrba s pitno vodo, zaščita pred naravnimi katastrofami, urbanistično načrtovanje, odkrivanje in ocena rezerv ter načrtovanje izkoriščanja nahajališč mineralnih surovin. Za vse to je posebej pomembna regionalna geologija (s kartografijo), za katero jim, so opozorili goste, primanjkuje sredstev. V zadnjih letih je geološka kartografija doživela velik napredek, ki pa mu Slovenija ne sledi povsem. V razgovoru z gosti se je oblikovalo mnenje, da velja v kratkem preveriti možnost podpore s strani nekaterih ministrstev (n. pr. za okolje in prostor, za obrambo itd.) in gospodarstva.
 

 
Z leve: dr. Mihael Brenčič (Oddelek hidrogeologije), dr. Tea Kolar Jurkovšek (vodja Odd. za paleontologijo in stratigrafijo), dr. Bojan Ogorelec (direktor GeoZS) in dr. Bogdan Jurkovšek (preds. Znanstvenega sveta GeoZS)  

Med programi, ki tečejo na GeoZS, so posebne pozornosti deležni sedimentologija in mineralne surovine, podzemne vode in geokemija. Izredno pomembni so tudi projekti, med katerimi omenimo na primer aktualno Urbano hidrogeologijo, Alpski svet kot potencialni vir za regionalno vodooskrbo Slovenije ali na primer Geotermalno energijo. Med Ciljnimi raziskovalnimi projekti velja omeniti Regionalno geologijo, Novelacijo in nadgradnjo informacijskega sistema o zemeljskih plazovih ter Vpliv klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v Sloveniji. Na GeoZS se je v bližnji preteklosti izobrazila vrsta mladih raziskovalcev, trenutno pa poteka izobraževanje 4 mladih raziskovalcev v raziskovalnih skupinah sedimentologije, geoloških kart, podzemnih voda in prostorske informatike.